Pressrelease

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

09 september 2022, 08:46

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade en ändrad vattenreglering som påverkar vattennivåerna i Voxsjön. Regleringen innebär att det framåt kommer att vara miljöanpassade nivåer över året, generellt en högre nivå under sommaren och en fast lägstanivå i sjön. Den 18 juni i år började man reglera efter det nya villkoret.

Sunnerstaholm

Ansökan om ändrad regleringen skickades in för tre år sedan men arbetet bakom har pågått under en längre tid. Det har funnits en önskan om att kunna gynna samtliga intressen kring sjön och skapa en gemensam målbild – en uppgift som inte är helt okomplicerad.

-Tack vare en god och konstruktiv dialog med många intressegrupper vid sjön har vi fått in viktiga synpunkter under hela processen och kunnat arbeta fram en gemensam plan. Vi har fått flera glada tillrop efter att den nya regleringen trädde i kraft. Det känns kul och tyder på att regleringen blivit bra för många, säger Kent Petersson, miljösamordnare på Fortum.

Målbilden för regleringen tar avstamp i medelnivån som uppmätts från 1999–2016 av SMHI, därmed efterliknar den nya regleringen mer det naturliga flödet i sjön än tidigare. Det innebär också en mindre variation av vattennivåerna sommartid, där den nedre sänkningsgränsen blir något högre än innan samtidigt som elproduktionen är fortsatt effektiv.

Förändringen är välkommen av bland annat hem- och stugrepresentanter, lantbruksrepresentanter, fiskevårdsföreningen och Naturskyddsföreningen, som alla haft en aktiv del i att nå en reglering som gynnar så många som möjligt kring sjön. Det finns även en särskild anpassning kring vårfloden för att gynna det lokala fiskbeståndet av gädda och abborre samt friluftslivet. 

Bollnäs kommun har också varit en viktig representant i arbetet för en ny reglering. Kommunen har redan påbörjat ett restaureringsarbete av våtmarker kring Voxsjön som förenklas av de högre vattennivåerna.

För att säkerställa vilken miljöpåverkan förändringen får ska effekter på naturvärden utredas under en prövotid på sex år. Företaget Ecogain genomför en kartläggning av sumpskogar och översilningsmarker kring Voxsjön för att kunna bedöma om den biologiska mångfalden gynnas. Detta är en del av prövotidarbetet, där en ständig utvärdering och möjliga justeringar görs för att uppnå bästa resultat. Prövotidsarbetet utförs i samråd med tillsynsmyndigheten och ska redovisas till Mark- och miljödomstolen senast sex år efter det att den ändrade regleringen tagits i drift.