Pressrelease

Fortum och Veidekke i nytt hållbarhetssamarbete

22 april 2020, 06:00

Varje år används ca 5,5 miljoner ton sand och grus i betongtillverkning i Sverige, ett material som i många regioner blivit en bristvara. En stor mängd jord- och sandmassor grävs samtidigt också upp och deponeras istället för att återvinnas eller återanvändas i ett cirkulärt flöde. Det har lett till att många deponier redan är fulla eller riskerar bli det inom de närmaste åren. I ett nytt samarbete mellan Veidekke och Fortum Recycling and Waste är målet att 80 % av sand och grus ska utgöras av återvunnet material och därmed i förlängningen minska behovet av natursand och naturgrus.

Veidekke 3

-Infrastruktur och bostadsbyggande är nödvändiga för att vårt moderna samhälle ska fortsätta utvecklas, men vi behöver samtidigt minska dessa sektorers miljöpåverkan. Idag är uppskattningsvis var fjärde lastbil i Stockholms län en ballasttransport. Att öka andelen återvunnet material i våra bygg- och anläggningsarbeten är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och samarbetet med Fortum ger oss just den möjligheten, säger Sara Selegran, affärsutvecklare på Veidekke Industri.

De stora mängder jord, sand och grus i form av överskottsmassor som uppkommer vid bygg- och anläggningsprojekt är ofta förorenad i storstäderna, vilket gör det svårt att återanvända den. Det råder ofta platsbrist och därför krävs även stora volymer av transporter för att transportera bort massorna till annan plats, oftast till deponering. Andelen som återvinns och återanvänds är allt för låg. I det nya samarbetet kommer Fortum Recycling & Waste att använda sig av mobila anläggningar vilket innebär ett minskat transportbehov och därmed minskad miljöpåverkan.

-Genom jordtvättsanläggningar minskar vi transportbehoven med upp till 35-50 procent i många projekt vilket inte bara har positiva miljöeffekter, det bidrar även till att minska kostnaderna. Att öka materialåtervinningen även av vanliga råvaror som exempelvis grus och sand blir allt viktigare, inte minst då brytning av dessa materialslag i naturgrusåsar ofta står i konflikt med kommunala vattenskyddsområden. Att kunna återföra naturens resurser till bygg- och anläggningssektorn är ett måste för framtiden och vi är bara i början av den utvecklingen. Tyvärr har inte lagstiftning och branschpraxis hunnit med i den snabba omställning som nu sker, säger Andreas Åkerling, verksamhetschef inom Fortum Recycling and Waste.

Både hög miljönytta och hög materialkvalité
De produkter som erhålls från jordtvättsanläggningen har sådan hög materialkvalité att de direkt kan återanvändas i nya bygg- och anläggningsprojekt vilket innebär att hushållningen av jungfruliga material och långa transporter kan hållas nere.

Miljönyttan med dessa anläggningar är mycket stor och ligger helt i linje med återvinningskravet i Sverige på minst 70% återvinning av allt bygg-, riv- & anläggningsavfall till år 2020. Sverige ligger dessvärre en bra bit från det målet i nuläget.

-Genom samarbetet tar vi också tillvara på respektive bolags kompetenser och styrkor. Fortum har en lång gedigen erfarenhet av avfallshantering och föroreningar och Veidekke Industri i sin tur har sin kärnverksamhet i att erbjuda våra kunder bra ballastprodukter och effektiva masshanteringslösningar, och vi har också redan strategiskt lokaliserade platser för denna hantering.  Tillsammans kommer vi nu på bästa sätt kunna möta det stora behov som finns på marknaden för långsiktiga lösningar för återvinning av jord- och schaktmassor, verkligen bidra till cirkulära flöden och samtidigt ta fram tekniskt fullgoda och tvättade ballastprodukter som ger bra och hållbara lösningar till våra kunder, säger Sara Selegran.

Den första mobila jordtvätten kommer att etableras vid Veidekkes anläggning i Hakunge, Stockholm. Inom kort kommer ytterligare två jordtvättsanläggningar att etableras inom ramen för samarbetet.

De kommer att placeras i Göteborgsområdet samt i Skåne, där behovet av ballastmaterial och uppkomsten av överskottsmassor för återvinning just nu bedöms som allra störst.

-Vi ser en stor affärspotential i detta, genom rening kan stora volymer komma till ny användning. Det finns en mycket stor efterfrågan på marknaden att på ett bättre sätt omhänderta de stora volymer jord- och schaktmassor som idag dessvärre deponeras i allt för hög grad, men även att minska kostnaderna för det, säger Andreas Pettersson, affärsutvecklings- och driftansvarig för den planerade jordtvättsanläggningen i Stockholm.