Avesta
Tjärblomster

Pollinatörer i Avesta

I maj 2021 inleddes ett arbete för att gynna pollinatörer kring vattenkraftverket i Avesta. Projektet är ett samarbete med Avesta kommun och har fått stöd genom Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård, LONA. Här kan du följa projekets olika delar.

I projektet ingår kartläggning av biologisk mångfald med hjälp av inventering, olika åtgärder som naturvårdbränning och skapande av boplatser. Slutligen skapas en skötselplan för hur området ska gynnas framåt.

 

Naturvårdsbränning för att gynna biodiversiteten 

Projektet inleddes i maj 2021 med en naturvårdsbränning tillsammans med Avesta kommun och Södra Dalarnas Räddningstjänst. Naturvårdsbränning är en planerad och kontrollerad brand i naturen som gynnar områdets biologiska mångfald. För att kunna utvärdera effekten av bränningen och för att föreslå bra naturvårdsåtgärder undersöktes vilka växter, fjärilar och vildbin som fanns i området. 

Bränning

Inventering av biologisk mångfald

Inventeringen visar att området runt Avesta kraftverk har många viktiga växter och insekter. Med hjälp av håvning kunde vi se att det fanns, förutom vildbin, flera intressanta fjärilar som sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare samt mindre blåvinge i området.

Avesta 3

 

Ågärder i form av flera boplatser

För att göra området ännu mer intressant för vildbin och andra insekter skapade vi i november 2021 boplatser för insekterna. Eftersom de flesta vildbin inte bygger sina bon i håligheterna i trä utan gräver sina bon i sand, lade vi en sandbädd i slänten i det soliga söderläget, nära de växter de gillar. Dessutom röjdes det undan ett antal sälgträd som gör att insekterna kommer åt blommorna lättare. Träden får ligga kvar som faunadepåer och på så sätt skapa nya bostäder för fler insekter.

Avesta 2

 

Arbetet framåt

Under 2022 har Avesta kommun tillsammans med Fortum fått ett bidrag från Länsstyrelsenför att ytterligare förbättra områdets biologiska mångfald. Vi planerar bland annat att genomföra slåtter och bygga fler boplatser för vildbin (pollinerare) för att gynna och bevara artrikedomen här – samtidigt som kraftverket fortsätter med fossilfri produktion av el i många år till.

Hydro power

Våra vattenkraftverk i Sverige