Pressrelease

För mer naturliga vattenflöden rivs dammar i Hagfors

19 maj 2021, 10:27

Kraftbolaget Fortum ansöker om att riva Hyttdammen, Kvarndammen, Buskendammen och Sångendammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Planen är att skapa mer naturliga vattenflöden och fria vandringsvägar för bland annat fisk.

dammutrivning

Fortum äger 120 vattenkraftverk och c:a 240 dammar i Sverige. Dammarna är betydelsefulla såväl för elproduktion som för reglerkraft, något som blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men enligt bolaget, som inventerat och utvärderat alla sina anläggningar, gör omkring 80 dammar endast begränsad nytta i energisystemet. Ändå kräver de regelbundet underhåll – resurser som Fortum hellre säger sig vilja satsa på investeringar i omställningen till ett mer fossilfritt energisystem och samhällets ökade elektrifiering. Ur ett hållbarhetsperspektiv, som omfattar såväl miljömässig som ekonomisk hänsyn, är därför det mest rimliga att riva dem.

-De dammar vi vill riva utgör i dag hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra, föröka sig och söka föda, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum. Vi ser att det finns vinster att göra för miljön i och omkring dessa vattendrag utan att påverka fossilfri produktion av el. När dammarna försvinner kan vi förbättra den lokala biologiska mångfalden i området.

Såväl länsstyrelsen i Värmland som Hagfors kommun ställer sig generellt positiva till Fortums planer på att riva dammar utan stor ekonomisk betydelse eller funktion. Förutsättningarna vid dessa platser skiljer sig åt, men den gemensamma nämnaren är att de dammar – eller resterna av en damm i fallet med Hyttdammen i Sunnemo – är att de begränsar vandringsmöjligheter för strömlevande fisk, men även påverkar insekter, bottenfauna samt grod- och kräldjur.

I och med rivningarna kommer vattendragen att återfå ett naturligt varierande vattenstånd och en något lägre medelnivå. Det blir dock ingen sänkning under den tidigare tillåtna lägstanivån.

-En ny balans infinner sig och den återskapade strandlinjen etableras naturligt av vegetation, säger Konrad Enckell. Vi vet av erfarenhet från t ex Acksjön i Klarälvsdalen att den anpassningen går relativt fort. Acksjödammen monterades ned för drygt tre år sedan och återhämtningen har nu kommit en god bit på vägen.

Fortum har skickat in ansökningar om att riva Hyttdammen, Kvarndammen, Buskendammen och Sångendammen till mark- och miljödomstolen, och om de beviljas hoppas man kunna inleda arbetet 2022.