Jordtvätt skapar cirkulära flöden – i samarbete mellan Veidekke och Fortum

Sedan år 2020 samarbetar Fortum Recycling & Waste och byggföretaget Veidekke för att tillsammans bidra till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Samarbetet syftar till att mer sand och grus ska utgöras av återvunnet material och minska behovet av natursand och naturgrus.

Jordtvätt skapar cirkulära flöden  – i samarbete mellan Veidekke och Fortum

Vi blir fler, städer växer och samhällen utvecklas. Det ställer krav på utbyggd infrastruktur och fler bostäder. Samtidigt behöver vi minska miljöpåverkan och öka andelen återvunnet material i byggbranschen och i samhället.

Varje år används cirka 10 miljoner ton sand och grus i betong­till­verkning i Sverige, ett material som i många regioner blivit en bristvara. En stor mängd jord- och sandmassor grävs samtidigt upp och deponeras istället för att återvinnas eller återan­vändas i ett cirkulärt flöde. Det har lett till att många deponier redan är fulla eller riskerar att bli det inom de närmaste åren.

– Vi kan inte fortsätta att ta ut jungfruligt material som vi gör idag. Material som redan snurrar ska återanvändas. Sand, till exempel, börjar bli en bristvara. Och utan sand kan vi inte rena vatten, säger Michael Kempi, affärsutvecklare på Fortum Recycling & Waste.

Gott hållbarhetssamarbete

År 2020 inledde Fortum ett hållbarhetssamarbete med Veidekke.

Veidekke startade med vägbeläggning i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Sverige, Norge och Danmark. Idag är de Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag.

– Fortum och Veidekke kompletterar varandra på ett bra sätt. Fortum är en seriös aktör med en stark miljöprofil och hög kompetens inom avfallshantering. Veidekke har bergtäkter på strategiska platser, egna anläggningsprojekt och en stor kundkrets, säger Susanne Johnsson, biträdande produktionschef på Veidekke.

Jordtvätt i Hakunge

Samarbetet kretsar kring Hakunge utanför Stockholm, där Veidekke har en av sina bergtäkter och där Fortum har etablerat sin första jordtvättsanläggning och branschens enda mobila anläggning i fullskalig storlek av detta slag. Anläggningen hanterar svårare förorenade massor och är byggd i ett mobilt containerformat för att kunna flyttas, exempelvis till stora saneringsprojekt.

Tack vare att Veidekke finns här sen tidigare kan befintlig infrastruktur användas och tomkörningar undvikas. Det betyder färre transporter, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader.

Till Hakunge kommer material från olika byggprojekt i Storstockholm, till exempel från tidigare industrimark som återställs för att bygga ny infrastruktur och fler bostäder. Marken innehåller ofta metaller och oljeprodukter, och behöver renas.

Bra för miljön och affärerna

I anläggningen rengörs massorna i flera steg, först med högt vattentryck, sedan genom att kornen gnids mot varandra i något som kan liknas vid en stor tvättmaskin, för att ta bort föroreningar som metaller eller olja.

– Därefter sorteras materialet i olika lådor för polering. De renade massorna provtas för att säkerställa att de möter haltkraven på föroreningar. Materialkvaliteten på den renade jorden är så hög att den kan säljas vidare och användas direkt i andra byggprojekt, berättar Roger Johansson, platschef.

Målet är 90 procent

Sverige ligger efter flera andra länder när det gäller återvinning. Samtidigt är Fortum en pionjär inom jordtvätt. Målet är att återvinna upp till 90 procent jämfört med tidigare då allt gick till deponi.

– Vi ser en stor affärspotential i detta. Genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stark efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de jord- och schaktmassor som idag dessvärre deponeras i allt för hög grad, men även att minska kostnaderna för det, säger Michael Kempi

Fortums plan är att etablera fler anläggningar, både fasta och mobila, främst i storstadsregionerna där behovet är som störst. Det här är bara början.

För Veidekke innebär samarbetet att de kan öka andelen återvunnet material i sina byggprojekt. Det är en viktig del i företagets hållbarhetsarbete.

– Men det ger också affärsmässiga fördelar då våra kunder kan välja rent, återvunnet material som är tekniskt fullgott och homogent sorterat i olika fraktionsstorlekar. Det är ett tryggt alternativ som säkerställer att våra kunder möter myndigheternas krav på föroreningshalter, säger Susanne Johnsson.

Se video som beskriver vårt samarbete och anläggningen i Hakunge

Kontakta oss

Johan Eriksson

Sales Manager
Tel: 073-3020412
johan [punktum] eriksson [snabel-a] fortum [punktum] com