Mottagning och behandling av industriavfall

Vi förser våra kunder med ett brett utbud av behandlingsmetoder av industriavfall och olika återvinningslösningar. Vi inleder vårt samarbete vid källan till avfallet för att nå bästa möjliga resultat. Det hjälper oss att förbättra och optimera kundens processer och metoder, vilket minskar totala mängden avfall och ökar återanvändningsgraden för det avfall som uppstår.

Cost efficient
Ekonomiska fördelar

Vi hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan och spara kostnader genom att behandla avfall för återanvändning.

Climate and resources
Miljöfördelar

Vårt breda utbud av miljövänliga behandlingsmetoder garanterar ett effektivt omhändertagande av olika typer av avfall.

Safety
Säkerhet

Vi baserar urvalet av behandlingsmetoder på vår erfarenhet och analys av avfallet. För att säkerställa detta använder Fortums laboratorier standardiserade analysmetoder.

Mottagning och hantering av industriavfall

Vi kan behandla stora mängder industriavfall

Vid våra behandlingscentraler behandlar och utnyttjar vi:

 • industriavfall
 • avfall från behandling av kommunalt avfall
 • avfall från byggarbete och tjänster
 • förorenad jord
 • annat avfall

Skräddarsydda lösningar

Vi hjälper våra kunder att minska sina miljöavtryck och kostnader genom att behandla avfallet för återanvändning.

Avfallet som hanteras vid behandlingsanläggningarna omfattar:

 • aska
 • slagg
 • slam
 • förorenad jord
 • sediment
 • avfall från bilskrotning
 • byggavfall
 • avfall från industriprocesser

Vi kan erbjuda ett brett sortiment av skräddarsydda lösningar för mottagning och behandling som uppfyller dina behov.

Vi använder en rad metoder för att behandla avfallet, till exempel:

 • sortering
 • separering
 • solidifiering
 • stabilisering
 • vakuumbehandling

Vårt breda sortiment av miljövänliga behandlingsmetoder säkerställer effektiv hantering av olika typer av avfall och material. Metaller som sorterats ut från till exempel slagg skickas till metallindustrin för återvinning som material.

Urvalet och anpassningen av behandlingsmetoden baseras på vår omfattande erfarenhet och expertanalyser av avfallet. För att säkerställa detta använder Fortums laboratorier analysmetoder som uppfyller gällande standarder och ett effektivt och tillförlitligt kvalitetsledningssystem.

Våra behandlingsanläggningar erbjuder en tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt gynnsam lösning, till och med för avfall som inte går att återvinna. Efter eventuell förbehandling levereras avfallet för sluthantering.

Relaterade tjänster