Vindkraftsprojekt Sävar

Det tillståndsgivna, men ej ännu byggda vindkraftsprojektet Sävar är lokaliserat i Robertsfors och Umeå kommuner, Västerbottens län. Vindkraftsprojektet omfattar upp till 30 vindkraftverk och har i dagsläget en total kapacitet på cirka 180 MW.

Video från vår andra vindkraftspark i Sverige, Solberg
Renewable
Förnybar energi

Vind är en av de viktigaste källorna till förnybar energi. Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkraftsproduktion.

Wind power
Stor produktion under vintern

Majoriteten av all vindkraftsproduktion i Sverige sker under vinterhalvåret, när elbehovet är som störst.

Fortum as an investment
Lägre elpriser

Den vindkraft som byggs ut de närmaste åren medför lägre elpriser i alla Sveriges fyra elområden.

Området, som ligger cirka 2,5 mil norr om Umeå, består till stor del av skogsmark med inslag av sjöar, våtmarker och jordbruksmarker. Vindmätningar visar att det blåser bra i området.

 

Högre vindkraftverk ger effektivare elproduktion

Vindkraftsparken har ett lagakraftvunnet miljötillstånd för 31 vindkraftverk á 200 meter. Tillståndet medger endast en äldre teknik, så för att kunna nyttja vindresursen effektivare, producera större energimängd och använda den mark som tas i anspråk på bästa sätt har vi ansökt om att få bygga högre vindkraftverk. Ansökan omfattar 30 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 270 meter.

Försvarsmakten motsätter sig högre vindkraftverk

I samband med att ändringsansökan kungjordes meddelade Försvarsmakten att de inte kan medge högre vindkraftverk. Vi utreder nu vad detta innebär för projektet.

Historik

Vindkraftsprojekt Sävar startades upp av företaget VindIn 2009. Under 2010-2012 hölls samråd och en ansökan om miljötillstånd för att få uppföra vindkraftsparken skickades in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Miljöprövningsdelegationen beslutade om tillstånd för parken 2014. Efter beslut vid mark- och miljödomstolen 2015 vann tillståndet för 31 vindkraftverk á 200 meter laga kraft.

Under 2018 förvärvade Fortum projektet från VindIn. Två år senare, 2020, hölls samråd för att ansöka om ändring i nuvarande tillstånd. Samma år skickades ändringsansökan in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

 

Så här går processen till

Karl-Johan Hellblom

Ansvarig för projektutveckling sol- och vindkraft
Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Wind power

Mer om vindkraft

Vindkraft hos Fortum