Tillstånd

Verksamheten som Fortum Waste Solutions AB bedriver är tillståndspliktig enligt olika regler inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel för att få mellanlagra och behandla miljöfarligt avfall. Det krävs tillstånd enligt arbetsmiljölagstiftningen för att få hantera vissa cancerogena ämnen och det krävs tillstånd enligt lagstiftningen rörande brandfarliga varor för att få lagra brandfarlig vara.

Enligt avfallsförordningen ska den som lämnar över avfall för transport kontrollera att transportören har tillstånd att transportera avfallet, alternativt har anmält sig som avfallstransportör om det krävs tillstånd eller anmälan för att transportera det aktuella avfallet. Den som lämnar över farligt avfall ska också "kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet". Det tillstånd som avses i detta fall är tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel.

Våra tillstånd för verksamheten
För att underlätta för dig som kund att kontrollera att vi har rätt tillstånd har vi samlat våra tillstånd längre ned på denna sida, där du kan ladda hem tillstånden som pdf-filer. 

Fortum Waste Solutions anläggning i Norrtorp, Kumla kommun:

  • Miljötillståndet för lagring och behandling på anläggningen gäller enligt miljöbalkens 9 kap. Kopplat till tillståndet finns ett separat dokument som bilaga (Bilaga J Avfallstyper) som anger vilka avfallstyper som får behandlas på anläggningen.
  • Tillstånd finns från Arbetsmiljöverket att på anläggningen hantera avfall som innehåller ämnen tillhörande grupp A och/eller B (cancerframkallande, sensibiliserande och/eller reproduktionsstörande) enligt bilagan till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19.
  • Vid anläggningen i Norrtorp bedrivs verksamhet med kemikaliehantering som kan innebära vissa risker för människor i omgivningen runt anläggningarna. Lagen (Sevesoförfattningarna) kräver att kommunen informerar de personer och företag som löper risk att påverkas av en allvarlig olycka. Nedan kan du ladda hem den broschyr som tagits fram tillsammans med närliggande Seveso-verksamheter i syfte att informera allmänheten.

 

Pågående tillståndsärenden för vår verksamhet

Pågående tillståndsärenden för Fortum Waste Solutions verksamhet sker för närvarande för följande verksamheter:

Fortsatt och utökad verksamhet inom Svartbjörsbyn 2:65, Bodens kommun

Fortum Waste Solutions AB avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen till fortsatt och utökad verksamhet omfattande deponering och hantering av farligt avfall och icke farligt avfall inom fastigheten Svartbjörsbyn 2:65 i Bodens kommun. Tillståndsansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i ett samrådsförfarande. Du kan ladda ner samrådsunderlaget nedan.

 

Utökad verksamhet inom Gävle Norrsundet 2:219, Gävle kommun

Fortum Waste Solutions AB har för avsikt att söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet avseende utökad verksamhet för sortering och mekanisk bearbetning av icke farligt avfall, verksamhetskod 90.100 och 90.70. Sweco Sverige AB har fått i uppdrag av Fortum Waste Solutions att ta fram samrådsunderlag för ansökan om tillstånd. Vi genomför ett avgränsningssamråd med syfte att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens omfattning. Du kan ladda ner samrådsunderlaget nedan.