Blogg

Så fungerar handeln på elbörsen

11 oktober 2022, 09:18 Reading time: 5 minutes

Man sitter vid datorskärmar

Till följd av energikrisen i Europa är elpris och elavtal heta samtalsämnen både runt middagsbordet och i media. Från prat om elpriser hamnar vi ofta i diskussioner om elbörsen. Vad är egentligen elbörsen och varför behövs den? Och varför är dess krav på säkerhet en anledning till oro just nu?

Elbörsen är en handelsplattform för säljare och köpare av el i större skala. Här möts elproducenter, elhandlare (som sköter handeln för hushåll och mindre företags räkning) och storkonsumenter av el. Det finns två typer av handel. Dels fysisk handel med leverans av el från producent till konsument. Dels derivathandel, där det handlas med optioner och terminer. Syftet med derivathandeln är erbjuda företagen möjligheter att säkra elprisrelaterade risker.

Nord Pool en ”dagen-före-marknad” för morgondagens el

Merparten av den el som används i de nordiska länderna köps och säljs via elbörsen Nord Pool. Nord Pool är där handeln med fysisk el sker och där elmarknadens dagspriser, de så kallade spotpriserna, sätts. Elbörsen har som mål att hitta lägsta möjliga marknadspris för varje timme för att möta efterfrågan. Spotpriset varierar timme för timme baserat på utbud och efterfrågan och handeln sker varje dag året runt för nästkommande dags elproduktion. Förenklat kan man säga att den el som köps idag från Nord Pool kommer ut ur vägguttaget imorgon.

Derivathandel av framtida elproduktion

I handeln av el värdesätter många elproducenter och elkonsumenter förutsägbarhet när det gäller priser och risker. Konsumenter som har fastpris och ett tidsbestämt elavtal vet vad elen kommer kosta under avtalsperioden och kan därmed estimera storleken på sina framtida elräkningar. Industriföretagen strävar samtidigt efter att i förväg både säkra tillgången och priserna på sina råvaror och sin energi, så att de kan prissätta sin slutprodukt och planera produktionen.

Det skulle vara omöjligt för elproducenter att planera sina investeringar om de bara hade koll på morgondagens penningflöde. Derivathandeln fokuserar därför på de kommande månaderna och åren – ibland till och med hela fem år framåt. I ett derivatkontrakt kommer parterna överens om leverans av en viss mängd el till ett visst pris under en viss tid. En derivattransaktion innefattar vanligtvis inte överföring av någon fysisk produkt – den består bara av pengar. Den viktigaste handelsplatsen i Norden är NASDAQ Commodities-börsen.

Inom derivathandeln råder transparens om marknadens prisnivåer

Det finns flera fördelar med att handla på en börs. När plattformen har många säljare och köpare samtidigt sätts marknadspriset mer effektivt. Börshandel är en ständigt pågående auktion, där både säljare och köpare lägger bud. Börsen publicerar de inkomna buden och priserna på de genomförda transaktionerna. Detta ökar transparensen och gör det lättare för säljare och köpare att bilda sig en uppfattning om den aktuella prisnivån för olika perioder framöver. I slutet av dagen publicerar börsen dagens stängningskurs, som företagen sedan använder för att sätta ett bokföringsvärde på de elderivat de har köpt.

De största utmaningarna med börshandel är de finansiella kraven och rapporteringen. För få delta i handeln krävs det att du har tillräckligt med kapital (kontanter och/eller säkerheter) redan från början samt att du har förmågan att dagligen hantera rapportering och finansiella transaktioner. Av denna anledning är det i allmänhet stora företag, banker och tjänsteföretag specialiserade på börshandel som verkar på elbörsen.

Derivathandelns syfte är att minimera motpartsrisker – säkerhet är A och O

Börser är utformade för att vara marknadsplatser med låg risk och för att effektivisera handeln mellan köpare och säljare. I synnerhet syftar börser till att hantera motpartsrisker, det vill säga att säkerställa att varje säljare och köpare kan uppfylla sina åtaganden enligt överenskommelse. Detta sker exempelvis genom att kräva olika typer av säkerheter och/eller garantier från deltagarna.

För att börja handla på börsen måste kontanter (säkerheter, marginaler) överföras till ett clearingkonto som bestäms av börsen. När transaktioner slutförs måste företagen överföra ytterligare säkerheter på daglig basis för att uppfylla de rådande säkerhetskraven. Säkerhetskraven består av flera olika komponenter (initialmarginal, variationsmarginal etc.) och en stor del av dessa förändras i takt med förändringar i marknadspriset. Det anmärkningsvärda är att även om företaget inte handlar mer, kommer en ökning eller minskning av marknadspriserna att öka eller minska kraven på säkerheter. Till exempel, om en säljare har sålt till ett lågt pris och marknadspriserna stiger, måste säljaren överföra mer säkerheter till börsen. När priserna faller återlämnas säkerheten till säljaren. Vid leverans av de sålda produkterna återlämnas säkerheten som är relaterad till den aktuella försäljningen i sin helhet.

Detta kan låta besvärligt och komplicerat – och det är det. Så varför går företagen med på det här? Det finns en mycket enkel förklaring: med säkerhetskrav är handelsriskerna låga. Syftet med säkerheten är att ersätta andra parter för utgifter som uppstår om en börsmedlem inte kan fullgöra sina åtaganden, till exempel på grund av en konkurs. Säkerheten kan jämföras med en deposition för en hyresrätt. Den tillfaller hyresvärden om hyresgästen inte kan betala hyran eller orsakar skada på fastigheten. Om hyresgästen håller lägenheten i gott skick och betalar hyran enligt överenskommelse får den tillbaka depositionen vid hyrestidens slut.

Höga elpriser ökar kraven på säkerheter

Den kraftiga uppgången av energiråvarupriserna under det senaste året har ökat kraven på säkerheter för börshandel. Elsäljare och elköpare säkrar, det vill säga säljer och köper, sin framtida produktion och användning flera år i förväg, och dessa transaktioner var redan genomförda innan elpriserna började rusa. För dessa transaktioner måste företagen överföra säkerheter (pengar) till börsen för att matcha den aktuella prisnivån. Säkerhetskraven har stigit till astronomiska nivåer och har lett till att de indirekta kostnaderna för börshandel (att binda pengar i säkerheter) orsakat finansierings- eller likviditetsutmaningar för många företag.

Elbörsen har en plats även i framtiden

Effektiva marknader är nyckeln till att maximera samhällets sociala välfärd. Elmarknaden är inget undantag. Nord Pool strävar efter att hitta det lägsta priset för varje timme och derivathandeln gör det möjligt för företag att hantera prisrisker effektivt. Dagens ytterst ovanliga marknadssituation har belyst utmaningarna med säkerhetskraven, för börsen i synnerhet, och marknaden och lagstiftningen måste vidareutvecklas med utgångspunkt från dessa lärdomar. Företagens elhandelsbehov kommer inte att försvinna – elbörsen kommer fortsatt ha en viktig roll även i framtiden.

 

Svensk översättning av "Why is electricity traded on exchanges?", ForTheDoers blog, fortum.com. 

Hur får vi ner de höga elräkningarna?

En av valets stora frågor var hur politiken ska agera för att få ner de höga elpriserna och hur hushåll och företag ska kompenseras för de potentiellt mycket höga elräkningar som väntar i vinter. De höga elpriserna har flera förklaringar.

Läs mer

Vad beror de höga elpriserna på?

De flesta vet vid det här laget att elprisnivåerna ligger på en hög nivå om man jämför med samma period förra året. Vad beror detta på? 

Läs mer

Håll balansen. Utan avbrott.

El är en färskvara som måste användas i samma ögonblick som den produceras. Om balansen rubbas kan det uppstå stora störningar i elnätet, med följden att utrustning skadas eller, ännu värre, att hela energisystemet kraschar.

Läs mer