Pressrelease

Fortum Recycling & Waste investerar ca 116 miljoner i ett nytt toppmodernt och avancerat metallraffinaderi i Norrsundet, Gävle

02 maj 2024, 09:17

Fortum Recycling & Waste investerar ca 116 miljoner kronor och bygger ett toppmodernt metallraffinaderi för återvinning av icke magnetiska metaller i Norrsundet, utanför Gävle. Den nya anläggningen, som startar i höst, kommer att vidareförädla metaller och därmed minska behovet av utvinning av jungfruliga, kritiska metaller. Genom att anläggningen är den nordligast placerade i Europa kommer det också att innebära minskat behov av att transportera icke magnetiska metaller längre sträckor för metallåtervinning. De kortade transporterna och minskade utvinningen av jungfruligt material ger i sin tur minskade koldioxidutsläpp.

-Genom att vi kan erbjuda smältverken återvunnet material istället för jungfruligt material, kan smältverken i sin tur erbjuda industrin material med lägre koldioxidavtryck, säger Joakim Landström, Head of Operations Ash&Slag Sweden, Fortum Recycling & Waste.

Ny anläggning startar under hösten 
Det nya metallraffinaderiet byggs upp i Stora Ensos gamla lokaler i Norrsundet i Gävle och arbetet startade under hösten 2023 med renovering av delar av det gamla sågverket. 

I den nya metallåtervinningsanläggningen för icke magnetiska metaller vidareförädlas och återvinns bland annat rostfritt stål, aluminium, koppar och mässing från bottenslagg som kommer från förbränningsanläggningar i Norden. Separation sker av de metaller som återvunnits ur bottenslaggen via Fortums moderna, mobila sorteringsanläggningar. I metallraffinaderiet sker sedan ytterligare separering och sortering med hjälp av siktar, magneter, virvelströmsseparatorer och sensorbaserade maskiner. Den förädlade metallen skickas sedan vidare till smältverk för att användas till ny metallproduktion.

-Vi har utvecklat en anläggning med många innovativa tekniska lösningar för att kunna uppnå en hög säkerhetsnivå, en god arbetsmiljö och en extremt hög kvalitet på de slutliga slutprodukterna. Den nya anläggningen kommer att innebära ett tiotal nya arbetstillfällen på orten. Vi räknar med driftsättning i början av hösten 2024. I dagsläget har vi tillstånd att återvinna 10 000 ton metaller per år, men vi planerar även att ansöka om att få utöka det till totalt 80 000 ton per år, säger Joakim Landström.

Återvinning av metaller kan ge stora klimatfördelar
Det pågår diskussioner på EU-nivå kring hur man ska kunna säkra det framtida behovet av kritiska metaller och hur miljöaspekten ska tas i beaktande. Fortum Recycling & Wastes nya initiativ stödjer det kommande behovet av att säkerställa återvunna material till industrin.

Den nya anläggningen är ett litet steg mot Fortum Recycling & Wastes uppdrag att leda vägen mot en revolution av material genom att omvandla avfallsströmmar tillbaka till viktiga råvaror.

Genom att använda återvunna metaller i stället för jungfruliga metaller kan man göra stora CO2-besparingar. Till exempel genom att använda återvunnet aluminium, där du sparar 10,6 CO2-ekvivalenter per kilo material, jämfört med jungfruligt material som kräver gruvdrift och produktion av nytt aluminium. Detta innebär att koldixidutsläppen minskar med 96% om man jämför återvunnen aluminium med nyproduktion av aluminium enligt Återvinningsindustrierna. 

Enligt Circularity Gap Report är den globala ekonomin idag endast 7,2 % cirkulär och mängden material som går in cirkulära flöden globalt minskar stadigt. År 2018 var den 9,1%. Världen förlitar sig nästan uteslutande på nya, jungfruliga material. Detta är en trend som måste förändras både för att många råvarorna är en ändlig resurs och för att utvinningen av material från jungfruliga råvaror är mycket mer CO2-intensiv. Återvinning är en viktig del av den cirkulära ekonomin och bidrar till att bevara våra naturresurser och minska CO2-utsläppen.

Om Fortum Recycling & Waste 
Fortum Recycling & Waste tänker nytt när det gäller återvinning och går före för att revolutionera återvinningen av material. Att lösa problem är en del av vårt DNA och vår mission är att avlägsna farliga ämnen från kretsloppet och omvandla avfallsströmmar till nya viktiga hållbara råmaterial. Vår roll är att hitta nödvändiga lösningar på våra kunders miljö- och avfallsutmaningar för att möjliggöra cirkulation av material.

Fortum Recycling & Waste är verksamma i Norden och Storbritannien och erbjuder miljöriktig avfallshantering och behandling av farligt avfall, samt experttjänster för drift och underhåll av energianläggningar. Dessutom tillhandahåller vi återvinningstjänster för material - inklusive lösningar för batterier, plast, metaller samt ask- och slaggrester. Vi sysselsätter cirka 1000 personer, varav cirka 170 i den svenska verksamheten.