Solkraft – en obegränsad energikälla

Solkraft är nyckeln till en framtid med ren energi och har en stor roll i klimatomtällningen. Varje dag avger solen långt mer energi än vi behöver för att driva allt på jorden. Fortum har stor erfarenhet av att producera el från solen från vårt delägarskap i ett flertal solparker i Indien. Även i Norden är förutsättningarna för solkraft lovade. Därför utvecklar vi på Fortum solparker också på vår hemmamarknad.

Renewable
Förnybar energi

Solpaneler producerar elektricitet genom att omvandla det ständiga flödet av ljusstrålning från solen till el.

Low emissions
Fri från koldioxidutsläpp

Inga skadliga ämnen släpps ut i luften under produktion av el med solpaneler.

Cost efficient
Låga driftskostnader

Solcellernas process, som förvandlar solsken till el, behöver inget bränsle och har låga rörliga kostnader.

Renare energi

Obegränsad energikälla

Solen producerar mer än tillräckligt med energi för att fylla hela världens energibehov, och till skillnad från fossila bränslen kommer den inte att ta slut på miljarder år. Den enda begränsningen för solkraft som förnybar energikälla är vår egen förmåga att omvandla den till elektricitet på ett effektivt sätt.

Solkraft ren energi

När du använder solceller för att skapa energi släpps inga växthusgaser ut i luften. Och eftersom solen producerar mer energi än vi någonsin kommer att behöva, är solen en mycket viktig energikälla för övergången till ren energi.

Enda bränslet som behövs

När solpanelerna har installerats är driftskostnaderna väldigt låga jämfört med andra former av kraftproduktion. Det krävs inget bränsle, och det betyder att solkraft kan skapa stora mängder elektricitet, utan den osäkerhet och de utgifter som förknippas med att säkra bränsleförsörjning.

 

Solkraft och miljö

Som en förnybar, koldioxidfri kraftkälla har solkraft en betydligt mindre påverkan på miljön än andra metoder för kraftproduktion. Den påverkan som sker är framför allt kopplad till tillverkning och transport samt återvinning av de material och metaller som krävs för att tillverka solpanelerna. 

Vi letar nya platser för nästa solkraftsprojekt

 

Vill du vara med och bidra till en renare värld? Vi söker nya områden för att etablera storskalig solkraft. Har du en solig fastighet på cirka 40 hektar eller mer som du tror har bra förutsättningar för solkraft är du välkommen att kontakta oss för vidare samtal. Vi ser fram emot att höra från dig!

Media contact

Har du mark att upplåta för en solpark?

Kontakta oss

Vanliga frågor om solkraft

Hur fungerar solkraft?
Chevron down

Solkraft är en metod för kraftproduktion där energi från solen omvandlas till elektricitet.  När solen lyser på en solcell uppstår en elektrisk spänning mellan dess fram- och baksida. Om fram- och baksidan kopplas samman börjar elektroner röra sig från den ena sidan till den andra. På så vis skapas en elektrisk ström. När flera solceller kopplas ihop kallas det för solpanel.

Vilken potential har solkraft i Norden?
Chevron down

I Norden har vi riktigt bra förutsättningar för att producera el från solceller. På sommaren lyser solen här en majoritet av dygnets timmar. I södra och mellersta Sverige är solinstrålingen ungefär lika stor som i norra Tyskland, vilket just nu är det land som har störst marknad för solel inom EU. Det lite svalare klimatet i Sverige är också mycket fördelaktigt för solel, då varmare temperaturer minskar verkningsgraden på solcellerna.

Flera storskaliga solkraftsparker utvecklas i Norden just nu. Under 2022 tog sig Sverige in på topp 10 vad gäller största marknaderna för solel inom EU, medan Danmark har en åttondeplats på samma lista. Enligt beräkningar från Solar Power Europe kommer elproduktion från solkraft att nå en gigawatt i Finland till 2025.

Hur går det till att etablera en solpark?
Chevron down

Intresset för att bygga solparker växer stadigt. När vi på Fortum ska etablera en solpark behövs först tillgång till mark där solparken ska stå. Vi inleder projekteringen med att undersöka och utreda om marken har bra förutsättningar för solkraft. Är platsen lämplig för solelsproduktion för vi en dialog med fastighetsägaren och skriver sedan ett avtal om nyttjanderätt för marken. I planeringen för solparken analyserar vi också förutsättningarna för att kunna ansluta solparken till elnätet. Vi analyserar och säkerställer också att solparken kan existera i samklang med eventuella natur-, kultur- och miljöintressen.

Vi skickar sedan in en ansökan om att få upprätta solparken till berörd länsstyrelse och håller samråd. Efter prövning och tillståndsgivning kan vi inleda detaljprojektering och upphandlingsförfaranden. När investeringsbeslutet är taget kan vi sedan börja bygga solparken. Totalt tar hela förfarandet, från idé till färdig storskalig solpark, cirka 2–3 år, men kan i vissa fall ta längre tid, exempelvis om elnätet behöver förstärkas.

Hur lång livslängd har en solpark?
Chevron down

Arrendetiden och vår förväntade livslängd för solparker är ungefär 35–40 år. Därefter ansvarar vi som ägare av solparken för avveckling och nedmontering, återställning av marken samt att återvinna solpaneler och övrigt material.

Vad innebär det att ha en solpark på sin mark?
Chevron down

De kommande 20 åren förväntas elanvändningen i Sverige att dubblas när samhället elektifieras och industrier ställer om. All fossilfri elproduktion har därmed en stor och viktig roll i klimatomställningen. Att upplåta sin mark för etablering av en solpark innebär att man är med och bidrar till mer fossilfri elproduktion på ett relativt snabbt sätt. För markägaren innebär solparken också en god, stabil och långsiktig intäkt.

En solpark är en tillfällig användning av marken. När solparken avvecklas kan marken återställas relativt snabbt och med små medel. En solpark på exempelvis jordbruksmark innebär inte att marken tas ur anspråk utan den ändras till annan produktion i form av slåtter eller betesmark. Det kan bidra till att öka den biologiska mångfalden då faunan kan bli rikare samt att den även bidrar till livsmedelsproduktionen i en annan form.

Hur påverkar solparker miljön och den biologiska mångfalden?
Chevron down

All elproduktion har en påverkan på miljön, så även solkraft. För solceller utgör själva tillverkningen den största miljöpåverkan. Men man räknar med att solceller har kompenserat för den energi som gått åt till tillverkningen efter cirka ett år i drift i Norden, och utvecklingen går ständigt framåt. När solcellerna producerar el finns inga utsläpp av växthusgaser eller andra restprodukter. En solpark är ljudlös och släpper inte ut några föroreningar i marken där den står.

Solparker kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i området då landskapet blir mer komplext om en monokultur likt jordbruk ersätts. Vallen (gräset) som planteras kan väljas med omsorg utefter området, tillsammans med skuggor och områden som man inte kan komma åt att klippa bidrar till en artrikare mikrohabitat. Både flora och fauna ökar, inte minst pollinerande insekter som idag är av avsevärd vikt för att främja, bevara och möjliggöra pollinering för frukt- och bärproduktion.

På Fortum strävar vi alltid för att ha en positiv inverkan på den biologiska mångfalden och i största möjliga mån öka naturvärdet i området. Detta kan vi göra genom att kompensera för den påverkan solparken har på naturen så att naturvärdena är lika bra eller bättre än om solparken inte hade byggts.

Kontakt

Karl-Johan Hellblom

Ansvarig för projektutveckling sol- och vindkraft
Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Här hittar du alla våra kraftverk

Till alla kraftverk (engelska)