Pressrelease

Fortum välkomnar kommunalt övertagande av dammansvar

28 oktober 2020, 16:27

En lösning på frågan om vattenförsörjningen för Hagfors, Munkfors och Forshaga skulle vara att kommunerna gick ihop om att ta över ägandet och driften av dammen vid Stora Ullen. Det menar Fortum som inte längre har någon nytta av dammen för produktion av vattenkraftsel.

2019 - 8184 1 SV2

-Vi har stor förståelse för den oro som våra planer på avyttring av dammen vid Stora Ullen väckt, säger Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum. Vi har under en längre tid haft en dialog med kommunpolitiker i Hagfors om att låta kommunen, själva eller tillsammans med andra, ta över ägandet och driften – för att på så sätt trygga vattenförsörjningen. Tyvärr har inställningen hittills varit negativ.

Vattenkraftsdammar är viktiga för produktionen av koldioxidsnål, förnybar energi i Sverige och Norden. I dag står vattenkraften för 40 - 45 % av Sveriges elproduktion och bidrar därmed till stabil elförsörjning och reglerkraft, något som blir allt viktigare när mer vindkraft byggs.

Fortum äger i dag 120 vattenkraftverk och c:a 240 mindre och större dammar. Men omkring 80 dammar runt om i landet bedöms inte längre göra någon nytta i energisystemet.

-De pengar vi nu årligen lägger på drift och underhåll av dessa dammar skulle vi mycket hellre satsa på investeringar i omställningen till ett fossilfritt energisystem och samhällets ökade elektrifiering, säger Toni Kekkinen. Men de kan även ha annan stor betydelse än i energisystemet; i det här fallet som dricksvattentäkt. Sådant ligger dock utanför Fortums ansvar. Vår uppfattning är att den eller de aktörer som har sådan nytta av dammarna bör då överta ägande och drift.

Utöver dricksvattenfrågan så kan boende och ägare av fritidshus kring Stora Ullen också beröras av en borttagen damm i form av märkbart förändrade vattenlinjer. Även detta skulle kunna undvikas om dammen fick en ny ägare efter Fortum.

-För Fortum finns inget egenvärde att riva dammar, men samtidigt kan det inte vara vårt ansvar att driva vidare de som inte gör någon nytta i vår verksamhet. Därför skulle vi välkomna att berörda politiker ser till medborgarintresset och tar över ägande och drift av dammar som kan ha stora värden lokalt, säger Toni Kekkinen.