Borttagning av vandringshinder

Acksjö dammen

Åtgärden går helt enkelt ut på att en anläggning som t ex en damm helt tas bort. Då kan en vatten- och naturmiljö återskapas på platsen, så lik som möjligt innan dammen byggdes. Efter en omfattande inventering och utvärdering av Fortums alla vattenkraftverkanläggningar runt om i Sverige har ett 80-tal dammar konstaterats inte längre ha någon viktig roll i energisystemet, och utgångspunkten är att montera ned dem.

Det innebär i de allra flesta fall att vattnen i anslutning till dammarna efter detta blir helt självreglerande och återgår till en naturlig vattenståndsregim där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering. Detta kan få konsekvenser för boende och fritidshusägare runt vattnen som kan få t ex förändrade strandlinjer och bryggor som hamnar på torra land.

Fortum har bl a tagit bort regleringsdammar i Acksjön och Kolsjön i Värmland under de senaste åren, och fler står på tur.

Läs om fler fiskvandringslösningar här