Biologisk mångfald vid Klarälven

Klarälven

Sedan 2019 har Fortum arbetat med ett pilotprojekt för att öka den biologiska mångfalden runt vattenkraftverken vid Klarälven. Åtta av nio kraftverk i Klarälven ingår i projektet. Under 2021 genomfördes olika naturvårdsåtgärder på 14 större och mindre olika ytor vid 6 kraftverk.

Vi har nio kraftverk längs älven och vi jobbar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och öka den biologiska mångfalden runt våra kraftverk. Eftersom vi inte har markanvändning eller markvård som vår kärnverksamhet startade vi upp ett pilotprojekt för att se hur vi kan få rutiner i löpande naturvårdsåtgärder på landområden runt älvarna.

De åtgärder vi genomförde handlar till exempel om att gynna och värna lövträd genom att avverka en del barrträd, återskapa ängsmark genom att förbereda marken för slåtter och öka ljusinsläpp genom att ta bort sly vid älvstränderna. För vissa arter är död ved viktigt, både som bo och föda, vilket vi har återskapat genom att ringbarka vissa träd.

Vi har även satt upp fågelholkar för att öka boendemöjligheterna för vissa fågelarter.

Pilotprojektet har varit gynnsamt och vi ser att den biologiska mångfalden kan gynnas även med enkla åtgärder som inte behöver vara så kostsamma. Nu ska vi sätta upp en naturvårdsplan ihop med externa miljökonsulter för att löpande ombesörja och ta hand om våra ytor längs älvarna.

Projektledare:

Dag Cederborg, miljöexpert

Tillbaka till Miljöredovisningen