Två personer står på klippa och tittar ut över havet

Vårt syfte och vår strategi

Vårt syfte är kopplat till övertygelsen om att arbeta för en värld med en sund balans mellan människors välbefinnande, samhällets behov, näringslivets förutsättningar och bevarandet av mångfalden i naturen.

Vi ger kraft åt en värld där människor, företag och naturen utvecklas tillsammans.

Vi är återigen en av de kraftproducenter i Europa som har lägst koldioxidutsläpp. Vi har mycket att bidra med till samhället. Utifrån våra erfarenheter vet vi vad som krävs för att kunna ersätta de fossila bränslena och nå koldioxidneutralitet. Vi hjälper våra kunder att växa och minska sina koldioxidutsläpp, på ett tillförlitligt och lönsamt sätt och i balans med naturen. Allt vi gör och alla beslut vi fattar utgår från detta syfte.

De första konkreta stegen för att nå vårt syfte är själva kärnan i vår nya strategi

Våra strategiska prioriteringar

Vi bidrar med stabila leveranser av fossilfri el

Vi levererar fossilfri el, när och i den omfattning som behövs, till våra kunder och det nordiska kraftsystemet. Vi kommer att fortsätta att fasa ut de fossila bränslena och modernisera de verksamheter som fortfarande ger upphov till utsläpp.

Vi driver på utfasningen av fossila bränslen i industrin

Vi driver på utfasningen av fossila bränslen i industrin och bidrar därmed till utvecklingen och tillväxten av kundernas verksamheter och behovet av fossilfri kraft. Detta gör vi genom partnerskap med strategiska kunder.

Vi förändras och utvecklas

För att vara framgångsrika i våra affärsmässiga prioriteringar, behöver vi förändras och utvecklas. Vi strukturerar om vår organisation för att möta de nya behoven.

Vår strategi

Vår strategi – utformad för att förverkliga vårt syfte

Vi har två strategiska affärsmässiga prioriteringar som pekar ut vad vi ska fokusera på. Den första handlar om vår förmåga att leverera fossilfri el, när och i den omfattning som behövs, till våra kunder och till det nordiska kraftsystemet. Det betyder att vi ska fortsätta att utveckla vårt sätt att bedriva verksamheten. Ett sätt som redan i dag är branschledande när det kommer till effektivitet, flexibilitet och optimering. Vi kommer också att fortsätta att fasa ut de fossila bränslena och modernisera de verksamheter som fortfarande ger upphov till utsläpp, detta uppbackat av tydliga och ambitiösa åtaganden för miljön.

För det andra så driver vi på utfasningen av fossila bränslen i industrin och bidrar därmed till utvecklingen och tillväxten av kundernas verksamheter och behovet av fossilfri kraft. Vi bygger partnerskap med strategiska kunder, utvecklar och bygger ny fossilfri kraftproduktion och driver utvecklingen av fossilfri vätgas i Norden. Tillsammans med våra partners genomför vi utvalda investeringar i förnybar kraftproduktion, samtidigt som vi tittar på möjligheterna att göra motsvarande inom fossilfri vätgas och ny kärnkraft.

Vårt tredje prioriterade område beskriver hur ska utvecklas för att lyckas. Vi strukturerar om vår organisation för att möta de nya behoven och för att omforma Fortum till ett kundorienterat företag. Vi fokuserar på att hantera vår riskprofil och att stärka det öppna ledarskapet.

 

Vi skapar värde

För våra intressenter grundar sig vårt värde i vår förmåga att effektivt, tillförlitligt och flexibelt leverera fossilfri el i stor skala. Detta i kombination med vårt tydliga åtagande och en tidtabell för att göra vår egen verksamhet koldioxidneutral samt vårt starka ställningstagande att skydda den biologiska mångfalden.

Våra finansiella mål vägleder oss i hur vi ser på investeringar framåt och följer affärsprioriteringarna: stabila leveranser av fossilfri el och utfasningen av fossila bränslen i industrin.

Den breda roll vi har i samhället reflekteras i våra nya heltäckande och ambitiösa åtaganden inom hållbarhet. Vi vill ligga i energisektorns absoluta framkant och visa det går att uppnå en balans mellan dessa olika mål.

Med utgångspunkt från vår starka företagskultur, vår expertis, vår erfarenhet och vad vi hittills gjort, känner vi oss trygga med att såväl våra åtaganden som den resa vi nu slår in på ska skapa de resultat som vi vill åstadkomma.

Våra hållbarhetsmål

Vi är övertygade om att det går att uppnå en sund balans mellan människors välbefinnande, samhällets behov, näringslivets förutsättningar och bevarandet av den biologiska mångfalden. Genom våra ambitiösa hållbarhetsmål vill vi ligga i energisektorns absoluta framkant.

Läs mer

Våra finansiella mål

Våra finansiella mål hittar du tillsammans med investerarinformationen på fortum.com. Informationen är på engelska.

Läs mer