Fiskhiss vid Mörsil kraftverk

Vid Mörsils vattenkraftverk i Indalsälven installerade Fortum år 2002 en fiskhiss, vilket är en teknisk fiskvandringslösning som möjliggör passage för bland annat öring förbi kraftverket. Fiskhissen är i drift mellan midsommar och sista september varje år.

Fiskhiss Mörsil Foto Roger Hemmingson

 

Så fungerar en fiskhiss

En fiskhiss är en teknisk fiskvägslösning som möjliggör för vandringsfisk att passera ett vattenkraftverk. Genom att använda så kallat lockvatten, som släpps ut nedströms kraftverket, lockas fisken in i en fångstbur. Fisken hissas sedan upp till dammkrönet där den registreras.

Därefter lyfts fisken över dammen för att fortsätta sin vandring uppströms i älven. Under den period då fiskhissen är i drift kontrolleras den dagligen av personal vid anläggningen och förflyttningen av fisken sköts helt manuellt. 

I drift varje säsong

Fiskhissen är i drift mellan midsommar och sista september varje år. Driften av hissen utgör en obliga­torisk miljöåtgärd för Fortum enligt villkoren för att få driva Mörsil kraftverk.

Fångsteffektiviteten har ökat

Innan fiskhissen installerades fanns en laxtrappa anlagd som på sin tid medgav att i genomsnitt cirka 30 leköringar per år kunde ta sig förbi kraftverket. Fiskhissen har markant ökat antalet registrerade öringar och har utvecklats löpande under åren för att säkerställa så hög effektivitet som möjligt. 

År 2021 installerades en ny spärrgrind i fångstburen för att öka fångstanordningens effektivitet genom att förhindra att infångad fisk i buren simmar ut igen. Samma år uppnåddes fångstrekordet på 211 öringar.

Det innebar en fångsteffektivitet på 2,1 öringar per fiskedygn, vilket motsvarar mer än en fördubbling jämfört med de senaste 10 årens genomsnittliga fångster per år. För att hitta så bra lösningar som möjligt är det viktigt att ständigt utvärdera och utveckla våra miljöåtgärder. 

Tidigare åtgärder

Under 2022 fångades 173 öringar i fiskhissen och släpptes ut uppströms i älven.