Maskrosbarn lyfter barnens röster

ungdomar på bänk med hund

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn driver ett gediget påverkansarbete utifrån sin målgrupp, barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. De arbetar för och tillsammans med barn för att lyfta barnens egna röster samt att öka deras delaktighet i processer och beslut som rör dem. Organisationen är en viktig del av barnrättssverige och sitter bland annat med i regeringens barnrättsdelegation. De har också skrivit flera uppmärksammade rapporter som alla utgår från barn och ungas perspektiv.

Maskrosbarns påverkansarbete föddes ur möten med barn och unga som deltog i organisationens stödverksamhet. I samtal med barnen framkom att många av dem delade erfarenheter av hur samhället brustit i att ge dem det stöd de behöver och har rätt till. Barnen själva hade många tankar kring sina behov och bra idéer på hur det skulle kunna bli bättre.

- I samtal med våra ungdomar är det tydligt att det är de som är experterna på sina egna liv och att de själva sitter inne med många av svaren. Vi känner ett starkt behov - och ett ansvar - att lyfta och föra fram barnens röster till beslutsfattare och professionella, säger Maskrosbarns påverkanschef Sandra Patel Seropian.

Delaktighet och samskapande

Delaktighet och samskapande är en central del av Maskrosbarns arbetssätt. Bland annat har de tillsammans med ungdomar tagit fram material och verktyg till socialtjänsten. Ett bra exempel är Barnrättsboxen som innehåller verktyg som underlättar för socialsekreterare att göra barn delaktiga i sin kontakt med socialtjänsten. Boxen är utvecklad tillsammans med barn i Maskrosbarns stödverksamhet och socialsekreterare. Mer om boxen här.

Rapporter och projekt

För att nå ut med barns röster har Maskrosbarn också skrivit en rad uppmärksammade rapporter som bygger på målgruppens erfarenheter.

Under våren 2020 släpptes ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”, en rapport utifrån ungdomars berättelser om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast. Resultatet visade bland annat att 81 procent av ungdomarna i rapporten har blivit utsatta för psykiskt våld och att det kan göra precis lika ont som det fysiska, fast på insidan. Läs rapporten här

Läs mer om rapporter och projekt här.

Maskrosbarn är en viktig del av barnrättssverige och sedan januari 2020 sitter de med i regeringens barnrättsdelegation, ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer med syfte att stärka barns rättigheter. De är också en remissinstans och har därigenom möjlighet att lyfta ungdomars åsikter i lagstiftningsfrågor och beslut som kan komma att påverka deras framtida liv.