Vindkraftsprojekt Borgvik

Fortum undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark strax väster om Segmon, beläget i Grums och Säffle kommuner. Vindkraftsparken beräknas årligen kunna producera drygt 600 GWh fossilfri el och därmed bli ett viktigt tillskott till elförsörjningen i södra Sverige.

Kalax vindkraftpark
Renewable
Förnybar energi

Vind är en av de viktigaste källorna till förnybar energi. Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkraftsproduktion.

Wind power
Stor produktion under vintern

Majoriteten av all vindkraftsproduktion i Sverige sker under vinterhalvåret, när elbehovet är som störst.

Fortum as an investment
Lägre elpriser

Den vindkraft som byggs ut de närmaste åren medför lägre elpriser i alla Sveriges fyra elområden.

Karta över utredningsområdet

Utredningsområdet, som huvudsakligen består av produktionsskog, har goda förutsättningar för vindkraft. Området på drygt 2 000 hektar ligger cirka 2 kilometer väster om Segmon och har potential att rymma upp till 23 vindkraftverk, med en sammanlagd effekt på cirka 200 MW. De 23 vindkraftverken har potential att producera hushållsel till cirka 120 000 hushåll.

Vindkraftsparkens markintrång, det vill säga där skogsbruk inte längre kan fortgå, uppgår till mindre än 2 % av det totala utredningsområdet.

 

Varför vindkraft här?

Initiala utredningar har visat att det blåser bra på platsen vilket är den viktigaste förutsättningen för effektiv vindkraftsproduktion. I våra tidiga undersökningar har vi också funnit att det finns relativt få motstående intressen i området och att det finns möjlighet till samexistens med dessa.

Elområde 3, där projekt Borgvik ligger, har idag ett underskott på el. Det förbrukas alltså mer el än det produceras. Länsstyrelsen i Värmland har också nyligen konstaterat att Värmland behöver minst fem gånger så mycket vindkraft till 2040. 

Vindkraftspark Borgvik kommer att producera en betydande mängd fossilfri el till området och därmed bli ett viktigt bidrag i lösningen på de utmaningar som finns i dagens elförsörjning.

Goda möjligheter för kommun och region

Kommuner och regioner med stor produktion av stabil och billig förnyelsebar energi har goda möjligheter att attrahera nya etableringar av industri och elintensiva verksamheter.

Effekter på lokal och regional arbetsmarknad

Vindkraftsparken i Borgvik kommer att skapa arbetstillfällen för omkring 100 branscher under byggperioden – allt ifrån grävmaskinister och byggarbetare till lokalvård, kost och logi för alla som arbetar med vindkraftparken. Vindkraftcentrum har tagit fram en prognos för vindkraftsparkens effekter på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Här kan du läsa Vindkraftcentrums prognos för vindkraftpark Borgvik.
 

Enligt prognosen beräknas vindkraftsparken under byggperioden generera 

Society and people
230 årsanställningar, varav 105 regionala
Development tools and methods
100 engagerade branscher
Fortum as an investment
12,9 miljoner kronor i regionala skatteeffekter

Projektprocessen

Att etablera en vindkraftspark tar lång tid och projekteringen för vindkraftspark Borgvik är i ett tidigt skede. Nedan kan du se en bild över de olika steg en vindkraftsetablering går igenom från idé till färdig park. Den gröna rutan markerar var i processen vi befinner oss.
Just nu arbetar vi med att färdigställa vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. 

I denna video beskriver vi tillståndsprocessen för en landbaserad vindkraftspark

Samråd

En viktig del i att lära känna området och planera för vindkraftsparken är samrådet. I ett samråd har du som berörs möjlighet att tidigt i processen bidra med viktig information och synpunkter kring den planerade vindkraftsparken. Den information vi får in i samrådet ligger till grund för den fortsatta planeringen och anpassningar av vindkraftsparken. Yttrandena från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse och bifogas tillståndsansökan när den skickas in till miljöprövningsdelegationen. Här kan du läsa mer om samråd: Vad innebär ett samråd?

Samrådsmöte

Den 20 april 2023, hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus med utställning i Gruvan i Grums. Besökare kunde ställa frågor och prata med oss, våra konsulter från WSP samt vår ljudkonsult. Det fanns även möjlighet att lyssna på presentationer av projektet.

Uppdaterat 2023-11-28

Novus-undersökning
Novus har, på uppdrag av Fortum, genomfört en undersökning med syfte att undersöka inställning till energiproduktion och vindkraft specifikt bland boende i Grums och Säffle kommun. Resultatet från undersökningen är sammanställt i en rapport. Läs rapporten här. 

 

Uppdaterat 2023-03-30

Ljud från vindkraftsparken

När vi planerar för och så småningom ansöker om tillstånd för vindkraftparken följer vi Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraft. Här kan du läsa mer om de riktlinjer som gäller: Buller från vindkraft (naturvardsverket.se) .

Energimyndigheten har ett faktablad om ljud från vindkraftverk som du kan hitta här: Ljud från vindkraftverk (energimyndigheten.se)

Mer information om vindkraft

Vill du veta mer om vindkraft? Här finns några faktabaserade källor till information.

Fakta om vindkraft - Svensk Vindenergi

Naturskyddsföreningen (vanliga myter om vindkraft)

Energimyndigheten

Naturvårdsverket (Vindval)

Vindbrukskollen

Kommunikation och kontakt

Vi ser kommunikation och dialog med alla intressenter som berörs av vår verksamhet som mycket viktig. Vi arbetar aktivt med informationsmöten och andra former av kommunikation och uppdaterar denna webbsida regelbundet. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Karl-Johan Hellblom

Ansvarig för projektutveckling sol- och vindkraft
Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Elin Eriksson

Kommunikationsansvarig
Tel: 072-204 92 93
elin [punktum] eriksson [snabel-a] fortum [punktum] com