Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik har Naturvårdsverket utvecklat en ny digital lösning för uppgiftslämnande. Den blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige. De nya kraven har sitt ursprung i EUs avfallsdirektiv. Regeländringarna träder i kraft och börjar tillämpas den 1 november.

Fortum Recycling and Waste kan se till att du som kund får den hjälp du behöver för att följa den nya lagen.

Farligt avfall

Vilka kommer att rapportera i det nya systemet?

Alla verksamheter som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall omfattas av den nya rapporteringen och ska rapportera in i det nya digitala rapportsystemet. Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter enligt Naturvårdsverket. Alla verksamheter som:

• producerar farligt avfall,

• transporterar farligt avfall,

• tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,

• behandlar farligt avfall och annat avfall,

• mäklar eller handlar med farligt avfall, ska lämna uppgifter om det farliga avfallet i det nya rapporteringssystemet.

Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum. Fortum Recycling and Waste kommer att se över möjligheten att hjälpa våra kunder att rapportera in uppgifter kring leverans av farligt avfall i det digitala spårbarhetssystemet.

Rapportering av farligt avfall

Stöd till avfallsproducenter kring rapportering

Vi erbjuder dig som kund ombudstjänsten att rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket i de fall då vi är ansvariga för transporten. Kontakta oss via telefon eller e-post till Kundservice,
019-30 52 00, kundservice.rws@fortum.com eller via din säljkontakt på Fortum. 

Frågor och svar

Kan Fortum hjälpa mitt företag att rapportera?

Ja, där Fortum är ansvariga för transporten kan vi hjälpa till och rapportera.

Vad innebär avfallsregistret och hur berör det min verksamhet?

I stort kommer den nuvarande anteckningsskyldigheten gällande farligt avfall att utökas med en rapporteringsskyldighet. Man räknar med att över 1 miljon verksamheter berörs.

Det låter krångligt, hur går det till?

Det finns flera sätt att rapportera. Antingen kopplar man sitt befintliga system till Naturvårdsverkets databas via det API (gränssnitt) som Naturvårdsverket tillhandahåller. Alternativt använder man Naturvårdsverkets webbportal för att manuellt sköta rapporteringen. Det enklaste för dig som avfallsproducent är att låta Fortum Recycling and Waste sköta rapporteringen åt dig som ombud.

Hur ofta måste jag rapportera till Naturvårdsverket?

Rapporteringen är kopplad till tidpunkten då anteckningen fördes. Det vill säga när det planeras, när transport startas eller när avfall tas emot hos återvinning/slutbehandlare. Senast 2 dagar efter att anteckning förts ska rapporteringen ske.

Pilotprojekt

Fortum Recycling and Waste ingår i Naturvårdsverkets pilotprojekt kring spårbarhetssystemet. I gruppen ingår flera större avfalls- och återvinningsföretag. Syftet med pilotprojektet är att testa och utveckla den digitala lösningen, få inspel från branschen samt se hur den kommande lagstiftningen kan komma att påverka verksamheterna. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. Där hittar du även frågor och svar kring de vanligaste frågorna som rör det nya rapportsystemet. Vi jobbar på att se över ombudsfunktionen och hur vi ska kunna erbjuda stöd till producenter och transportörer.