Tillstånd

Verksamheten som Fortum Waste Solutions AB bedriver är tillståndspliktig enligt olika regler inom miljöområdet.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap för att få mellanlagra och behandla miljöfarligt avfall. Det krävs tillstånd enligt arbetsmiljölagstiftningen för att få hantera vissa cancerogena ämnen och det krävs tillstånd enligt lagstiftningen rörande brandfarliga varor för att få lagra brandfarlig vara.

Enligt avfallsförordningen ska den som lämnar över avfall för transport kontrollera att transportören har tillstånd att transportera avfallet, alternativt har anmält sig som avfallstransportör om det krävs tillstånd eller anmälan för att transportera det aktuella avfallet. Den som lämnar över farligt avfall ska också "kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet". Det tillstånd som avses i detta fall är tillstånd enligt miljöbalkens 9 kap alternativt miljöskyddslagen.

Våra tillstånd för verksamheten
För att underlätta för dig som kund att kontrollera att vi har rätt tillstånd har vi samlat våra tillstånd i spalten till vänster, relaterade filer. Tillstånden gäller enligt miljöbalkens 9 kap alternativt miljöskyddslagen för Fortum Waste Solutions ABs mellanlager och för behandlingsanläggningen i Norrtorp.

Viktigt att tänka på när det gäller tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, samt den tidigare gällande miljöskyddslagen, är att sådana tillstånd gäller för en viss verksamhet på en viss plats. Det är själva verksamheten som omfattas av tillståndet oberoende av företagets namn. Enligt en bestämmelse i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller att den som ska driva verksamhet som någon annan fått tillstånd till är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten om detta (för att tillsynsmyndigheten ska kunna få rätt uppgifter i sina register och kunna debitera tillsynsavgift till rätt huvudman t ex). Ett tillstånd gäller teoretiskt för all framtid om det inte är tidsbegränsat, men det finns bestämmelser i 24 kap miljöbalken om när myndigheter kan gå in och ändra på ett tillstånd. Detta omfattar till exempel Fortum Waste Solutions omlastningsstation i Sundsvall.

Här nedan kan du ladda hem Fortum Waste Solutions ABs tillstånd som pdf-filer.

Pågående tillståndsärenden för vår verksamhet

Här presenteras information och planer kring kommande tillståndspliktiga verksamheter på olika platser. En tillståndsansökan ska alltid inledas med ett samråd med myndigheter och berörd allmänhet. Det som framkommer vid samråd ska alltid tas i beaktande i den fortsatta processen.

Nedan kommer du att kunna ladda ner pdf-filer med dokument som rör eventuella samråd.

Stigamo 1:59 i Jönköpings kommun

Hällstorp Recycling AB har för avsikt att söka nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för en ny avfallsanläggning inom fastigheten Stigamo 1:59 i Jönköpings kommun.

Fortum Waste Solutions AB planeras leverera större delen av avfallet till anläggningen och det förbehandlade avfallet planeras huvudsakligen att behandlas på någon av Fortums anläggningar.

Du hittar samrådshandlingar nedan.

Nolby 6:83 Sundsvalls kommun

Fortum Waste Solutions driver idag deponi och jordbehandlingsverksamhet vid fastighet Nolby 6:83 i Sundsvall, inom tillstånd som delas med GANSCA Deponi AB. Fortum Waste Solutions har för avsikt att söka eget tillstånd för platsen. Samrådsunderlag finns nedan.