Konsumenträtt, klagomål och användarrådgivning

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ni talar om för oss om ni inte är nöjda så att vi kan rätta till eventuella fel så snabbt som möjligt. Här nedan hittar ni olika sätt att gå tillväga.

Vårt kvali­tetsteam

Vänd er till vårt kvalitetsteam och berätta om er upplevelse så kontaktar vi er - använd formuläret här

Kundservice

Ni kan även kontakta vår kundservice och framföra era synpunkter eller klagomål.

Här kan ni komma i kontakt med kundservice

Kundom­budsman

Skulle ni inte vara nöjda med den slutliga lösning ni blivit erbjuden av vår kundservice, är ni välkomna att kontakta kundombudsmannen. Vi kan hjälpa er med att få lösningen av ert ärende prövad. Vi tar samtidigt gärna emot era synpunkter på Fortum och den service ni fått. Kundombudsmannen når ni enklast på e-postadress kundombudsmannen [snabel-a] fortum [punktum] com. Ni kan också skriva till oss på adress:

Kundombudsmannen
Fortum
115 77 Stockholm

Vi vill gärna att ni kortfattat beskriver ert ärende och varför ni inte är nöjda med den lösning ni fått. Kom ihåg att ange ert företagsnamn och ert kundnummer eller ett fakturanummer. Ange gärna också ett telefonnummer där vi kan kontakta er.

Rådgivning och tvist­lösning

Ni kan också få hjälp och rådgivning hos andra än Fortum, t ex:

Energi­mark­nads­byrån

Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, kan ni få råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Till Energimarknadsbyråns hemsida.

Konsu­ment­verket för företag

Här kan ni få konsumentinformation och personlig vägledning. Till Konsumentverkets hemsida.

Kommunala konsu­ment­väg­ledare och oberoende använ­dar­råd­givning​

Hos Energimyndigheten hittar ni information om landets kommunala energi- och klimatrådgivare som kan svara kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Hos er kommuns konsumentvägledare kan ni få stöd vid klagomål eller om ni har råkat i en tvist med ett företag. Till Energimyndighetens hemsida.

Allmänna rekla­ma­tions­nämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Till Allmänna reklamationsnämndens hemsida.

Energi­mark­nads­in­spek­tionen (EI)

EI är tillsynsmyndigheten för elmarknaden som bedriver tillsyn över energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Till Elmarknadsinspektionens hemsida.

Domstol

Ni kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Ni bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ert ärende. Till Sveriges Domstolars webbplats.

Uppfö­ran­de­koder

Fortums värderingar speglar alltid hur vi behandlar våra kunder, våra partners och våra medarbetare.

Vid försäljning via telefon tillämpar vi de etiska regler som har tagits fram av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon. Läs mer på Kontaktas hemsida.