Blogg

Välkommet förslag om stängning av elcertifikatsystemet

26 mars 2020, 10:58

Solberg vindkraftpark

Regeringen har nu presenterat ett förslag om att stänga elcertifikatssystemet redan vid utgången av 2021 istället för 2030. Detta är en naturlig konsekvens av att utbygganden av förnybar elproduktion, framförallt vindkraften, gått betydligt snabbare än förväntat. Regeringen betonar att elcertifikatens funktion har varit, och ska vara, att åstadkomma en så kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion som möjligt. Vi kan konstatera att systemet har fungerat väl och har levererat en kraftig utbyggnad till lägsta möjliga kostnad för konsumenterna. Kostnadseffektiviteten är dessutom avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft som industrination.

Det är därför välkommet att regeringen föreslår ett datumbaserat stopp för systemet. Ett antal aktörer har istället förespråkat ett volymbaserat stopp i syfte att hålla uppe priset på certifikaten. Vår bedömning är att ett volymbaserat stopp skulle innebära en ökad risk för kostnadsökningar för konsumenterna. En stoppregel som syftar till att upprätthålla värdet på certifikaten kommer framförallt att gynna nya vindkraftsprojekt som redan i dagsläget kan byggas utan subventioner. Det skulle i praktiken leda till en förmögenhetsöverföring från konsumenterna till stora institutionella investerare. På Fortum har vi alltid varit tveksamma till subventioner till mogen teknik eftersom det ofelbart leder till snedvridning av marknaden och i slutändan ökade kostnader för kunderna. Subventioner kan möjligen vara motiverade för att stödja omogna tekniker som kan behövas i den framtida energimixen. Vindkraften är i allra högsta grad en mogen teknik och är idag det kraftslag som är billigast att bygga sett till enbart produktionskostnad.

Samtidigt kan vi se ett behov av att skydda de som gjort tidiga investeringar i framförallt vindkraft, men även andra typer av förnybart. De har bidragit till en teknisk utveckling som gjort det möjligt att få ned kostnaderna avsevärt samtidigt som de själva inte kunnat dra nytta av denna utveckling. Mot denna bakgrund skulle det möjligen vara motiverat att göra systemet ”framtungt” det vill säga att värdet på elcertifikaten upprätthållas i början av perioden 2021 till 2035. Detta skulle enligt vår uppfattning innebära en rimlig balans mellan producenternas och konsumenternas intressen.

 


 

 

 

 

Jens Bjöörn

Jens ansvarar för Fortums samhällskontakter rörande vind- och vattenkraften i Sverige