Fortum publicerar riktlinjer för påverkansarbete

Fortum har publicerat etiska riktlinjer för koncernens påverkansarbete. Syftet med riktlinjerna är att definiera principer för Fortums påverkansarbete och hantering av externa intressentrelationer inom alla funktioner och affärsområden.

Transparens som princip är utgångspunkten för all verksamhet inom Fortum. Riktlinjerna gäller påverkansarbete och hantering av externa intressentrelationer i alla länder där Fortum verkar, de kompletterar lokala regler och bestämmelser. Riktlinjerna bygger på Fortums värderingar och kompletterar koncernens Uppförandekod.

"Vi vill vara en föregångare genom att vara öppna och transparenta i alla våra samhällskontakter. Riktlinjerna är vårt åtagande för att säkerställa att det vi gör är öppet och transparent för omvärlden" säger Fredrik Blomfelt, ESG Manager inom Fortums Public Affairs.

 

Etiska riktlinjer för påverkansarbete

  1. Fortum följer alla tillämpliga internationella, nationella och lokala lagar, förordningar och konventioner i de länder där vi verkar.
  2. Målet med Fortums påverkansarbete är att skapa goda förutsättningar för våra verksamheter och stödja både utveckling och implementering av Fortums strategier. Påverkansarbetet ska även positivt bidra till att stärka Fortums varumärke.
  3. Fortum samarbetar aktivt med olika intressentgrupper i samhället. Vi verkar för en öppen, transparent och ömsesidig dialog med olika intressenter.
  4. Vi bidrar konstruktivt i utvecklingen av den nationella och internationella regulatoriska miljön. Vi ställer vår expertis till förfogande vid beredningen av politiska beslut och lagstiftning. Våra lobbybudskap baserar sig alltid på fakta.
  5. Våra positioner utgår från Fortums långsiktiga strategiska mål och affärsintressen samtidigt som vi tar hänsyn till övergripande mål och konsekvenser för samhället. Vi kommunicerar målsättningarna för vårt påverkansarbete öppet och transparent.
  6. Fortum representerar sig självt i relation till företagets intressenter. Även för det fall att vi anlitar extern expertis i vårt påverkansarbete, anlitar vi inte externa rådgivare för att representera oss.
  7. Fortum samarbetar med och deltar i olika organisationer, koalitioner och nätverk. I dessa sammanhang följer vi alltid konkurrenslagstiftningen, Fortums Uppförandekod och etiska riktlinjer för påverkansarbete.
  8. När vi som enskilda medarbetare representerar Fortum i olika situationer presenterar vi företagets åsikter och driver företagets intressen, inte våra personliga åsikter och intressen. Vi ser till att Fortums intressen alltid prioriteras.
  9. När det gäller gästfrihet agerar vi alltid i enlighet med Fortums Uppförandekod samt lokala lagar och bestämmelser. Vi tar inte emot eller ger gåvor som kan anses utgöra mer än rimlig gästfrihet i sedvanlig affärsverksamhet eller som kan påverka en parts beslutsfattande. Vi beviljar inte ekonomiskt stöd för partipolitiska syften.
  10. Fortum främjar transparens i påverkansarbete och intressenthantering. Vi stöder lagstiftning som främjar transparens och ser till att vår praxis följer de senaste kraven. Fortum registrerar sig i transparensregister för påverkansarbete i alla länder där företaget verkar om sådana register är tillgängliga.