Vindkraftsprojekt Borgvik

Fortum undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark strax väster om Segmon, beläget i Grums och Säffle kommuner. Vindkraftsparken beräknas årligen kunna producera drygt 600 GWh fossilfri el och därmed bli ett viktigt tillskott till elförsörjningen i södra Sverige.

Kalax vindkraftpark
Renewable
Förnybar energi

Vind är en av de viktigaste källorna till förnybar energi. Ingen koldioxid släpps ut i luften under vindkraftsproduktion.

Wind power
Stor produktion under vintern

Majoriteten av all vindkraftsproduktion i Sverige sker under vinterhalvåret, när elbehovet är som störst.

Fortum as an investment
Lägre elpriser

Den vindkraft som byggs ut de närmaste åren medför lägre elpriser i alla Sveriges fyra elområden.

Karta över utredningsområdet

Utredningsområdet, som huvudsakligen består av produktionsskog, har goda förutsättningar för vindkraft. Området på drygt 2 000 hektar ligger cirka 2 kilometer väster om Segmon och har potential att rymma upp till 23 vindkraftverk, med en sammanlagd effekt på cirka 200 MW. De 23 vindkraftverken har potential att producera hushållsel till cirka 120 000 hushåll.

Karta över projektområdet

Vindkraftsparkens markintrång, det vill säga där skogsbruk inte längre kan fortgå, uppgår till mindre än 2 % av det totala utredningsområdet.

 

Varför vindkraft här?

Initiala utredningar har visat att det blåser bra på platsen vilket är den viktigaste förutsättningen för effektiv vindkraftsproduktion. I våra tidiga undersökningar har vi också funnit att det finns relativt få motstående intressen i området och att det finns möjlighet till samexistens med dessa.

Elområde 3, där projekt Borgvik ligger, har idag ett underskott på el. Det förbrukas alltså mer el än det produceras. Vindkraftspark Borgvik kommer att producera en betydande mängd fossilfri el till området och därmed bli ett viktigt bidrag i lösningen på de utmaningar som finns i dagens elförsörjning.

Kalax windpark landscape

Goda möjligheter för kommun och region

Kommuner och regioner med stor produktion av stabil och billig förnyelsebar energi har goda möjligheter att attrahera nya etableringar av industri och elintensiva verksamheter.

Effekter på lokal och regional arbetsmarknad

Vindkraftsparken i Borgvik kommer att skapa arbetstillfällen för omkring 100 branscher under byggperioden – allt ifrån grävmaskinister och byggarbetare till lokalvård, kost och logi för alla som arbetar med vindkraftparken. Vindkraftcentrum har tagit fram en prognos för vindkraftsparkens effekter på den lokala och regionala arbetsmarknaden. Här kan du läsa Vindkraftcentrums prognos för vindkraftpark Borgvik.
 

Enligt prognosen beräknas vindkraftsparken under byggperioden generera 

Society and people
230 årsanställningar, varav 105 regionala
Development tools and methods
100 engagerade branscher
Fortum as an investment
12,9 miljoner kronor i regionala skatteeffekter

Projektprocessen

Att etablera en vindkraftspark tar lång tid och projekteringen för vindkraftspark Borgvik är i ett mycket tidigt skede. Det innebär att vi just nu undersöker förutsättningarna i området och etablerar kontakt med lokala intressenter. Nedan kan du se en bild över de olika steg en vindkraftsetablering går igenom från idé till färdig park. Den gröna rutan markerar var i processen vi befinner oss just nu.

 

 

Projektprocessen

Samråd

En viktig del i att lära känna området och planera för vindkraftsparken är samrådet. I ett samråd har du som berörs möjlighet att bidra med viktig information och synpunkter kring den planerade vindkraftsparken. Den information vi får in i samrådet ligger till grund för den fortsatta planeringen av vindkraftsparken. Yttrandena från samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse och bifogas tillståndsansökan när den skickas in till miljöprövningsdelegationen.

Samråd för vindkraftsprojekt Borgvik kommer att hållas under våren 2023. Inför samrådet kommer du att hitta samrådsunderlag och annan viktig information att ta del av på denna webbsida.
 

Uppdatering 2023-03-07

Ljud från vindkraftsparken

När vi planerar för och så småningom ansöker om tillstånd för vindkraftparken följer vi Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraft. Här kan du läsa mer om de riktlinjer som gäller: Buller från vindkraft (naturvardsverket.se) En närmare beskrivning av just denna vindkraftsparks specifika ljudutbredning kommer att presenteras på det allmänna samrådet, som hålls senare i vår.

Fortum på plats i Segmon den 28 mars

Vi på Fortum kommer att finnas på plats i Folkets hus i Segmon, mellan klockan 9.00 och 17.45 den 28 mars 2023. Är du intresserad av att prata med oss och ställa frågor om vindkraftsprojektet så är du varmt välkommen att besöka oss där, när det passar under dagen. Detta är inte ett samrådsmöte utan ett informellt öppet hus för dem som är intresserade av projektet.

 

Mer information om vindkraft

Vill du veta mer om vindkraft? Här finns några faktabaserade källor till information.

 

Kommunikation och kontakt

Vi ser kommunikation och dialog med alla intressenter som berörs av vår verksamhet som mycket viktig. Vi kommer att arbeta aktivt med informationsmöten och andra former av kommunikation framåt och uppdaterar denna webbsida regelbundet. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Karl-Johan Hellblom

Karl-Johan Hellblom

Projektledare
Tel: 072-204 28 52
karl-johan [punktum] hellblom [snabel-a] fortum [punktum] com

Elin Eriksson

Elin Eriksson

Kommunikationsansvarig
Tel: 072-204 92 93
elin [punktum] eriksson [snabel-a] fortum [punktum] com