Oljeavskiljare i Dönje
Dönje Kraftverk

Ingen olja ut i vattnet i Dönje 

Dönje kraftverk i Ljusnan har under 2020 fått ett förbättrat skydd mot oljeläcka.

Ett system för oljeavskiljning i två steg installerades. I första steget avskiljs oljan genom att det oljehaltiga vattnet samlas i en tank där oljan flyter upp till ytan. Från ytan kan den sedan tas bort. Det andra steget kallas koalescensfilter och bygger på att resterande oljedropparna fastnar i ett filter där de kan avskiljas. Med denna tvåstegsmetod blir minskas risken för olja i utgående vatten avsevärt.

”Det är mycket bra för miljön och dess vattenlevande djur att risken för oljeläckage minskar”, tycker Katarina Erelöf, miljösamordnare för Fortums vattenkraft.

För att ytterligare minska risken för oljeläckage från Fortums vattenkraftanläggningar genomfördes en kartläggning under 2020. Alla oljeavskiljare inventerades och klassificerades. Ett systematiskt arbete för att successivt komplettera oljeavskiljningen successivt vid vissa kraftverk påbörjades.
 

(En oljeavskiljare i Dönjekraftverk)

En viktig fråga är också arbetsmiljön vid skötsel av oljeavskiljarna. Arbetet kan vara både tungt och kladdigt. För att förenkla kan lyftanordningar installeras så att filterbyte blir lättare. Oljehinnan skopas ibland av manuellt, den hanteringen kan förenklas om bortpumpning av olja sker automatiskt. En annan viktig arbetsmiljöfråga är placering av oljeavskiljaren.

Nu vet vi svaret på hur ett bra oljeavskiljarsystem ska se ut, både med avseende på miljö och på arbetsmiljö. Därför har en teknisk standard för Fortums vattenkraft tagits fram.

“Den beskriver vilka lösningar som rekommenderas och gör det lättare för oss som ska installera oljeavskiljare att utforma systemen på bästa sätt”, säger Jessica Willén, projektledare på Fortum.

Environmental friendly

Fortums miljöprojekt 2020

Läs mer om miljöredovisningen