Blogg

Ny småskalig kärnkraft behövs i det framtida elsystemet

Jens.Bjoorn@fortum.com 11 november 2020, 10:50

Väg med kraftverk i horisonten

Framtidens kärnkraft tar nu fart på allvar. På flera håll i världen har projekt startats för att bygga Små Modulära Reaktorer, eller SMR som de vanligtvis kallas. Fördelarna är många med mindre serietillverkade reaktorer när det gäller kostnader, flexibilitet och användbarhet. Dessutom tar de nya reaktorerna säkerheten till en ny ännu högre nivå. I USA har man kommit längst, där satsar nu den federala nivån över 12 miljarder kronor för att säkerställa ett projekt med tolv SMR i delstaten Idaho. I Storbritannien satsats drygt 400 miljarder kronor på utvecklingen av de nya reaktorerna.

Fortum deltar i estniskt utvecklingsprojekt

Fortum är med i utvecklingsarbetet och deltar bland annat i ett projekt där förutsättningarna för SMR i Estland kartläggs. För mindre än en månad sedan inledde vi även ett samarbete med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Målet är att utveckla verktyg för att göra ekonomiska och tekniska modelleringar för SMR-projekt.

Vi deltar i utvecklingsarbetet därför att vi ser att även det framtida elsystemet är i stort behov av planerbar kraft och olika typer av systemtjänster som behövs för att systemet ska fungera. Små modulära reaktorer kan även på ett annat sätt bidra med flexibilitet och planerbarhet än vad större anläggningar kan. Med SMR som en del av elsystemet möjliggörs ökade satsningar på inte minst vindkraft. För det behövs mer el, mycket mer än idag. Fortum visade i en rapport nyligen att elbehovet behöver öka med upp till 70 procent om samhället ska klara klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. Det innebär att vi behöver gå från dagens 140 TWh till 240 TWh. Mycket av denna ökning handlar om så kallad indirekt elektrifiering i form av olika e-bränslen där vätgasen väntas bli den största. För att tillverka fossilfri vätgas genom elektrolys behövs det helt enkelt väldigt mycket el.

Vi måste öka takten för utvecklingen av SMR i Sverige

Men även om utvecklingen av SMR går snabbt på många håll i världen så går det fortfarande trögt här i Sverige. Det beror i hög grad på politisk motstånd – både i Sverige men också på EU-nivå. Kärnkraften är en konfliktlinje som funnits i decennier, trots att allmänhetens inställning blir alltmer positiv. Det politiska motståndet är beklagligt, eftersom ny kärnkraft med rätt förutsättningar sannolikt kan konkurrera med såväl vind- som vattenkraft. Utan både befintlig och ny kärnkraft blir det också betydande dyrare att klara klimatomställningen. Svenskt Näringsliv publicerade nyligen en mycket omfattande rapport som visade att ett teknikneutralt system som tillåter kärnkraft blir omkring 40 procent billigare än ett helt förnybart system. Sannolikt är detta i underkant eftersom studien inte har inkluderat behovet av olika systemtjänster såsom rotationsenergi och reaktiv effekt.

Bara genom att titta på Kontinentaleuropa vet vi redan vad alternativet är som reglerkraft och det är kolkraft som kommande decennier ska ersättas av naturgas – utom i det fåtal länder som har mycket vattenkraft och/eller kärnkraft. På EU-nivå är målet att kunna ersätta naturgasen med vätgas, men för att kunna producera fossilfri vätgas behövs massor av just fossilfri el. Och det är något som SMR kan leverera.

Slutförvarsfrågan har vi i Sverige, liksom i Finland, löst. Med det slutförvar som nu ligger på regeringens bord för beslut finns det inte några väsentliga risker för att framtida generationer ska komma till skada. Riskerna med ett slutförvar är närmast obefintliga, slutförvaret får som mest utsätta en individ för årlig stråldos som motsvarar 1 % av den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige. I dag utsätter vi framtida generationer för betydligt större risker än så. Den globala uppvärmningen och utsläpp av tungmetaller är bara ett par exempel.

En av kärnkraftens stora utmaningar har varit kostnaderna eftersom varje reaktor i princip varit skräddarsydd för ett lands specifika regelverk. De små modulära reaktorernas stora fördel, förutom att de väl anpassade till ett kraftsystem med mycket väderberoende produktion, är just kostnaden, vid en serietillverkning sjunker kostnaderna dramatiskt, alltså samma utveckling som skett inom såväl vind- och solkraft som batteritillverkning. Men då behövs ett gemensamt regelverk som gör att det går att serietillverka.

Vi vill uppmana den svenska riksdagen och regeringen att driva på inom EU för att ta fram en gemensam licensiering av SMR. Ju fler likadana SMR som byggs desto lägre blir byggkostnaderna.

Bild: Rolls-Royce

Snabb utbyggnad av ny kärnkraft fullt möjligt

Sverige skulle kunna bygga ny kärnkraft på förhållandevis kort tid. Åtminstone betydligt kortare än vad som ofta framförs i den allmänna debatten. Det framgår tydligt genom den internationella utvecklingen av små modulära reaktorer, SMR.

Läs mer

Fortum förklarar små modulära reaktorer

Mer fossilfri el behövs för att klara omställningen av industri och transporter.  För att lyckas med denna gigantiska utmaning kommer kärnkraft vara en helt nödvändig del av elmixen. Små modulära reaktorer är en spännande del av den framtiden. Vad är en SMR och hur funkar den?

Läs mer