Biokanalen Eldbäcken

År 2012 anlades Eldbäcken, Sveriges första biokanal, som fungerar som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig. Denna ökar vår kunskap om biologisk mångfald.

Eldbäcken, bio channel in Värmland, Sweden

Eldbäcken i Dalälven ökar kunskapen om biologisk mångfald

Hållbarhet är en viktig byggsten i Fortums arbete. Det är därför centralt för Fortum att ha en hög kunskap om miljön som omger vattenkraften. För att göra framtida investeringar i våra anläggningar och den kringliggande miljön så effektiva som möjligt, tar vi del av den senaste forskningen på området. Och genom Fortums miljöfond finansierar vi en rad miljöprojekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i svenska vatten. Samverkan med forskningsinstitut är särskilt viktigt för att öka medvetande och kunskapsnivå inom akvatisk ekologi kopplad till vattenkraft. Eldbäcken är ett sådant exempel.

Eldbäcken intresserar forskare från hela världen

Eldbäcken är Sveriges första biokanal och anlades 2012 vid Eldforsens vattenkraftverk i Dalälven. Syftet med Eldbäcksprojektet är att möjliggöra och öka kunskapen om hur en mångfald av djur- och växtarter att kunna etablera sig. Genom biokanalen, som är ungefär fem meter bred och 500 meter lång, anläggs en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur.

Projektet följs samtidigt upp vetenskapligt för att nå en högre kunskap om biologisk mångfald. Ett samarbete med Karlstads Universitet har lett till att forskare från hela världen valt att undersöka Eldbäcken och de fisk och djur som skapar habitat i bäcken.

Bättre variation än i traditionella fiskvägar

Till skillnad från mer traditionella och tekniska fiskvägar, fungerar en biokanal istället som en naturlig och mer variationsrik bäck. Traditionellt sett har fiskvägar anlagts för att specifikt främja vandringsbenägen laxfisk i anslutning till vattenkraftverk, men biologisk mångfald handlar om mer än så. För att skapa ett så naturligt flöde som möjligt är intaget till biokanalen konstruerad för att skapa ett variabelt flödesschema. Kanalen innehåller tre sträcktyper vars egenskaper påverkar artsammansättningen, såsom pool, kvill och svämplan.

Fiskkameran observerar artrikedomen i realtid

Hösten 2017 installerades en kontrollstation. Vid stationen installerades också en fiskräknare i form av en undervattenskamera. Kameran visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken, i realtid. Genom kontrollstationen övervakas och följs artsammansättningen och vandringsbeteendet kontinuerligt hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen. Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen.

Vilka arter finns i Eldbäcken?

Under 2018 registrerades 10 arter i fiskräknaren, bl.a. utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.

Klicka här för att komma till fiskräknaren.