Pressrelease

Fortum lämnar Ryssland och Europas energikris påverkar alla

12 maj 2022, 09:49

Den extraordinära situation som energimarknaden befann sig i under 2021 har, i och med kriget i Ukraina, blivit än mer dramatisk i år. EU och dess allierade har enigt ställt sig bakom Ukraina och aktivt sökt isolera Ryssland med sanktioner också inom energiområdet. Det här har påverkat råvarumarknaderna med extrema pristoppar som följd och hela den europeiska energisektorn, inklusive Fortum, står idag inför utmaningar som saknar motstycke i modern tid, något som även får konsekvenser för den långsiktiga omställningen av Europas energisystem.

Fortum logga 5

Sedan de ryska angreppet i början av mars har Fortum minskat koncernens exponering mot Ryssland och arbetat hårt med att stötta de europeiska regeringarna i arbetet med att säkra och diversifiera sin energiförsörjning. Fortumgruppen har tidigare aviserat ett investeringsstopp i de ryska dotterbolagen. Vi har nu beslutat att lämna den ryska marknaden, helst genom en möjlig försäljning av Fortums ryska verksamhet. För Unipers ryska dotterbolag Unipro ska den försäljningsprocess som redan påbörjats, men sedan stoppades, återupptas så fort som det är möjligt att göra det. Det här är processer som kan ta en viss tid att genomföra och de är även beroende av ryska tillstånd. Oberoende av detta så har Fortum beslutat att avveckla varumärket i Ryssland.

Det är mycket tydligt att det finns ett behov av att minska Europas beroende av rysk energi och gå mot ett mer oberoende europeiskt energisystem. Särskilt Tyskland är idag mycket beroende av naturgasimport och landets regering har upprepade gånger sagt att de inte har möjlighet att omedelbart stoppa sin import av rysk gas. Vi arbetar med att på olika sätt minska, ersätta eller ställa om användningen och leveranserna av naturgas på både kort och medellång sikt. Uniper arbetar i nära dialog med den tyska regeringen och har redan vidtagit ett antal åtgärder för att säkra upp leveranser från annat håll. Som ett exempel har Uniper kontrakterat ytterligare kapacitet för att lossa LNG-leveranser till hamnen i nederländska Rotterdam. Vi har även gått med på att bygga och driva en flytande LNG-terminal för gasimport i tyska Wilhemshaven på uppdrag av den tyska regeringen.

Det finns en stark vilja hos Europas ledande energiföretag att möta den energikris som Europas länder nu är mitt i och det görs även många insatser för att dels minska Europas stora ryska energiberoende, men även för att bidra till ett energisystem med en högre grad av oberoende. Ingen kan däremot göra detta på egen hand, tvärtom behövs ett nära och målmedvetet samarbete mellan ländernas regeringar och mellan regeringar och företag. Energisektorn behöver både transparens, riktning och synlighet från det politiska ledarskapet om den önskade vägen framåt. En sådan tydlighet är helt nödvändig både för att kunna realisera de stora investeringar som krävs och för att kunna behålla fokus på lösningarna med bäst potential. Vissa av de utmaningar som Europas energiförsörjning står inför håller på att lösas i ett mycket högt tempo medan kommer att ta sin tid och är svåra att snabba på.

Europas energisektor står inför stora utmaningar. Behovet av att snabba på omställningen till ren energi är än tydligare idag och vår strategi syftar till att säkerställa en snabb och pålitlig omställning till en koldioxidneutral ekonomi. 

Läs koncernchef Markus Rauramo uttalande vid presentationen av Fortumgruppens resultat den 12 maj 2022 (ingår i rapporten) här.