En renare värld Hero
Barn springer i skogen

En renare värld

I många delar av samhället behöver vi göra stora förändringar för att nå klimatmålen. Inte sällan handlar det om större strukturella förändringar, som elproduktionen. I Sverige och i ett fåtal andra länder har elproduktionen varit i princip fossilfri i decennier, men i stora delar av världen ser det väldigt annorlunda ut. Men samtidigt som energifrågan idag är en del av problemet så är den också en del av lösningen, för just el är avgörande för många delar av omställningen.

En del av omställningen handlar om att sluta använda ändliga resurser som om de vore oändliga. En annan del handlar om att kraftigt minska utsläppen av framförallt växthusgaser. För båda dessa utmaningar behövs mer energi, mycket mer. Och den behöver vara fossilfri. Samtidigt som detta byggs upp så behöver den befintliga infrastrukturen göras så koldioxidsnål och effektiv som möjligt för att på så sätt också bidra till utsläppsminskningarna.

Det kommande decenniet kommer handla om dels en storskalig elektrifiering, dels en utfasning av fossil energianvändning. Men också om hur vi omvandlar dagens skräp till morgondagens resurser och skapar cirkulära flöden. Det är ingen liten utmaning.

Kvinna går på bergstopp, stad reflekteras i vattenpöl

En hållbar värld händer inte bara. Vi skapar den.

Det finns inga genvägar till en mer hållbar värld. Ett balanserat energisystem med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft är det som skapar grunden för samhällets klimatomställning. Vi måste därför fokusera både på vad vi gör idag och hur vi formar morgondagen.

Elnät och kärnkraftverk i norrsken

En elmarknad för netto noll

De nordiska länderna har varit europeiska föregångare när det gäller att avreglera elmark­na­derna. Modellen vi valde för snart 30 år sedan blev en förebild för hela den EU-gemen­samma lagstift­ningen på området och har ökat konkur­rens­kraften för hela Norden. Men kommer dagens elmarknad klara av att ta oss hela vägen till netto noll?

Illustration av ett energisystem med vattenkraft, vindkraft och solkraft

Flexibilitet i energisystemet

Det behöver hela tiden vara balans mellan hur mycket el som används och hur mycket el som produ­ceras. I takt med att allt mer väder­be­roende produktion kommer in i energi­sy­stemet blir frågan om hur balansen ska kunna bibehållas när det blåser mindre eller när solen inte skiner allt viktigare.

Biltrafik på motorväg

Är transportsektorns framtid el och vätgas?

För att få ned utsläppen från transporter behöver vi olika lösningar som ersätter de fossila bränslena. För personbilar kommer eldrift och batterier att vara huvudlösningen, men för tunga transporter förväntas det istället bli vätgasen. Men framtiden handlar inte bara om nya bränslen, det händer mycket spännande inom transportsektorn med både förändrade beteenden och behov.