Juridisk information

Juridisk information och personuppgiftspolicy (Uppdaterad den 19 december 2017)

Användarvillkor

Fortum Abp med dotterbolag i Finland, Sverige och övriga länder (nedan kallad ”Fortum”) tillhandahåller webbplatser (”Webbplatser”) enligt de användarvillkor som anges nedan. Om du inte godtar att följa dessa användarvillkor ska du inte använda Fortums Webbplatser.

Immateriella rättigheter

Rättigheterna till hela innehållet på Fortum Webbplatser, såsom text, grafik, namn, bilder, figurer, ritningar, logotyper, ikoner, inspelningar och programvara, tillhör Fortum, dess närstående bolag, licensgivare och samarbetspartners. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas häri, är reserverade. Kopiering, överföring, ändring, lagring, lagring, publicering och distribution av innehållet på Fortums Webbplatser eller delar därav är förbjudet utan Fortums föregående skriftliga medgivande. Användningen av Fortums Webbplatser för personliga, icke-kommersiella syften är tillåtet. Dokument som är klassificerade som offentliga, såsom pressmeddelanden, får användas för offentlig kommunikation om källan till informationen anges.

Ansvarsfriskrivning

Fortums Webbplatser och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Fortum ger inte någon uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti med avseende på den information som finns i dess Webbplatser, inklusive eventuella utfästelser eller garantier för informationens riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet. De uppgifter som finns på Webbplatserna utgör inte något bindande anbud eller åtagande från Fortum. Fortum förbehåller sig rätten att, när som helst utan föregående meddelande, ändra dessa användarvillkor och Fortums Webbplatser och dess innehåll eller del därav. Fortum ger ingen utfästelse eller garanti om tillgängligheten av Fortums Webbplatser. Fortum ska under inga omständigheter vara ansvarigt för någon form av förlust eller skada inbegripet, dock inte begränsat till, indirekta skador och följdskador, såsom förlorade intäkter, inkomst- och vinstbortfall, verksamhetsavbrott eller förlust av data som uppstår till följd av användningen av Webbplatserna eller dess innehåll eller på grund av avbrott eller otillgänglighet av Webbplatserna. Fortum ska vidare inte vara ansvarigt för någon förlust eller skada som beror på fel, avbrott eller otillgänglighet av datasystem eller datakommunikation eller skada som orsakas av skadlig kod eller virus. Ovannämnda begränsningar ska även gälla för tredje parts webbplatser som är länkade eller hänvisade till på Fortums Webbplatser. Om ovanstående ansvarsbegränsning inte är tillåtet under tillämplig jurisdiktion, ska Fortums ansvar begränsas så långt som möjligt enligt gällande lag.

Information som användarna lämnar ut

Användaren av Webbplatser är ensamt ansvarig för riktigheten och leveransen av information och material som lämnas till Fortums Webbplatser och att användaren har rätt att tillhandahålla Fortum med sådan information eller material. Användare av Fortums Webbplatser ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att information och material som lämnas till Fortum inte innehåller någon skadlig kod eller virus. Fortum ska beviljas en vederlagsfri och obegränsad rätt att ändra, kopiera, publicera och distribuera all information och material som lämnas till Fortums Webbplatser, antingen som sådana eller som del av annat material eller dokumentation, för all kommersiell och icke-kommersiell användning i den omfattning som tillåts enligt svensk rätt.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på dessa användarvillkor.

Personuppgiftspolicy

Allmänt

Denna personuppgiftspolicy avser Fortums behandling av de personuppgifter som uppstår till följd av användningen av Fortums Webbplatser. Observera att lokala Webbplatser inom Fortum-koncernen kan innehålla ytterligare villkor.

Integritetsskyddet för personuppgifter är av stor vikt för Fortum och vi är engagerade i att skydda de personuppgifter som vi behandlar. Fortum följer alltid tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa personuppgiftspolicy beskriver hur personuppgifter som insamlas genom din användning av Webbplatserna behandlas av Fortum.

Personuppgiftsbehandling

Fortum behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller genom din användning av Webbplatserna. Sådana personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din IP-adress, ditt beteende på Webbplatserna eller annan information som du väljer att tillhandahålla.

För behandlingen av dina personuppgifter är Fortum Sverige AB, org.nr. 556006-8230 personuppgiftsansvarig, dvs. Fortum Sverige AB bestämmer ändamålen och medlen med behandlingen. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig hittar du längst ner på sidan.

Dina personuppgifter kan lämnas ut till eller delas med andra bolag inom Fortum-koncernen för de ändamål som anges nedan. Fortum kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till våra underleverantörer eller varuleverantörer, för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Fortum eller för att kunna uppfylla din begäran eller beställning.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen

Fortum kan komma att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller genom din användning av Webbplatserna för följande ändamål: a) för att kommunicera med användare som kontaktar oss via Webbplatser; b) för att säkerställa en effektiv och säker användning av Webbplatserna; c) för att vidareutveckla och förbättra Webbplatserna genom att analysera användarnas beteenden och handlingar på Webbplatserna; d) för att kunna erbjuda direktmarknadsföring; e) för att kunna tillhandahålla anpassade tjänster och innehåll till användarna; f) för att kunna fullgöra Fortums rättsliga förpliktelser.

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du som registrerad rätt att:

 • begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig (ett sådant utdrag per år är kostnadsfritt för dig);

 • begära rättelse eller komplettering av felaktig eller ofullständig information om dig.

  Om du vill utöva ovanstående rättigheter ber vi dig att sända en skriftlig och undertecknad begäran till Fortum (se adress längst ned i dokumentet), genom att besöka Fortums kontor eller, när så är möjligt, genom att ändra, komplettera eller radera dina personuppgifter i applikationen eller på Webbplatsen.

  Du har även rätt att:

 • invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller distansförsäljning genom att kontakta Fortum skriftligen eller via telefon, eller genom att klicka på opt-out-länken som tillhandahålls i slutet av varje marknadsföringsmail från Fortum;

 • blockera användningen av cookies eller rensa cookies från webbläsarinställningar, eller rensa ditt program-ID från din mobila enhets inställningar på ett sätt som anges nedan;

 • inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet, om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot gällande personuppgiftslagstiftning.

Cookies

Fortum kan komma att använda cookies eller liknande tekniker, såsom mobila identifierare eller så kallande web beacons, på Webbplatserna, dock inte på ett sätt som äventyrar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Dessa tekniker kallas i det följande kollektivt för "cookies".

Genom att använda Webbplatserna, godkänner du att vi får använda cookies enligt nedan. Genom att godkänna användning av cookies kommer du att ha tillgång till alla funktioner på våra Webbplatser som kräver användning av cookies. Du har möjlighet att påverka vår användning av cookies enligt nedan.

Användarinställningar
Vi respekterar våra användares inställningar avseende cookies och liknande tekniker, se nedanstående exempel på hur du själv kan anpassa och påverka hantering av cookies på Webbplatserna. Vänligen notera att blockering av cookies kan påverka funktionaliteten hos våra tjänster.

 • Att skapa en ny cookieprofil: Genom att regelbundet rensa din webbläsare från cookies kan du ändra din unika identifierare och rensa den profil som baserades på den gamla identifieraren.

 • Blockering av cookies: Du kan blockera våra cookies från dina webbläsarinställningar. Blockering av cookies kan dock påverka funktionaliteten hos våra tjänster.

 • Riktad marknadsföring på grundval av användning av applikationer: Du kan ändra din unika identifierare från din applikation och/eller din mobila enhets sekretessinställningar och rensa profilen som baserades på den gamla identifieraren.

 • Blockering av Google Analytics: Du kan hindra att Google Analytics behandlar de uppgifter som du tillhandahåller på vår Webbplats genom att i din webbläsare installera ett tillägg. Sådant tillägg hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) som används på Webbplatsen från att skicka information om dina besök till Google Analytics.

 • Sociala medier-cookies: Leverantörer av sociala medier använder cookies och övriga plugins och knappar för att samla in uppgifter från våra tjänster. Ändamålet med och omfattningen av sådana leverantörers insamling av uppgifter, hur de använder uppgifterna och vad dina rättigheter består av, och hur sekretessinställningar kan ändras, framgår av sådana leverantörers integritetspolicyer.

  Fortum kan komma att använda cookies och liknande tekniker för att samla in uppgifter om hur och när våra tjänster används. Sådana uppgifter kan exempelvis vara information om den webbplats användaren har besökt innan besöket på våra Webbplatser, när och vilket innehåll användaren har sett eller klickat på i Webbplatserna, användarens webbläsartyp, skärmupplösning, operativsystem och version m.m.

  De tekniker som typiskt sätt används på Fortums Webbplatser är bland annat följande:

 • Cookies: Cookies är små textfiler som lagras på användarens enhet. Varje cookie innehåller en anonym unik identifierare som gör det möjligt för oss att känna igen användaren och räkna antalet unika webbplatsbesökare. Cookies kan inte transporteras på egen hand, de kan bara placeras på användarens enhet via en webbplats som användaren begär tillgång till. Endast den server som har sänt cookien kan senare läsa och använda cookien.

 • JavaScript: Java Script är ett programmeringsspråk som kan användas för att implementera interaktiva funktioner på webbplatser eller för att samla in data från webbplatsens användare.

 • Lokala lagringstekniker: Lokala lagringstekniker, såsom lokalt delade objekt (Flash-cookies) och HTML5-lagring, liknar cookies. De kan sparas på användarens enhet för att samla in uppgifter om vissa aktiviteter eller inställningar.

 • Web beacons: Våra Webbplatser använder även så kallade Web beacons eller pixel-taggar. Dessa möjliggör överföring av data från användarens enhet till vår server. Web beacons kan också inbäddas i webbplatser eller e-postinnehåll. De gör det möjligt för vår server att läsa viss data på användarens enhet, avgöra när användaren har sett visst innehåll eller ett visst e-postmeddelande, ange datumet och tiden för när användaren har sett web beacons, samt avgöra IP-adressen till användarens enhet.

 • Mobilidentifierare: Våra mobila applikationer innehåller unika identifierare, som gör det möjligt för oss att identifiera användarens enhet när användaren öppnar applikationen eller på annat sätt använder tjänsten.

 • Serverloggar: När användaren går in i vår onlinetjänst, lagras automatiskt det data som sänds av användarens webbläsare på vår server. En loggfil innehåller vanligtvis information om användarens IP-adress, webbläsartyp och språkinställningar, besökstid, webbläsarfönstrets storlek och cookies för identifiering av webbläsare.

  Vänligen notera att det inte är möjligt att identifiera användaren baserat på enbart cookies, och att tjänsten exempelvis inte kan veta användarens namn eller e-postadress, om inte användaren särskilt har tillhandahållit dessa uppgifter till tjänsten. Om användaren är registrerad som en användare av vår digitala tjänst såsom Mitt Fortum, kan vi kombinera data som avser användningen av tjänsten med de personuppgifter som användaren tillhandahåller till oss.

Tredjepartscookies och sociala plugins på Fortums tjänster

Så kallande förstapartscookies är cookies som placeras på användarens enhet av webbplatsen som visas i adressfältet. Utöver förstapartscookies kan våra tjänster inkludera cookies från tredje part, såsom reklamnätverk, leverantörer av analys- och bevakningstjänster, sociala medier, m.m.

Vi använder verktyg som Google Analytics och Snoobi Analytics för att bevaka användningen av våra tjänster. Data som lagras i cookies som används av Google-verktyg (t.ex. IP-adresser) kan också sändas till Googles servrar runt om i världen för lagring. Följaktligen kan sådan data behandlas på servrar som ligger utanför användarens bosättningsland. Google använder denna data för att analysera hur användarna bläddrar på webbplatsens innehåll och för att sammanställa sammanfattande rapporter om användning av webbplatser. Google förbereder också rapporter om användningen av tjänster som erbjuds på webbplatser och producerar statistik om internetanvändning. Google kan också använda data för att anpassa innehållet i annonser som visas för användare baserat på deras tidigare webbhistorik. Därutöver kan Google lämna ut uppgifter till tredje part om så krävs enligt lag, eller om Google har uppdragit åt en tredje part att behandla sådan data. Google länkar inte användar-IP-adresser till någon annan data som lagras av Google.

Vi har implementerat följande Google Analytics Annonseringsfunktioner: (i) remarketing med Google Analytics, (ii) visningsrapportering för Googles Display-nätverk, (iii) demografi- och intresserapporter i Google Analytics, samt (iv) integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål via annonscookies och anonyma identifierare.

Du kan välja bort Google Analytics Annonseringsfunktioner, genom exempelvis annonsinställningar, annonsinställningar för mobilappar eller NAI:s verktyg för inaktivering av intressebaserad annonsering. För närmare information om hur du kan välja bort Google Analytics-funktioner se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Våra tjänster kan också inkludera sociala plugins, såsom Facebooks Gilla-knapp eller Twitters Gilla och Dela-knappar. Även om sådana sociala plugin-knappar kan vara synliga på våra tjänster kommer det aktuella innehållet direkt från den aktuella tjänsteleverantören. De sociala plugins som finns på vår tjänst känner igen om användaren har loggat in i den aktuella tjänsten och kan sedan visa anpassat innehåll för användaren i webbplatsens sociala plugin. Sociala medier som använder sociala plugins kan samla information om användarens besök i enlighet med deras gällande integritetspolicy. De aktuella tjänsterna lämnar inte ut de uppgifter som samlas in till Fortum, om inte användaren uttryckligen har samtyckt till det.

Cookies på tredjepartswebbplatser

I tillägg till att använda cookies på våra egna Webbplatser, använder vi även cookies på tredjepartswebbplatser för att kunna erbjuda riktad marknadsföring till användare. Sådana cookies används för att rikta vår marknadsföring på grundval av användarens tidigare surfhistorik och andra faktorer, och för att rikta reklam till sådana användare som reklamen troligtvis intresserar. Detta möjliggör för oss att erbjuda mer intressant reklaminnehåll till våra användare. Vid riktad marknadsföring kan vi också utnyttja beteenden som har samlats in från tredjepartswebbplatser.

Syftet med att använda cookies
Vi använder cookies för ett antal olika syften. Exempelvis använder vi dem för att förbättra våra produkter och tjänster, för att visa innehåll som passar användares intressen, och för att säkerställa säkerheten för våra tjänster. Hur vi hänvisar till cookies och liknande tekniker kan komma att ändras när vi förbättrar eller uppdaterar våra tjänster, men i allmänhet klassificeras dessa tekniker enligt följande:

 • Strikt nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att använda tjänsten och dess funktioner. Till exempel, om en användare jämför två produkter på vår hemsida eller lägger till en produkt i varukorgen använder vi en cookie som kan minnas vilka produkter som användaren har jämfört eller lagt till i varukorgen.

 • Cookies som förbättrar användarupplevelsen: Dessa cookies används för interna syften så att vi kan tillhandahålla våra användare med bättre användarupplevelse på våra Webbplatser. Det data vi samlar in talar om för oss hur besökare använder våra Webbplatser.

 • Funktionscookies: Dessa cookies används för att minnas användarinställningar såsom användar-ID, språk eller region så att vi kan tillhandahålla användaren anpassade tjänster.

 • Marknadsföringscookies: Dessa cookies lagrar information om användarens besök på våra Webbplatser, sidor som användaren har sett och länkar som användaren har klickat på. De används exempelvis för att säkerställa att den reklam som visas till användaren är anpassad efter användarens intressen så mycket som möjligt. Marknadsföringscookies möjliggör också för oss att visa annonser om våra produkter till användaren när användaren besöker andra webbplatser. De kan också användas för att begränsa visning av viss reklam och för att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Därutöver kan de användas för att spåra hur användaren rör sig mellan olika webbplatser.

 • Sociala medier-cookies: Sociala medietjänster använder sociala medier-cookies för att känna igen användaren så att användaren exempelvis kan dela artiklar i tjänsterna genom att klicka på en knapp. Dessa cookies kan även användas för riktad marknadsföring.

Utgångstiden för cookies

Vi använder oss av temporära cookies (sessionscookies) som tas bort efter att användaren stänger webbläsaren. Vi använder även permanenta cookies, som lagras på användarens enhet under en viss specificerad tidsperiod eller till dess att användaren tar bort dem. Permanenta cookies kan lagras på din enhet mellan några månader och upp till några år.

Dataskydd och datasäkerhet på internet och på mobila applikationer
Vänligen notera att varje gång du använder internet använder du ett öppet datanät. Vi kan inte garantera integritetsskydd för information som finns i ett öppet datanät. Vi rekommenderar att du registrerar dig som användare på fortum.fi så att du kan använda vår SSL-krypterade anslutning. Elavtalet och återkopplingsformuläret är också SSL-krypterade.

Vänligen notera att, i tillägg till Fortum’s personuppgiftspolicy, är relevanta tjänsteleverantörers villkor, såsom Apple App Store eller Google Play, också tillämpliga på Fortums mobila applikationer.

Uppdatering av personuppgiftspolicy
Fortum förbehåller sig rätten att uppdatera sin personuppgiftspolicy, eftersom Fortum regelbundet behöver utveckla dess affärsprocesser och därmed sammanhängande policyer, och även för att följa upp och uppfylla den föränderliga personuppgiftslagstiftningens krav.

Förfrågningar
Vänligen adressera förfrågningar och kommentarer som avser denna juridiska information och personuppgiftspolicy till Fortum Sverige AB, org.nr. 556006-8230. Adress: Fortum Sverige AB, 115 77 Stockholm. Telefon: 08-671 70 00.

Frågor eller anmärkningar gällande dessa villkor kan ställas till Andreas Tiedtke, chefsjurist i Sverige.