Juridisk information

Användarvillkor

Fortum Abp med dotterbolag (nedan kallad ”Fortum”) tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Fortums Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Fortum Webbplatser, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, ritningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvara, tillhör Fortum, dess närstående bolag, licensgivare och samarbetspartners. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Fortums Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Fortums föregående skriftliga medgivande. Användningen av Fortums Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet. Dokument som är klassificerade som offentliga, såsom pressmeddelanden, får användas för offentlig kommunikation om källan till informationen anges.

Ansvarsfriskrivning

Fortums Webbplatser och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Fortum ger inte någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti med avseende på den information som finns i dess Webbplatser, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för informationens riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. De uppgifter som finns på Webbplatserna utgör inte något bindande anbud eller åtagande från Fortum. Fortum förbehåller sig rätten att, när som helst utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor och Fortums Webbplatser och dess innehåll eller del därav. Fortum ger ingen utfästelse eller garanti om tillgängligheten av Fortums Webbplatser. Fortum ska under inga omständigheter vara ansvarigt för någon form av förlust eller skada inbegripet, dock inte begränsat till, indirekta skador och följdskador, såsom förlorade intäkter, inkomst- och vinstbortfall, verksamhetsavbrott eller förlust av data som uppstår till följd av användningen av Webbplatserna eller dess innehåll eller på grund av avbrott eller otillgänglighet av Webbplatserna. Fortum ska vidare inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som beror på fel, avbrott eller otillgänglighet av datasystem eller datakommunikation eller skada som orsakas av skadlig kod eller virus. Ovannämnda begränsningar ska även gälla för tredje parts webbplatser som är länkade eller hänvisade till på Fortums Webbplatser. Om ovanstående ansvarsbegränsning inte är tillåtet under tillämplig jurisdiktion, ska Fortums ansvar begränsas så långt som möjligt enligt gällande lag.

Information som användarna lämnar ut

Användaren av Webbplatser är ensamt ansvarig för riktigheten och leveransen av information och material som lämnas till Fortums Webbplatser och att användaren har rätt att tillhandahålla Fortum med sådan information eller material. Användare av Fortums Webbplatser ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information och material som lämnas till Fortum inte innehåller någon skadlig kod eller virus. Fortum ska beviljas en vederlagsfri och obegränsad rätt att ändra, kopiera, publicera och distribuera all information och material som lämnas till Fortums Webbplatser, antingen som sådana eller som del av annat material eller dokumentation, för all kommersiell och icke-kommersiell användning i den omfattning som tillåts enligt svensk rätt.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Förfrågningar
Vänligen adressera förfrågningar och kommentarer som avser denna juridiska information till Fortum Sverige AB, org.nr. 556006-8230. Adress: Fortum Sverige AB, 115 77 Stockholm. Telefon: 08-671 70 00.

Frågor eller anmärkningar gällande dessa villkor kan ställas till Andreas Tiedtke, chefsjurist i Sverige.

GDPR

Vill du veta hur vi samlar in, lagrar och använder dina personliga uppgifter, läs mer på vår sida om integritetsskydd och hantering av personuppgifter