Tillstånd

Verksamheten som Fortum Waste Solutions AB bedriver är tillståndspliktig enligt olika regler inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel för att få mellanlagra och behandla miljöfarligt avfall. Det krävs tillstånd enligt arbetsmiljölagstiftningen för att få hantera vissa cancerogena ämnen och det krävs tillstånd enligt lagstiftningen rörande brandfarliga varor för att få lagra brandfarlig vara.

Enligt avfallsförordningen ska den som lämnar över avfall för transport kontrollera att transportören har tillstånd att transportera avfallet, alternativt har anmält sig som avfallstransportör om det krävs tillstånd eller anmälan för att transportera det aktuella avfallet. Den som lämnar över farligt avfall ska också "kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet". Det tillstånd som avses i detta fall är tillstånd enligt miljöbalkens 9 kapitel.

Våra tillstånd för verksamheten
För att underlätta för dig som kund att kontrollera att vi har rätt tillstånd har vi samlat våra tillstånd längre ned på denna sida, där du kan ladda hem tillstånden som pdf-filer. 

Fortum Waste Solutions anläggning i Norrtorp, Kumla kommun:

  • Miljötillståndet för lagring och behandling på anläggningen gäller enligt miljöbalkens 9 kap. Kopplat till tillståndet finns ett separat dokument som bilaga (Bilaga J Avfallstyper) som anger vilka avfallstyper som får behandlas på anläggningen.
  • Tillstånd finns från Arbetsmiljöverket att på anläggningen hantera avfall som innehåller ämnen tillhörande grupp A och/eller B (cancerframkallande, sensibiliserande och/eller reproduktionsstörande) enligt bilagan till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19.
  • Vid anläggningen i Norrtorp bedrivs verksamhet med kemikaliehantering som kan innebära vissa risker för människor i omgivningen runt anläggningarna. Lagen (Sevesoförfattningarna) kräver att kommunen informerar de personer och företag som löper risk att påverkas av en allvarlig olycka. Nedan kan du ladda hem den broschyr som tagits fram tillsammans med närliggande Seveso-verksamheter i syfte att informera allmänheten.

 

Pågående tillståndsärenden för vår verksamhet

Pågående tillståndsärenden för Fortum Waste Solutions verksamhet sker för närvarande för följande verksamheter:

Stigamo 1:59 i Jönköpings kommun: Hällstorp Recycling AB genomför just nu samråd inför ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för en ny avfallsanläggning inom fastigheten. Fortum Waste Solutions AB planeras leverera större delen av avfallet till anläggningen och det förbehandlade avfallet planeras huvudsakligen att behandlas på någon av Fortums anläggningar

Nolby 6:83 Sundsvalls kommun: Fortum Waste Solutions driver idag deponi och jordbehandlingsverksamhet vid fastigheten, inom tillstånd som delas med GANSCA Deponi AB. Fortum Waste Solutions har sökt eget tillstånd för platsen. Förhandlingar har hållts med Mark- och miljödomstolen, och tillstånd meddelades den 20 maj 2022. Tillståndet kommer inom kort att tas i anspråk.