Blogg

Fortum förklarar små modulära reaktorer

14 juni 2022, 14:03

Kvinna står i fönster och tittar ut mot en SMR som speglas i fönstret

Mer fossilfri el behövs för att klara omställningen av industri och transporter. För Sverige kommer elbehovet öka med upp till 60 procent om samhället ska klara klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. För att lyckas med denna gigantiska utmaning kommer kärnkraft vara en helt nödvändig del av elmixen. Små modulära reaktorer är en spännande del av den framtiden.

Kan den nya generationens kärnkraft vara lösningen på klimatkrisen?

Bärande delar av elproduktionen behöver vara tillförlitlig, planerbar och fossilfri, vilket utmärker kärnkraften. Kärnkraften har låga koldioxidutsläpp och utgör idag cirka 30 procent av Sveriges totala energiproduktion och 19 procent av Fortums kraftproduktion. Kärnkraft är en planerbar energikälla som inte är väderberoende och även bidrar med olika stödtjänster som energisystemet behöver för att fungera. På så vis balanserar kärnkraften, tillsammans med vattenkraft och kraftvärme, de väderberoende kraftslagen sol och vind. Traditionell kärnkraft har används i Sverige sedan 1970-talet, men i allt fler länder planerar nu för att bygga små modulära reaktorer för att kunna nå sina klimatmål.

Den nya generationens kärnkraft

Den mest uppenbara skillnaden mellan små modulära reaktorer, så kallade SMR:er, och konventionella reaktorer är just storleken. Enkelt uttryckt så räcker en SMR till för en stad av Västerås storlek medan en traditionell täcker Stockholms behov.

Eftersom en SMR på 300 MW behöver en yta motsvarande en fotbollsplan och har passiva säkerhetssystem gör att de på ett annat sätt kan placeras där behovet finns. Inte minst för den elkrävande processen att tillverka fossilfri vätgas till exempelvis ståltillverkning är det en stor fördel.

Tanken är att små modulära reaktorer serietillverkas i fabrik med en hög grad av standardisering och gemensamma regelverk i kontrast till dagens konventionella reaktorer som platsbyggs med en hög grad av specialisering, inte minst då anpassningar till olika nationella regelverk .

De har också fördelen att reaktorerna designas för passiva säkerhetssystem och klarar därmed driften på egen hand under lång tid. De är därmed inte beroende av extern el och vattenförsörjning för att leva upp till höga säkerhetsföreskrifter. Kärnkraft är ett av de säkrare energislagen och genom de små reaktorerna blir den redan höga säkerheten ännu bättre.

Serietillverkning, standardisering och mindre komplicerade system gör tillsammans att kostnaderna sjunker rejält.

Precis det som sker med andra teknikprodukter som tillverkas i större skala alltså. Datorer och mobiltelefoner är uppenbara exempel på hemelektronik, men vi har också sett samma utveckling i energisektorn med billigare vind- och solkraft, och batterier.

Vad är nästa steg?

På flera håll i världen pågår just nu projekt för att bygga små modulära reaktorer. Längst fram ligger Canada som planerar att ha kommersiella små modulära reaktorer i bruk 2028. Fortum är med i utvecklingsarbetet och deltar bland annat i ett projekt för små modulära reaktorer i Estland. Fortum deltar också i ett samarbete med Massachusetts Institute of Technology, MIT. Målet är att utveckla verktyg för att göra ekonomiska och tekniska modelleringar för SMR-projekt.

Utvecklingen av små modulära reaktorer går snabbt på flera håll och flera europeiska länder jobbar med att ha SMR i drift till 2030. I Sverige, finns det idag en aktör som aktivt går in i samarbeten om SMR. Fortfarande finns det dock ett antal förändringar som behöver ske för att driva på utvecklingen av den nya generationens kärnkraft även i Sverige. Några hinder är den nuvarande energipolitiska målsättningen om att energiproduktionen ska vara 100 procent förnybar samt att elmarknaden inte premierar långsiktighet och effektivitet. Det finns också juridiska och regulatoriska hinder eftersom det enligt miljöbalken i dagsläget är förbjudet att bygga nya reaktorer i 288 av 290 kommuner. Det beror på att nya reaktorer enbart får byggas på de två platser där tidigare reaktorer funnits men lagts ner – Ringhals och Oskarshamn.

En annan viktig faktor är att det i dagsläget saknas nationella föreskrifter för hur små reaktorer ska godkännas. I Finland finns detta redan på plats vilket öppnar upp för serietillverkning.

Nyligen godkände Energimyndigheten 99 miljoner kronor i forskningsanslag för att bygga en modulär testreaktor, vilket kan ses som ett första steg i att utforska möjligheterna för vilken roll de små reaktorerna kan spela i Sveriges energiproduktion.

Snabb utbyggnad av ny kärnkraft fullt möjligt

Sverige skulle kunna bygga ny kärnkraft på förhållandevis kort tid. Åtminstone betydligt kortare än vad som ofta framförs i den allmänna debatten. Det framgår tydligt genom den internationella utvecklingen av små modulära reaktorer, SMR.

Läs mer

Skillnaden mellan SMR och fjärde generationens kärnkraft

Små modulära reaktorer (SMR) och fjärde generationens kärnkraft (Gen IV) är två begrepp som ofta förekommer i kärnkraftssammanhang. Ofta används de som synonymer, men det är inte korrekt.

Läs mer

Fortum förklarar fjärde generationens kärnkraft

Fjärde generationens kärnkraft är inte en typ av reaktor utan en uppsättning egenskaper som kan uppfyllas av många olika reaktortyper.

Läs mer