Frågor och svar om solpaneler

Skiner solen tillräckligt mycket i Sverige? Vilka bidrag och stöd finns det att söka? Hur många kWh kan jag få ut av solpaneler? Frågorna är många och här nedan hittar svar på ett antal av dom som handlar om solceller, solenergi och våra solcellspaket.

Frågor om Solel och Solenergi

Hur mycket solel kan jag producera?
Chevron down

Hur mycket el du kan producera beror på antal paneler, takets lutning, väderstreck och skuggning. Generellt kan man säga att en årsproduktion i Sverige ligger på ca 150kWh per kvadratmeter. Med solkalkylatorn kan du räkna ut mer exakt hur mycket solel du skulle kunna producera.

Vad innebär Fortums kompletta solcellspaket?
Chevron down

När du köper solpaneler från Fortum köper du en nyckelfärdig lösning, där material, frakt, installation och driftsättning ingår. Vi är med dig hela vägen, från offert, till att panelerna är inkopplade i din elcentral och börjar producera förnybar solenergi.

Skiner solen tillräckligt mycket i Sverige?
Chevron down

Sverige har bra förutsättningar för solel, där solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Det gör att solceller blir ett bra komplement till den elen du köper till ditt hushåll.

Är inte på solfångare och solceller samma sak?
Chevron down

Nej, det är det inte: Solfångare producerar varmvatten som du sedan använder i ditt hushåll. Solceller producerar el för dig att använda i ditt hem. Den el du inte använder från solcellerna kan du sälja till oss på Fortum.

Vilka är fördelarna för mig att producera solel?
Chevron down

Med solceller på taket kommer du kunna producera din egen el i över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av de svängningar som elpriset har över tid eftersom du minskar ditt behov av köpt el. När investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar din investeringen, vilka bidrag du kan ta del av samt hur mycket el dina solpaneler kan producerar, hur mycket el du använder själv respektive hur mycket som du säljer vidare. Själva Solelproduktionen är i sin tur beroende av en faktorer som var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Hur mycket solel kan jag producerar under vintern?
Chevron down

Du kan inte räkna med att kunna producera någon solel under vintern, då soltimmarna är få och solen står lågt på himlen. Dessutom kan du ha snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Frågor om hur solpaneler fungerar

Hur fungerar solceller?
Chevron down

En solcellsanläggning består av ett antal solceller som monteras på din fastighets tak. När solen skiner omvandlar solcellerna energin i solens strålar till el. För att kunna använda den elen från solpanelerna så behöves en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström som kopplas ihop med solpanelerna och sedan till husets elsystem.

En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst.

Hur mycket solel kan en solpanel producera?
Chevron down

Cirka 10-15 procent av den inkommande solenergin omvandlas till elektricitet i solpanelerna. Elproduktionen är beroende av solcellsmodulens toppeffekt, mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning.

Vad betyder kWp?
Chevron down

Enheten kWp, (kWt), står för kilowatt peakeffekt (kilowatt toppeffekt) och är toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden. Modulens toppeffekt är uppmätt vid tester i labbmiljö enligt standardiserade testrutiner.

Kommer solcellerna producera el även vid ett strömavbrott?
Chevron down

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera el av säkerhetsskäl. Solen får inte matas in el på nätet under strömavbrottet. Däremot fortsätter solanläggningen vara strömförande så länge solen lyser, oavsett om huvudströmbrytaren är avslagen. Det är därför ur brandbekämpningssynpunkt en fördel att ha ett smart system som sänker effekten i panelerna till ett minimum när huvudströmbrytaren är frånslagen.

Kommer jag kunna täcka hela mitt hushålls elbehov med solceller?
Chevron down

Nej, du behöver alltid ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka under perioden mars till oktober. Kontakta oss på telefon 08-671 70 70 så hjälper vi dig.

Kan man lagra el som man inte använder med batterier?
Chevron down

Det går att lagra solelen i batterier så att du kan använda elen senare. Utvecklingen av batterier går fort framåt vilket gör att en sådan investering blir lönsam för villaägare i framtiden. Alternativet till att lagra solelen i batterier är att sälja ditt översskott till oss.

Frågor om förutsättningar för solpaneler

Behöver jag bygglov för att installera solceller?
Chevron down

Från och med 1 augusti 2018 behövs inget bygglov över hela Sverige. Bygglov behövs inte för att montera solcellspaneler på en byggnad håller sig inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning behövs bygglov för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även  inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Erbjuder ni ett hembesök?
Chevron down

Ja, ett hembesök är förutsättningen för att vi ska kunna ge dig en offert.

Behöver jag anmäla något till elhandelsbolaget respektive elnätsbolaget
Chevron down

Nej! Vi och vår installatör hjälper dig med de handlingar som behövs till nätbolaget i samband med installationen, både för- och färdiganmälan till nätbolaget. Ditt nätbolag får ett meddelande om att anläggningen är installerad och kommer då ta kontakt med dig för att bestämma en tid för mätarbyte. Det enda som du behöver göra är att välja ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.

Kan jag få bidrag för solceller?
Chevron down

Du kan få bidrag när du installerar solpaneler? Regeringen avsätter nämligen pengar för investeringsstöd till solceller, eller solcellsbidraget som det också kallas. Summan delas sedan ut till landets länsstyrelser, och det är där, på lansstyrelsen.se, som du ansöker om stödet.  Den 8 april 2019 meddelades att den nya bidragsnivån för solstödet ligger på 20 % av den totala installationskostnaden. Det har införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet som innebär att det inte går att söka stödet från och med 8 juli 2020. Maxbeloppet är 37 000 kronor exklusive moms per installerad kilowatt. Fortums Solteam hjälper dig gärna med att fylla i blanketten. Tänk dock på att om du ansöker om investeringsstöd så kan du inte använda rotavdrag.

Från och med 2021 tas investeringsstödet bort och ersätts med Grön ROT. Det innebär en skattereduktion för arbets- och materialkostnader på gröna investeringar för en investering av solceller, batteri och laddning av elfordon. Avdraget för solceller blir 15 % Stödet kommer att vara möjligt att söka på nytt varje år vilket för med sig att den som vill ställa om till fossilfri energiproduktion och ger dig möjlighet att gradvis bygga ut din anläggning. Avdraget får totalt uppgå till max 50 000 kr per år.

Läs mer om solcellsstödet hos Energimyndigheten

Läs mer om rotavdrag hos Skatteverket