Fiskvandringslösningen – Fishheart

Den finska innovationen Fishheart är en fiskvandringslösning som bland annat finns placerad i Leppikoski, Finland. Lösningen har fått sitt namn eftersom den liknar ett hjärta med klaffar och kammare, som med hjälp av hydraulik pumpar fisken förbi ett hinder i vattnet.

Fishheart
Mass market tested
Identifiering av behov

Biflödena uppströms från Leppikoski kraftverk utgör potentiella livsmiljöer och lekområden som är viktiga för öringbeståndet.

Key topics and targets
Åtgärdsmål

En av Fortums frivilliga åtgärder för att främja biologisk mångfald är att stärka den utrotningshotade insjööringens naturliga livscykel i Ule älv nära kraftverket i Leppikoski.

Environmental friendly
Åtgärder 2023

Under 2023 användes Fishheart under hela vandringssäsongen, förutom en kort paus på tre veckor i augusti. Resultaten är lovande då totalt 19 000 fiskar hade passerat Leppikoski kraftverk under tiden då Fishheart var i drift från juni till slutet av oktober.

Business ethics
Status

Fiskvandringslösningen var i drift under den planerade tidsperioden för 2022. Planen är att använda fiskvandringslösningen under aktuell period även nästa sommar. 

Innovativ lösning från Finland

Den finska innovationen Fishheart är en fiskvandringslösning placerad i Leppikoski, Finland. Lösningen har fått sitt namn eftersom den liknar ett hjärta med klaffar och kammare som med hjälp av hydraulikpumpar pumpar fisken förbi ett hinder i vattnet.

Vandringslösningen består av en portabel pump som flyter och är konstruerad för att vara i drift hela tiden. Den innebär att när en fisk simmar in i enheten pumpas den automatiskt uppströms förbi dammen oavsett tidpunkt.

Detta är möjligt tack vare artificiell intelligens som registrerar inkommande fiskar och därmed aktiverar pumparna som transporterar fisken genom enheten och förbi dammen. Lösningen är en både kostnadseffektiv och flexibel metod, där fisken inte behöver använda lika mycket energi för sin vandring i jämförelse med exempelvis en fisktrappa. 

Stor möjlighet för anpassning

Fishheart invigdes 1 oktober 2021 för att göra 26 hektar potentiella lek-och uppväxtområden i biflödena uppströms Leppikoski kraftverk tillgängliga för öringens fortplantning. Under uppstartsperioden samlades viktiga data in kring fiskens beteende för att kunna fastställa en optimal placering av enhetens öppning där fisken simmar in.

Underlaget gjorde det möjligt att placera ut Fishheart på ett sätt som maximerade möjligheten för antalet passerande vandringsbenägna fiskar. En stor fördel med just den här fiskvandringslösningen är möjligheten till att anpassa och flytta enheten på ett flexibelt sätt. 

Genom att utvärdera den korta driftsperioden under 2021, tillsammans med den första fullständiga driftsperioden 2022, drogs fler viktiga slutsatser om placeringen av enhetens öppning. Med utgångspunkt från erfarenheterna anpassades platsen inför säsongen 2023 för att ännu bättre matcha fiskens beteendemönster.

 

Potentiella livsmiljöer

Cirka 26 hektar i biflödena uppströms från Leppikoski kraftverk utgör potentiella lek- och uppväxtområden som är viktiga för öringbeståndet. Fishheart gör att dessa områden blir tillgängliga för vandrande fisk. 

Lovande resultat

Under 2023 användes Fishheart under hela vandringssäsongen, förutom en kort paus på tre veckor i augusti. Resultaten är lovande då totalt 19 000 fiskar hade passerat Leppikoski kraftverk under tiden då Fishheart var i drift från juni till slutet av oktober.

Långsiktig strategi

Fishheart är en av Fortums frivilliga åtgärder för att gynna biologisk mångfald i Ule älv men ingår bland flera olika åtgärder som syftar till att stärka den naturliga livscykeln för insjööring. Andra åtgärder som genomförts är till exempel restaurering av potentiella lek- och uppväxtområden som är viktiga för insjööringens livscykel. Utöver det har Fortum ökat utsättningarna av öringyngel i biflödena med syftet att prägla fisken på de nya områden i älven som tillgängliggörs via åtgärderna. 

Baserat på de första erfarenheterna och resultaten kommer verksamheten och forskningen att vidareutvecklas tillsammans med Kalasydän Oy, Paltamo fiskerättsägareförening och berörda myndigheter både gällande utsättningarna och användningen av Fishheart. 

Tidigare miljöåtgärder

Under 2022 kunde Fishheart för första gången vara i drift under hela vandringssäsongen: med start i juni och avslut i mitten av oktober. Resultaten har varit lovande och i mitten av augusti hade Fishheart pumpat mer än 13 300 fiskar förbi Leppikoski kraftverk. Förutom insjööring har Fishheart också möjliggjort vandring för arter som sik, abborre, braxen, siklöja och gös som också transporterats via Fisheart under sommaren 2022.