Pressrelease

Jordtvätt skapar cirkulära flöden – samarbete mellan Veidekke och Fortum

20 april 2023, 06:05

Varje år används ca 10 miljoner ton sand och grus i betongtillverkning i Sverige, ett material som i många regioner blivit en bristvara. De naturgrusåsar som dessa råvaror hämtas ur är ofta också viktiga kommunala vattenskyddsområden där de spelar en viktig roll för reningen av vårt dricksvatten.

Fortum Hakunge high

Växande städer ställer krav på utbyggd infrastruktur och fler bostäder. Vid storstädernas många bygg- och anläggningsprojekt uppstår det stora mängder överskottsmassor som innehåller jord, sand och grus. De är ofta förorenade, vilket gör det svårt att återanvända dem, och det är svårt att lägga massorna någonstans på grund av platsbrist. Då återstår att lägga det på deponi vilket både kräver utrymme och omfattande transporter.

Nu sluter vi cirkeln
För att istället kunna skapa cirkulära flöden av dessa massor har Fortum Recycling & Waste byggt en så kallad jordtvättsanläggning i Stockholmsområdet. År 2020 inledde Fortum ett hållbarhetssamarbete med Veidekke. Samarbetet kretsar kring Hakunge, där Veidekke har en av sina bergtäkter och där Fortum har etablerat sin första jordtvättsanläggning och branschens enda mobila anläggning i fullskalig storlek av detta slag. Anläggningen hanterar svårare förorenade massor och är byggd i ett mobilt containerformat för att kunna flyttas, exempelvis till stora saneringsprojekt.

-I jordtvättsanläggningen renar vi sand och grus och i processen omvandlas de förorenade massorna till högkvalitativa material som kan användas igen. Vinsten är en mer hållbar resursanvändning, minskade transporter och minskat behov av deponi. Att öka återvinningen även av vanliga råvaror som exempelvis grus och sand blir allt viktigare, inte minst då brytning av dessa materialslag i naturgrusåsar ofta står i konflikt med kommunala vattenskyddsområden. Att kunna återföra naturens resurser till bygg- och anläggningssektorn är ett måste för framtiden och vi är bara i början av den utvecklingen, säger Jessica Cedervall, vd för Fortum Recycling & Waste i Sverige.

Målet är att 90 % av sand och grus som använd i bygg- och anläggningsarbeten ska utgöras av återvunnet material och därmed i förlängningen minska behovet av natursand och naturgrus.

-Vi verkar i en bransch med stor miljöpåverkan, men det ger oss också möjligheter till att vara en viktig bidragsgivare till goda lösningar. Därför är innovationer och samarbeten för att öka andelen återvunnet material från bygg- och anläggningsprojekt högintressanta och något vi aktivt jobbar med, säger Terje Jontell, vd för Veidekke Industri.

Både hög miljönytta och hög materialkvalitét
I anläggningen rengörs massorna i flera steg för att ta bort föroreningar som metaller eller olja. Därefter sorteras materialet i olika lådor för polering. De renade massorna provtas för att säkerställa att de möter haltkraven på föroreningar. De produkter som erhålls från jordtvättsanläggningen har sådan hög materialkvalité att de direkt kan återanvändas i nya bygg- och anläggningsprojekt vilket innebär att hushållningen av jungfruliga material och långa transporter kan hållas nere.

Miljönyttan med dessa anläggningar är mycket stor och ligger helt i linje med återvinningskravet i Sverige där det i etappmålet för bygg- och rivningsavfall till 2025 anges att återanvänt eller återvunnet material ska uppgå till minst 70 viktprocent. Andelen återvunnet material behöver alltså öka.

-Det är spännande att komma i gång. Det är ett samarbete som drar nytta av båda företagens styrkor och kompetenser. Fortums långa erfarenhet av avfallshantering och föroreningar ihop med vår kompetens inom ballastprodukter, effektiva masshanteringslösningar och strategiskt lokaliserade platser ger oss goda möjligheter att erbjuda våra kunder långsiktiga och hållbara lösningar för återvinning av jord- och schaktmassor samt bidra till cirkulära flöden, säger Terje Jontell, vd för Veidekke Industri.

-Vi ser en stor potential i detta, genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stor efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de stora volymer jord- och schaktmassor som idag deponeras i allt för hög grad, säger Jessica Cedervall, vd Fortum Recycling & Waste Sverige.