Pressrelease

Klartecken för rivning vid Stjärnsfors

15 september 2021, 17:23

Efter att Hagfors kommun fått två respiter, och under den tiden undersökt om den gamla kraftstationen vid Stjern vattenkraftverk i Uddeholm anses ha någon form av kulturhistoriskt skyddsvärde, beslöts under ett möte på onsdagskvällen med byggnadens ägare – energibolaget Fortum – att rivningen kan fortgå som planerat.

Stjern

- Kommunens kulturchef och en antikvarie från länsstyrelsen har inspekterat byggnaden och kunnat konstatera att den inte omfattas av någon detaljplan eller anses ha ett sådant kulturhistoriskt värde att den är bevarandevärd, säger Jonas Morian som är kommunikationsansvarig för vattenkraften på Fortum. Byggnaden har under åren modifierats vid flera tillfällen så att det inte längre går att se vilken verksamhet som funnits i där från början.

- Vi har stor respekt för att boende i området betraktar byggnaden som en del av sin lokalhistoria, fortsätter Jonas Morian. Men vi menar att historien handlar om kraftverket Stjern – och det är ju för att låta detta finnas kvar och bidra med fossilfritt producerad el till hushåll och företag i många år till som vi nu genomför dessa dammsäkerhetshöjande åtgärder.

- För Fortum är det viktigt att elproduktion är säker för personal och andra människor som bor och verkar runt anläggningarna, men också för djurliv och natur. Den här byggnaden ligger i en spillfåra där det vid höga flöden med kort framförhållning kan behöva släppas ut stora mängder vatten, och då är det direkt farligt att vistas där. Det är mot den bakgrunden vi nu river och spärrar av tillträde till spillfåran nedströms kraftverket, avslutar Jonas Morian på Fortum.

Även alternativet att montera ned och flytta på byggnaden har diskuterats, men inte bedömts realistiskt.

Bakgrund:
Hagfors kommun biföll i maj 2021 en ansökan från Fortum om att riva en byggnad företaget äger och som ligger i spillfåran för Stjern vattenkraftverk vid Uddeholm. Beslutet vann laga kraft i juni, utan att några överklaganden inkommit. Byggnaden har tidigare varit kraftstation men inte använts för detta ändamål på många år. På grund av dess läge kommer Fortum nu att riva den av säkerhetsskäl.