Naturvård ihop med Upplandstiftelsen ger bättre naturvärden vid Untra kraftverk

Untra-Upplandsstiftelsen

Sedan 2009 arbetar Fortum ihop med Upplandsstiftelsen, en ideell förening ägd av Region Uppsala med tillhörande kommuner, för att gynna och värna den unika naturen vid nedre Dalälven. Under 2021 visar en utvärdering som Upplandsstiftelsen gjort att många av de viktiga naturvärdena vid vårt vattenkraftverk Untra vid Dalälven har ökat och att flera då hotade arter har bättre bevarandestatus idag än för 10 år sedan. Detta är tack vare den naturvårdsplan som vi har tagit fram i samarbete med stiftelsen.

Naturvårdsplanen som tagits fram har uppdaterats och den nya planen beskriver, förutom vad som har gjorts, vad som ska göras de kommande 10 åren. Planen omfattar 354,3 hektar land vid kraftverket som vi äger och förvaltar. I planen prioriteras bevarandet av de äldre naturskogarna samt återskapande och utveckling av lövskogar. En sådan utveckling kommer enligt Upplandsstiftelsen att ha stor betydelse för bevarandearbetet som rör flera hotade arter och miljöer i Sverige.

Tillsammans har vi bland annat öppnat upp och förhindrat att älvängar växer igen genom att röja bort buskar och sly, återskapat och gynnat naturligt lövrika skogsmiljöer med ek, ask och lind. Vi har genomfört så kallad restaureringshuggning i den strandnära skogen, vi har röjt ung gran i lövskogen i ett område på cirka 1 hektar som är ungefär lika stort som två fotbollsplaner. Vi har också fortsatt med våtmarksslåtter på ett område på ca 15 hektar som är det tredje vi har utfört sedan kärret röjdes från buskar och småträd. Sedan har vi även inventerat inför åtgärder 2022-23 i form av frihuggning av träd, skapande av nydöd lövved samt naturvårdsbränning. För att förbättra situationen för fisk och andra organismer som lever i Dalälvens strömmande vatten har vi lagt ut lekgrus och ved som till exempel gynnar harrbeståndet.

Untra kraftverk är ett av Fortums 39 kraftverk i Dalälven, det tredje från älvens utlopp. Untraverket har en kapacitet på 43 MW och en normal årsproduktion på 270 GWh. Det motsvarar mängden el för ungefär 10 000 eluppvärmda hushåll.

Projektledare:

Marco Blixt, fiskexpert

Tillbaka till Miljöredovisningen