Långsiktigt samarbete för optimalt underhåll – Case Veolia

24 november 2019, 13:42

I Borgå, Finland ligger kraftvärmeverket Kilpilahti. Verket ägdes förut av Neste innan Neste, Veolia och Borealis tecknade ett gemensamt avtal om att bygga ett nytt värme- och kraftverk för att ersätta det gamla kraftverket som hade nått slutet av sitt livscykel – och därmed möta energibehovet för Nestes raffinaderi och Borealis petrokemiska produktion.

Veolia workers

Startdatum för det nya kraftvärmeverket beräknas till 2019. I och med att Veolia investerade i det nya kraftverket och tillhandahåller även drift- och underhållstjänster letade bolaget efter en partner att ta hand om kraftverkets gas- och ångturbins livscykelhantering och vände sig till Fortum eNext Turbine and Generator Services (TGS) för underhåll av turbingeneratorer.

"Vi letade efter alternativ för hur vi kunde hantera gasturbinens livscykel samtidigt som vi fortfarande implementerade Veolias egna tjänster. Genom ett tidigare, långsiktigt partnerskap kände vi att som operatör blev Fortum eNext naturliga som partner," säger Juha Kujala, Maintenance Manager från Veolia Services Suomi Oy och fortsätter: "Den främsta orsaken var att Fortum tidigare har haft hand om den här utrustningen, vilket såklart var viktigt. De hade med andra ord förutsättning och kompetensen och insikten i vad gäller funktionalitet och möjliga problemområden, liksom underhållsarbeten av denna typ i allmänhet. Jag har stort förtroende för Fortum på grund av mina erfarenheter av tidigare samarbeten, jag vet att de är kompetenta i dessa frågor."

Öppnar upp för innovation och utveckling

Fortum eNext Turbine and Generator Services är själva stolta över det nya partnerskapet och ser stora möjligheter.

"För TGS betyder det här partnerskapet och avtalet en hel del. Man kan beskriva dem som en demonstration av tillit mellan Fortum eNext och Veolia, vilket tydligt visar på frukten efter ett långt, lyckat samarbete här i Finland. Vi har gått från att vara en utomstående part, till att nu bilda ett partnerskap tillsammans genom ett heltäckande serviceavtal för underhåll av turbingeneratorerna vid kraftvärmeverket Kilpilahti," berättar Olli Kaarela, LTSA Contract Manager på Fortum eNext Turbine and Generator Services.

Olli Kaarela förtydligar att för Fortum eNext är detta ett stort tecken på tillit, avtalet och partnerskapet beskriver han som ett av det bästa referensprojekt de kan ta med sig framåt.
"En av flera förhoppningar vi har inför framtiden är en öppen interaktion mellan avtalsparterna Fortum eNext och Veolia. Jag håller med Juha om att vi kan skapa ett riktigt gynnande partnerskap. Tillsammans kan vi nå Veolias högt uppsatta mål om 100 procent tillgänglighet för varje kund."

Ett långsiktigt underhållsavtal medför flera fördelar för kunden. Genom att använda samma tjänsteleverantör finns all historiska data redan tillgänglig i systemen, det tekniska stödet blir bättre och det blir lättare att hitta de reservdelar som behövs. Korrekt tidsbestämd ersättning eller ombyggnad av reservdelar möjliggör kortare underhållstider. Detta kan skapa betydande kostnadsbesparingar för kraftverkets ägare. Modellen sparar även in på tiden kring tjänsteleverantörsval och att komma överens om avtalsdetaljer, vilket möjliggör snabbare problemlösning.

"Partnerskapet skapar också en perfekt plattform för både oss på Fortum eNext och Veolia att tillsammans skapa utvecklingsprogram för framtiden. Vi har faktiskt redan startat igång ett pilotprojekt kring att kombinera onlineövervakning och fjärrövervakning av turbingeneratorerna. Kanske blir det möjligt att i framtiden sammanstråla dessa system med machine learning och AI."

Kraftvärmeverket i Porvoo

Det nuvarande kraftvärmeverket Kilpilahti i Porvoo är i sig en klassisk industrianläggning, kraftvärmeverket har totalt fem produktionsenheter. Det finns fem ångpannor, två gasturbiner och endast en kondensturbin. Dessutom finns det tre nya ångpannor och en ångturbin under byggnad i det nya kraftvärmeverket. När den nya fabriken blir klar kommer två gamla ångpannor och den gamla kondensturbinen att stängas i det gamla verket. Således finns slutligen totalt sex produktionsenheter.

Veolia har som ovan nämnt ett mål om 100 procent tillgänglighet för varje kund, vilket är en utmaning i sig.

"Väldigt få företag har denna typ av specialkompetens internt som behövs för underhåll av turbiner eftersom det är en speciell typ av utrustning. Det är därför den här typen av specialkunskap behövs från någon som är specialiserad på turbingeneratorer. Det löser man ofta genom att göra överenskommelser med en aktör vilken har den här typen av know-how, i det här fallet Fortum," säger Juha.

TGS har också kompetensen att hantera både generatorer och ång- och gasturbiner med en stödjande generatorverkstad inkl balansering i Västerås Sverige och Turbine Work Shop i Naantali, Finland vilket gör det möjligt för kunden att ha ett kontrakt och en enda kontaktpunkt för båda turbinerna och generatorer.

”Vi måste utvecklas”

Avtalet täcker samtliga nödvändiga underhållsåtgärder för turbingeneratorer vid kraftvärmeverket i Kilpilahti de kommande åtta, nio åren.

"Det kan hända mycket under nio år. Till exempel innehåller gasturbiner en del kritiska komponenter vilka kräver olika inspektioner. Problemen kan vara allt från slitage eller att turbinen helt enkelt inte fungerar som den ska," säger Juha.

Det är nog säkert att säga att kraven är höga, för Fortum. "Naturligtvis förväntar jag mig att Fortum åtar sig att fullgöra sina avtalsförpliktelser genom ett solitt samarbete, diskutera frågor och arbeta effektivt. Men för det mesta förväntar jag mig att kunna lita på att deras underhållsarbeten adresserar eventuella problem inom tidsramen. Detta för att undvika eventuella oförutsedda fel eller andra stopp och att vi kan slutföra underhållsintervaller utan problem. Klientens verksamhet är det viktigaste – vi får aldrig störa kundens verksamhet," säger Juha Kujala som är positiv till samarbetet med Fortum och ser stora möjligheter: "Hittills har processen gått bra. Partnerskapet har lett till ett mer systematiskt tillvägagångssätt. Dagens driftmodell är annorlunda. Leverantörerna har fler och fler ansvarsområden och de måste ha möjlighet att genomföra dessa i god tid samtidigt som man säkerställer gott samarbete. Jag har inget att kritisera – partnerskapet har varit positivt. Men vi måste fortsätta utvecklas. Detta är absolut inte en färdig process och det finns fortfarande gott om utrymme för förbättring av tidigare prestanda. Både vi som klient och Fortum som operatör måste vara aktiva. Och om några nya metoder utvecklas, förväntar jag mig att Fortum förser oss med dessa."

Olli Kaarela håller med Juha Kujala och lyfter också vikten av precision i arbetet. "Det absolut viktigaste är att kundens verksamhet fortsätter som planerat och att inga oplanerade driftstopp sker. Vi måste hålla oss till det planerade schemat och ge service av högsta kvalitet. Men jag har god tilltro både för samarbetet med Veolia men också vår kapacitet på Fortum. Även om vårt varumärke Fortum eNext Turbine and Generator Services är nytt, har Fortum årtionden av erfarenheter kring hantering av huvudutrustning, planering av optimalt underhåll, moderniseringar och reparationer."

Med det Veolia-avtalet hanterar TGS nu upp till tjugo långsiktiga serviceavtal (LTSA) i Finland, Sverige och Norge.