Naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

StorDraggen

Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön är tre sjöar i Leksands kommun som tidigare har fungerat som regleringsdammar. Nu har dammarna rivits och i stället har sjöarna fått mer naturlika sjöutlopp.

Reglerdammarnas tröskel- och utskovsdelar har tagits bort för att återskapa ett naturligt flöde i Limån, samtidigt som vi har lagt stor vikt vid att göra en fortsatt hög vattennivå möjlig. Genom att öppna upp dammen och lägga ut sten och naturgrus i utflödet har vi skapat bättre förutsättningar för vandrande Siljansöring och andra vattenlevande arter som flodpärlmussla.

Satsningarna i de tre sjöarna är en del i ett större arbete där vi har sett över cirka 240 mindre och större dammar som vi äger i Sverige. Dammarna fungerar som energilager och ger vattenkraften dess unika reglermöjlighet för att täcka upp för väderberoende kraftproduktion.

Omkring 80 av våra dammar tillför begränsad nytta till energisystemet. Ur ett hållbarhetsperspektiv gör vi därför bedömningen att de bör rivas ut och ersättas med naturliga flöden för att underlätta för vandringsfisk att leka. Då Limån är ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda öringen i Siljan, har vi genomfört den här insatsen på eget initiativ till skillnad från de miljöåtgärder som anges i ett kraftverks miljötillstånd.

Sjöarna har blivit helt självreglerande och återgått till ett naturligt tillstånd där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning i stället för reglering. Utrivningarna har återskapat fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna, utan att normalvattennivån har påverkats i någon större utsträckning. Vi är nöjda med utförandet och resultatet så här långt.

 

 

Tillbaka till Miljöredovisningen