Blogg

Vattenkraften ryggraden i det nordiska kraftsystemet

22 juni 2022, 16:19

Lanforsen

Ingen har kunnat undgå att Europas energiförsörjning hamnat i fokus efter Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som införts efter det. Energipolitik har även blivit säkerhetspolitik. Samtidigt som många länder inom EU nu jobbar intensivt medalternativ till sin ryska import av olja och gas, nu senast kunde vi läsa om hur Tyskland återstartar kolkraftverk, har vi i Norden en annan situation tack vare vår vattenkraft och kärnkraft, fossilfri och planerbar. För svensk del har även den snabba utbyggnaden av vindkraft varit möjlig tack vare vattenkraftens förmåga att i stor skala kunna balansera upp ökningen av väderberoende produktion. Den flexibilitet som vattenkraften bidrar med här får i många andra länder lösas med fossil gaskraft istället.

 

Netto noll utsläpp målet för omställningen.

Oavsett om vi ser det på kort eller lång sikt spelar vattenkraften en viktig roll i ett kraftsystem som ska klara av både en mer omfattande elektrifiering och en utfasning av fossila bränslen ur industrin och transportsektorn.

Utöver förmågan att balansera väderberoende kraftproduktion med fossilfri kraft så utgör vattenkraftens magasin energilager i en skala som saknar motstycke. Det största magasinet Fortum har i Sverige är Trängslet som ligger högt upp i Dalälven nära den norska gränsen. Dess lagringskapacitet motsvarar hela 47 miljoner Tesla Power Walls vilket motsvarar tio stycken i varje svenskt hushåll. Detta bara för ett, om än ett av de större, av de 2 000 magasin som finns i det svenska kraftsystemet.


Kontinuerlig utveckling

Vattenkraften har en lång historia i människans tjänst men har utvecklats över tid för att kunna möta nya behov. De senaste åren har exempelvis ett antal av våra vattenkraftverk kopplats samman med lite större energilager där Forshuvud inte bara var vårt första utan även det första i Sverige.

Mer väderberoende produktion ställer högre krav på snabbare och kortare frekvensreglering. Vattenkraften har många fördelar, men just denna typ av reglering som väntas öka med mer väderberoende produktion, sliter hårt på utrustningen. Vid Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge installerade vi därför 2019 en batterilösning på 5 MW. När det krävs snabba frekvensregleringar i nätet tar helt enkelt batterierna, som reagerar på millisekunder, över och hanterar regleringen den första dryga minuten medan kraftverket går upp i en mer skonsam takt.

Lösningen minskar slitaget på turbiner och kringutrustning och leder därmed till att utrustningen håller längre samtidigt som kraftverket klarar av att leverera reglerkraft snabbare och därmed tillför ännu mer värde till kraftsystemet.

Digitalisering är ett hett ämne, så även inom vattenkraften. För oss innebär det att vi använder data inte bara för att optimera produktionen och balansera olika behov, utan vi har även utvecklat avancerad övervakning av olika delar i anläggningarna för att kunna upptäcka potentiella problem innan de orsakar störningar. Våra äldsta anläggningar har levererat fossilfri vattenkraft till samhället under ett sekel ungefär. Vi vill se till att de kan fortsätta i ytterligare 100 år vilket vi gör genom att kontinuerligt utveckla både anläggningar och arbetssätt.

 

Viktigt att balansera olika behov

Samtidigt som vattenkraften både bidrar med både stabil produktion och förmågan att balansera upp väderberoende kraftproduktion, påverkar den även älvarnas ekologi. Vi utvecklar därför åtgärder som begränsar vattenkraftens miljöpåverkan och strävar efter att hitta en balans mellan miljöförbättringar och tillgång till fossilfri kraftproduktion.

Förra året genomförde vi frivilliga projekt för biologisk mångfald, som avlägsnande av dammar vilka ger ett litet bidrag till elproduktionen och andra förbättringar kring våra vattenkraftverk. I år fortsätter vi satsningarna på biologisk mångfald. Vi för även en aktiv dialog med organisationer på lokal, nationell och internationell nivå.

För samhället är det viktigt att balansera behovet av fossilfri produktion och de lokala miljövärdena. Som en del av det arbetet har regeringen slagit fast att vattenkraftens betydelse för Sveriges klimatomställning ska värnas i den kommande processen där samtliga vattenkraftverk och magasin ska få nya miljövillkor. I samband med att det arbetet påbörjats har det blivit allt tydligare att det finns sådana brister i myndigheternas tolkning och tillämpning av gällande regelverk och politiska beslut att hela processen behöver ses över. För mig som ansvarig för Fortumgruppens vattenkraft är detta en av de största utmaningar som vi står inför i dagsläget.

 

 

Michael Vann, VP Hydro 

 

Hydro power

Vattenkraften - Förnybar och reglarbar energi

Läs mer här