En renare värld Hero

En renare värld

I många delar av samhället behöver vi göra stora förändringar för att nå klimatmålen. Inte sällan handlar det om större strukturella förändringar, som elproduktionen. I Sverige och i ett fåtal andra länder har elproduktionen varit i princip fossilfri i decennier, men i stora delar av världen ser det väldigt annorlunda ut. Men samtidigt som energifrågan idag är en del av problemet så är den också en del av lösningen, för just el är avgörande för många delar av omställningen.

En del av omställningen handlar om att sluta använda ändliga resurser som om de vore oändliga. En annan del handlar om att kraftigt minska utsläppen av framförallt växthusgaser. För båda dessa utmaningar behövs mer energi, mycket mer. Och den behöver vara fossilfri. Samtidigt som detta byggs upp så behöver den befintliga infrastrukturen göras så koldioxidsnål och effektiv som möjligt för att på så sätt också bidra till utsläppsminskningarna.

Det kommande decenniet kommer handla om dels en storskalig elektrifiering, dels en utfasning av fossil energianvändning. Men också om hur vi omvandlar dagens skräp till morgondagens resurser och skapar cirkulära flöden. Det är ingen liten utmaning.

Är transportsektorns framtid el och vätgas?

För att få ned utsläppen från transporter behöver vi olika lösningar som ersätter de fossila bränslena. För personbilar kommer eldrift och batterier att vara huvudlösningen, men för tunga transporter förväntas det istället bli vätgasen. Men framtiden handlar inte bara om nya bränslen, det händer mycket spännande inom transportsektorn med både förändrade beteenden och behov.

Flexibilitet i energisystemet

Det behöver hela tiden vara balans mellan hur mycket el som används och hur mycket el som produ­ceras. I takt med att allt mer väder­be­roende produktion kommer in i energi­sy­stemet blir frågan om hur balansen ska kunna bibehållas när det blåser mindre eller när solen inte skiner allt viktigare.