Blogg

Sverige har inte råd att förlora mer vattenkraft än nödvändigt

12 april 2024, 10:55 Reading time: 2 minutes

Vattenkraften är ryggraden i det svenska elsystemet. Närmare hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraft. Den är utsläppsfri och producerar el till en låg kostnad. Dess betydelse för Sveriges fortsatta omställning mot ett fossilfritt högteknologiskt välfärdssamhälle går knappast att överskatta.  

Regeringens bedömning är att det kommer att behöva dubbelt så mycket el fram till år 2045 jämfört med idag. Samtidigt måste elen produceras till en kostnad som gör att vi har råd att elektrifiera industrin, transporterna och värma upp våra bostäder. Utan vattenkraftens reglerförmåga går inte ekvationen ihop eftersom den möjliggör utbyggnaden av mer väderberoende elproduktion från vind och sol, som går att bygga ut snabbt och till låg kostnad.  

Det råder en stor politisk enighet om vattenkraftens betydelse för elsystemet. I Sverige har ett omfattande arbete påbörjats för att ompröva den svenska vattenkraftens miljövillkor. Omprövningarna kommer att pågå under en tjugoårsperiod enligt en nationell plan. Målet är moderna miljövillkor för vattenkraften som samtidigt värnar vattenkraftens bidrag till en trygg och fossilfri elförsörjning. Vattenkraftens omprövningar ska vara effektiva och får som mest ta 1,5 TWh vattenkraft i anspråk för miljöanpassningar.  

All elproduktion innebär påverkan på vår miljö. Vi vet att vattenkraft innebär ett intrång i vattenmiljön. Som vattenkraftsägare arbetar vi kontinuerligt med att hitta effektiva miljöåtgärder som kan kombineras med en god tillgång till vattenkraftsel. Fortums tre storskaliga fiskvägar i Österdalälven har gett oss praktisk erfarenhet av både utmaningar och möjligheter.   

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från vattenkraftsbranschen för att finansiera de åtgärder som behövs för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljöanpassade villkor. Vattenkraftsägare som ska genomföra miljöåtgärder kan ansöka om finansiering från Vattenkraftens miljöfond. Fonden ägs av de nio största vattenkraftägarna i Sverige som totalt har avsatt 10 miljarder kronor till fonden. Det gör Vattenkraftens Miljöfond till den största satsningen på miljön i svenska reglerade vatten någonsin.  

Tyvärr har gapet mellan vad politiken har beslutat och de krav som myndigheterna ställer blivit för stort. Därför pausade regeringen i december 2022 genomförandet av omprövningarna. En paus som har förlängts ytterligare två gånger, senast till 1 juni 2024, och med löfte om ytterligare förlängning om inte regeringen hunnit bereda de åtgärdsförslag som krävs för att säkerställa en acceptabel påverkan på vattenkraften ur ett elsystemsperspektiv.   

Vi ser också att flera av de miljöåtgärder som krävs för att leva upp till miljökvalitetsnormerna kan bli onödigt dyra och med oklar miljönytta. Samtidigt som tillgången till vattenkraftsel kraftigt minskar, något som Svenska kraftnät tydligt visat i sitt underlag till regeringen. 

Myndigheternas nuvarande tillämpning av regelverket riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Därför har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden för att göra en översyn av villkoren för fonden.   Målsättningen är att översynen av villkoren ska genomföras skyndsamt. Syftet med översynen är att ansvarsfullt värna fondens långsiktiga förutsättningar att finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft. 

Vi är övertygade om att det går att genomföra bra miljöåtgärder i Sveriges vattendrag med en fortsatt effektiv tillgång till vattenkraftsel, inom ramen för den av regeringen beslutade nationella planen. Men för att den nationella planen ska fungera i praktiken behövs nödvändiga förändringar i regelverket. 

Relaterat till:

Debattartikel ”Stora hot mot Sveriges vattenkraft”

Vattenkraften behövs för att säkra tillväxt och försörjningstrygghet av el. Regeringen måste säkra att miljöprövningarnas påverkan på vattenkraften blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv, skriver företrädare för branschen i en debattartikel i SVD.

Läs debattartikeln här

Pressmeddelande från Miljöfonden

Vattenkraftens Miljöfond startades som ett initiativ från energibranschen för att finansiera miljöåtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor.  Nuvarande lagstiftning och myndigheternas tillämpning av denna riskerar balansen mellan miljönytta och tillgång till el från vattenkraften. Nu har ägarna till Vattenkraftens Miljöfond beslutat att från 1 maj 2024 pausa möjligheten att inkomma med nya anmälningar till fonden för att göra en översyn av villkoren för fonden.

Läs pressmeddelandet här

Miljöchef för Fortums vattenkraft

sara [punktum] sandberg [snabel-a] fortum [punktum] com