Villkor för försäljning av egenproducerad el

Här kan du läsa om vad som krävs för att du ska kunna sälja din överskottsel till oss.

1. Dessa avtalsvillkor gäller försäljning av egenproducerad el från förnybara energikällor i Sverige (sol-, vind-, och vattenkraft) till Fortum Markets AB, enligt avtal om Egen El.

2. Fortum har rätt att ändra avtalsvillkoren. Vi informerar Elproducenten om ändringarna två månader innan de träder i kraft. Med Elproducent menar vi den person eller det företag som producerar förnybar el och säljer den till Fortum Markets AB.

3. Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av en behörig elektriker och inkopplad av nätbolaget.

4. Anläggningens huvudsäkringen får vara högst 100 A.

5. Den elenergi som levereras till Fortum Markets AB ska mätas av nätbolaget och redovisas per timme.

6. Avtalet kan sägas upp av båda parterna, och uppsägningstiden är 1 månad.

7. Elproducenten ska vara kund hos Fortum Markets AB och ha ett elhandelsavtal med rörligt elpris för sin elanvändning på den aktuella anläggningen.

8. Eventuella skatter eller andra avgifter relaterade till elproduktionen betalas av Elproducenten.

9. Ersättningen för produktionen består av Nord Pools noterade timpris (spotpris) i aktuellt elområde och med ett påslag för moms.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta kundtjänst på 020 - 46 00 00

Certifiering: