Fortums förslag till nästa Europeiska kommission

Konkurrenskraft, försörjningstrygghet och utfasning av fossila bränslen

En trefaldig utmaning att lösa
water

Med de här förslagen vill vi från Fortums sida peka på ett antal nyckelåtgärder som nästa EU-kommission kan vidta för att främja utvecklingen av rena och gröna industrier och för att minska beroendet av fossila bränslen. Vi vill bidra med lösningar på Europas omedelbara energiutmaningar och samtidigt lägga grunden för en hållbar framtid där Europas roll som föregångare i den globala omställningen till ren energi stärks.  

Den europeiska gröna given har varit EU-kommissionens flaggskeppsprojekt, samtidigt har kriget i Ukraina och energikrisen har ytterligare visat på behovet av att minska vårt beroende av omvärlden. Industrins konkurrenskraft, försörjningstrygghet och energioberoende förväntas vara några av de viktigaste prioriteringarna under EU:s nästa mandatperiod (2024–2029). Utfasningen av fossila bränslen i energisektorn går i stort sett enligt plan, men nästa utmaning är att stärka den direkta och indirekta elektrifieringen av industrier samt utvecklingen av en vätgasekonomi i Europa.  

Sammanfattning av våra förslag

Service by industry
1. Accelerera utfasningen av fossila bränslen inom industrin

Påskynda processen för att minska Europas beroende av fossila bränslen och externa leveranskedjor för kritiska resurser som råvaror och energi.  

Ge högsta prioritet åt utfasningen av fossila bränslen i industrier och industriprocesser.

Corporate governance
2. Återställ principerna och regelverket för den inre marknaden

Säkerställa en stabil och förutsägbar miljö för företag att verka och investera i. 

Utveckla regelverk som ger långsiktig stabilitet och stöder innovativa och hållbara investeringar. Regelverket behöver även omfattar flexibla finansieringsinstrument för riskdelning. 

Fasa ut olika krisrelaterade marknadsinterventioner och säkerställ rättvis konkurrens.

Electricity
3. Satsa på elektrifiering och vätgasekonomi

Stöd storskalig elektrifiering av samhället och utvecklingen av en vätgasekonomi och inkludera bidraget från all fossilfri teknik. 

Climate and resources
4. Etablera och upprätthålla ambitiösa klimatmål

Upprätthåll höga klimatambitioner (90% CO2-minskning till 2040 och koldioxidbudget för 2030–2050), separera målen för utsläppsminskningar och koldioxidupptag. 

Utveckla prissättningsmekanismer för nya sektorer (jordbruk, avfall).  

Säkerställa ett effektivt genomförande av klimatmålen för 2030 (FF55).

Build new energy ventures
5. All ren energiproduktion behöver främjas för att möjliggöra en lyckad energiomställning

Ta fram en övergripande strategi för vattenkraft 

Främja europeisk kärnkraft 

Främja ren vätgas

Ta itu med utmaningarna inom vind- och solkraftsproduktion

Kontakta oss

Merja Paavola

Vice President, Corporate Public Affairs
merja [punktum] paavola [snabel-a] fortum [punktum] com

Sara Viitanen

EU Manager
sara [punktum] viitanen [snabel-a] fortum [punktum] com