Deponering av avfall

På vår deponi i Norrtorp kan vi hjälpa dig att deponera farligt avfall. Men innan avfallet kan levereras till oss måste en analysrapport med godkänt laktest lämnas. Här hittar du mer information om vad som gäller.

Avfall för deponering

Allt farligt avfall som deponeras i en deponi för farligt avfall ska karakteriseras. Karakteriseringen ska innehålla uppgifter om t.ex. avfallets ursprung, utlakningsegenskaper, färg, lukt och fysikalisk form, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd.

Avfall som deponeras i Fortum Waste Solutions deponi i Norrtorp ska alltså vara kemiskt och fysiskt stabilt samt klara gällande gränsvärden enligt NFS 2004:10, d.v.s. att gränsvärden för lakegenskaper motsvarande farligt avfall understigs, samt att organhalten understiger 6% TOC (Totalt Organiskt Kol) per kg torrsubstans, TS. Dessutom kontrolleras avfallet med avseende på ANC (buffringsförmåga).

Provtagning ska göras enligt en provtagningsplan som skrivs för varje avfallsslag. Vill du ha hjälp med att genomföra en karakterisering eller utforma en provtagningsplan? Kontakta Marie Carlberg, e-post: marie [punktum] carlberg [snabel-a] fortum [punktum] com, telefon: +46 70 375 88 08.

Leverans av avfall för deponering i Fortum Waste Solutions deponi

Innan leverans ska en analysrapport med godkänt laktest lämnas. Vid mottagning kontrolleras att avfallet stämmer överens med lämnad information. Vid skillnader eller oklarheter kontaktas kunden för att komma överens om fortsatt hantering.

Provning för karakterisering

Olika regler gäller för karakterisering av engångsavfall eller regelbundet återkommande avfall.

Följesedel - för beställning av provning för karakterisering.

Samkarakterisering för mindre mängder avfall

Vill du veta mer om vår tjänst att samkarakterisera mindre mängder avfall som ska deponeras, gäller då mängden inte överstiger 50 ton per år? Läs gärna vårt produktblad.

Om du är osäker på tolkning av analysresultat för ditt avfall eller har frågor rörande förbehandling, är du välkommen att kontakta vårt laboratorium på mejl, laboratoriet [snabel-a] fortum [punktum] com, eller telefon + 46 70 375 78 34.

Vägledning till reglerna om mottagningskriterier finns i Naturvårdsverkets handbok rörande Mottagningskriterier för avfall till deponi.

Beställning skak- och kolonntest