Hur ska vi minska utsläppen från industrin?

För en framgångsrik omställning inom industrin krävs fossilfria processer. Direktverkande el eller el som framställts genom fossilfri vätgas är lösningen för många industrier som vill fasa ut fossila bränslen ur verksamheten.

– I sin enklaste form kan en minskning av utsläppen innebära att företaget byter till ett fossilfritt elavtal. I praktiken går de då över till vatten-, vind-, eller kärnkraftsproducerad el. Att byta till fossilfritt kan få en stor påverkan, eftersom utsläppen via den köpta elen minskar eller helt elimineras, säger Tuula Mäki, som är ansvarig för strategiska kunder på Fortum.

Vätgas för processer som är svåra att elektrifiera

För delar av industrisektorn innebär utfasningen av kol stora förändringar i själva produktionsprocessen. Ett typiskt exempel är stålindustrin. Vid tillverkning av järn och stål kräver produktionsprocesserna så pass höga temperaturer, samt koks gjort av kol, att direktel inte fungerar som en lösning för att minska utsläppen. Därför utvecklas nu produktionsprocesser där det fossila bränslet ersätts med vätgas, som produceras av fossilfri el med hjälp av en elektrolysanordning.

Ett exempel är det svenska företaget H2 Green Steel som siktar på att bygga världens första storskaliga fossilfria stålverk. Detta genom att kombinera befintlig ståltillverkningsteknik med storskalig produktion av fossilfri vätgas. Förhoppningen är att produktionen ska vara i drift under 2025.

Vätgasproduktion med elektrolysör kräver mycket el och det är främst i upphandlingen av denna som vi på Fortum kan hjälpa våra kunder.

– Projekt relaterade till elektrifiering och vätgas kräver stora mängder fossilfri el och här i Norden har vi goda förutsättningar att utöka den fossilfria elproduktionen. Det är därför vi utvecklar nya vindkraftsprojekt och undersöker möjligheterna att bygga ny kärnkraft tillsammans med våra partners, säger Tuula Mäki.

Fortum tecknade under förra året ett avtal med företaget Borealis om vindkraftsel till deras produktion i finska Borgå. Företaget är en av världens största tillverkare av polyeten och polypropen för bland annat fordons- och förpackningsindustrin. Samarbetet med Fortum, som sträcker sig över åtta år och 800 gigawattimmar, gör att Borealis närmar sig sitt mål att driva minst hälften av den egna europeiska verksamheten med fossilfri energi till 2030.

Från fossila utsläpp till fossilfritt

Andra sätt att fasa ut fossila bränslen ur industrin är att ersätta dagens fossilproducerade vätgas med fossilfri eller genom att utnyttja vätgasen eller dess derivat till andra användningsområden, bland annat i kemiindustrins processer.

Metanol och ammoniak som vidareförädlas från fossilfri vätgas kan också vara en framtida lösning för lågutsläppstransporter, exempelvis som bränsle för båtar. I Örnsköldsvik förbereder företaget Flagship One en anläggning, Sveriges första, för storskalig produktion elektrobränslen tillverkade av vätgas och infångad koldioxid. Målet med produktionen är att ersätta fossila bränslen inom framför allt sjöfarten.

Direktel som tillval

För vissa företag kan direkt elektrifiering vara en väg till fossilfria industriella processer.

– Ett exempel är industrier vars produktionsprocesser inte kräver höga temperaturer. Då kan till exempel värmepumpar som går på el vara en lösning för att minska utsläppen, förklarar Tuula Mäki.

I Esbo i Finland har Fortum själva använt värmepumpar för att fasa ut fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen inom Esbo Clean Heat-projektet.

Återvunnen koldioxid blir nya råvaror

Ett annat perspektiv på utfasning av fossila bränslen är råvaror med låg kolhalt som används i industriella processer. Till exempel inom skogsindustrin. Den koldioxid som lagras i träet kan tillsammans med vätgas förädlas ytterligare till fossilfri metantol som är en mycket viktig  råvara för kemiindustrin. Här arbetar Fortum och Metsä Group för närvarande med ett gemensamt projekt.

Tillsammans mot en fossilfri industri

I teorin finns många lösningar på hur vi ska fasa ut fossila bränslen ur industrin. Men steget från teori till praktik i industriell skala kommer i många fall ta flera år. Tuula Mäki påminner om att övergången från planering till genomförande i framtiden också kommer att kräva en stark reglering. För att kunna utveckla nya lösningar som främjar en industri med lägre utsläpp, måste företagen kunna lita på att lagstiftningen ger ett långsiktigt och förutsägbart ramverk.

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el.

–Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Därför samarbetar vi kring vilka typer av lösningar som bäst motsvarar deras behov. Behövs el konsekvent 24/7 eller finns det möjlighet för produktionsanläggningen att vara mer flexibel? Genererar processen spillvärme som kan användas till något annat? Behöver de batterilösningar eller vill de veta mer om hur en vätgaslösning byggs och drivs? Det här är några exempel på saker som vi diskuterar med våra kunder. Tillsammans är verkligen nyckelordet. Ingen kan ensam uppnå en sådan här stor förändring, säger Tuula Mäki.