Mobil anläggning för vattenrening

Fortum Recycling and Waste erbjuder en mobil vattenreningsanläggning för hantering av föroreningar och rening av processvatten från industrier. Reningen sker med hjälp av mikrobiologi. Innovationen har utvecklats i samarbete med RISE och gruvindustrin.

Mobil anläggning för vattenrening

Mobil lösning

Anläggningen är mobil, vilket betyder att vi kan flytta den till kunden och rena vattnet på plats. Vi tar även med oss ett mobilt laboratorium, för att få snabba provsvar.

Skalbar teknik

Reningstekniken är skalbar för att kunna hantera stora volymer. Vanligt processflöde inom gruvindustrin är cirka 1500–2000 m3 vatten per timme. Volymmässigt jämförbara anläggningar finns inom pappersindustrin och kommunala avloppsreningsverk. Skillnaden är att vår anläggning är inriktad på sulfat, låg temperatur och syrefattigt förhållande.

Sulfatrening möter skärpta krav

Skärpta krav införs när det gäller gränsvärden för sulfat. Sulfatrening är en naturlig process liknande den där malm bildas. I vår anläggning styr vi den på ett sätt som gör att vi snabbt och effektivt kan rena processvatten från sulfat. Tack vare en kylfunktion kan vi simulera vinterförhållanden och köra processen vid 5–7°C även på sommartid.

Mindre mängd avfall

Det unika med vår lösning är att vi i jämförelse med till exempel kemisk utfällning får mycket mindre avfall. Målet är en noll-avfallsprocess. Vi har även möjlighet att generera nya produkter från vattenreningens restströmmar.

Flexibel övervakning och kontroll

Olika värden som temperatur, pH, flödeshastighet med mera kan läsas av på en display inne i anläggningen, och justeras efterhand. Processen kan även styras och övervakas på distans via en app. Systemet larmar om något är fel. Anläggningen behöver inte vara bemannad.

Hög säkerhet

Då processen omvandlar sulfat till vätesulfid är det viktigt med ett slutet system. Gasvarnare finns, både i anläggningen och mobila. Anläggningen är uppdelad i två utrymmen varav den ena är säkerhetsklassad. Där hanteras vätesulfid och metanolen förvaras där.

Robust och effektiv lösning

Sammantaget erbjuder anläggningen en robust och effektiv lösning på utmaningar kring vattenanvändning, striktare deponirestriktioner, utsläppskrav och energianvändning.

Vill du veta mer om vår mobila vattenreningsanläggning - kika på videon

Kontakta oss

Karin Willquist

Senior Project Manager
Tel: +46 70 375 03 63
karin [punktum] willquist [snabel-a] fortum [punktum] com