Vindkraftsanläggning Ivarsboda-Gryssjön

Ivarsboda-Gryssjön är Fortums andra vindkraftsprojekt i Sverige och den tillståndsgivna, men ej ännu byggda, vindkraftsanläggningen är lokaliserad i Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. Vindkraftsanläggningen omfattar upp till 30 vindkraftverk och har i dagsläget en total kapacitet på ca 150 MW. Vindkraftsanläggningen erhöll ett tillstånd 2015, men för att kunna utnyttja områdets fulla kapacitet undersöker vi nu möjligheten att öka vindkraftverkens totalhöjd från 200 meter till som maximalt 270 meter. Att öka vindkraftverkens totalhöjd innebär att vi kommer att ansöka om ett ändringstillstånd vilket ska föregås av ett samråd. På denna hemsida kan ni hitta samrådsunderlag, information om projektet och samrådet, samt kontaktpersoner. Informationen uppdateras fortlöpande.

Video från vår andra vindkraftspark i Sverige, Solberg
Loading video . . .

Inbjudan till samråd gällande ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen

Fortum planerar att ansöka om ett ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda-Gryssjön i Umeå och Robertsfors kommuner. Ändringen omfattar att öka vindkraftsverkens totalhöjd från 200 meter till 270 meter.

Efter det att verksamhetsutövaren erhållit ett tillstånd enligt miljöbalken går det att, vid behov, ansöka om vissa ändringar. Bolaget behöver då inte söka nytt tillstånd, utan kan i stället ansöka om en ändring av det befintliga tillståndet. I prövningsprocessen ingår att samråda med myndigheter, sakägare, allmänhet, föreningar och organisationer enligt 6 kap. miljöbalken vilket vi härmed gör.  

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Covid-19 genomför vi inget fysiskt samrådsmöte utan ett skriftligt samråd där information om projektet och den planerade ändringen finns att hitta på denna hemsida. Ett informationsmöte kommer att hållas vid senare tillfälle.  

Önskar ni information och ställa frågor kan ni kontakta Emma Johansson på Sweco, som kan hänvisa vidare till rätt person på Fortum, via e-post emma.johansson2@sweco.se eller via telefon  
073-316 40 57.  

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet med ändringsansökan önskas senast fredag den 24 april 2020 via e-post eller post till 

Emma Johansson 
Sweco Environment AB 
Box 110 
901 03 Umeå 

Samrådsunderlaget finns att ladda ner bredvid.  

Karl-Johan Hellblom

Karl-Johan Hellblom
Projektledare, Fortum
Tel: 072-204 28 52
karl-johan.hellblom@fortum.com

Sävar karta