Pressrelease

Fortum fortsätter samarbetet med Upplandsstiftelsen

24 juni 2019, 06:09

Den 6 maj skrev Fortum på ett avtal som förlängde samarbetet med Upplandsstiftelsen i två år. Arbetet gäller att göra en översyn av naturvårdsplanen från 2008-2009 för Fortums mark i anslutning till Untra kraftverk vid Dalälven. Förhoppningen är att kunna ge förslag på nya miljöåtgärder som har en positiv påverkan på den biologiska mångfalden i området.

nedredalalvenuntra

Upplandsstiftelsen ska nu uppdatera den naturvårdsplan kring Untraområdet som togs fram för en tioårsperiod år 2008-2009. Detta kommer att leda till en lista på nya åtgärder som kan genomföras för den biologiska mångfalden i området. Uppföljning av om hittills genomförda åtgärder har haft effekt kommer ingår också.

-Vi är glada över att ta projektet vidare och uppdatera planen utifrån de förutsättningar som finns idag. Detta kommer vara värdefullt för den biologiska mångfalden i Untraområdet, så jag ser positivt på det fortsatta samarbetet, säger Birgitta Adell, miljösamordnare på Fortum och ansvarig för samarbetet.

Tidigare samarbete
Fortum gav Upplandsstiftelsen uppdraget 2008 att genomföra en naturinventering på markområdet vid Untra kraftverk som Fortum äger. Den rapporten som togs fram ledde till flera konkreta åtgärder som genomfördes under en tioårsperiod. Bland annat har Upplandsstiftelsen återskapat slåtter och betesmark på älvängar, bidragit till att återintroducera vitryggig hackspett i området och friställt gamla ekar som behövt mycket ljus.

Nedre Dalälven unikt naturområde
Nedre Dalälven utgör ett unikt naturområde i Europa. Här finns ett särskilt rikt växt- och djurliv tack vare den stora variationen i landskapet. Stora, öppna älvängar och fjärdar varvas med forsområden och gamla löv- och blandskogar utan motstycke i övriga landet. Regelbundna översvämningar har gynnat olika lövträd och uppkomsten av de älvängar som är nedre Dalälvens signum. Den biologiska mångfalden här är ett av de mest värdefulla där det lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Det finns höga naturvärden samtidigt som det funnits vattenkraft i området sedan lång tid, Untra togs i drift 1918 och 100-årsdagen uppmärksammades under 2018 med ett öppet hus. ”Det ena utesluter inte det andra” säger Birgitta Adell avslutningsvis.