Integritetspolicy

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss veta att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och respektfullt sätt. För att möta förändrade önskemål och krav från våra kunder och från omvärlden uppdaterar vi därför kontinuerligt vår integritetspolicy.

Uppdaterad integritetspolicy från 1 december

Vår uppdaterade integritetspolicy gäller från och med 1 december 2019.  Policyn har fått ett enklare språk och upplägg som underlättar för dig som är kund att ta del av dina rättigheter. Uppdateringen speglar också de förändringar och förbättringar vi gör när det gäller våra produkter, tjänster och processer samt vår interna datadelning. Syftet är att kunna förse dig som kund med så relevanta tjänster och erbjudanden som möjligt för ökad kundnöjdhet. Välkommen att ta del av vår uppdaterade integritetspolicy här i december.

 

Hur behandlar Fortum dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar Fortum?

Fortum samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier, inklusive:

Kontaktuppgifter, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress 

Identifierande uppgifter såsom personnummer, användarnamn, lösenord, kundnummer 

Avtals- och tjänsteuppgifter, såsom uppgift om vilka av våra tjänster du använder, avtalstid, uppsägningstid och annan avtalsinformation

Transaktions- och förbrukningsuppgifter, såsom uppgift om dina inköp av våra produkter och förbrukning av våra tjänster

Betalnings- och faktureringsuppgifter, såsom din fakturaadress, betalningsvillkor, kreditkortsuppgifter, bankkontouppgifter och räkenskapsinformation

Ärendeuppgifter, såsom information om dina kontakter med Fortums kundtjänst, installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer och liknande

Beteendeuppgifter, såsom uppgift om kundsegment, hur du agerar på våra erbjudanden till dig samt hur du använder våra produkter, tjänster och webbplatser

Enhetsuppgifter, såsom IP-nummer och andra uppgifter från cookies

Samtyckesuppgifter, såsom din inställning till direktmarknadsföring.

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till våra i förväg fastställda ändamål. All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag.

Från vilka källor hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

 • Från dig själv, när du beställer våra tjänster, när du fyller i en intresseanmälan eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten.
 • Information som uppstår i kundrelationen, såsom förbrukningsdata, ärendeuppgifter, enhetsuppgifter eller beteendeuppgifter.
 • Information som vi mottar från allmänna källor såsom offentliga adressregister eller från tredje parter som vi samarbetar med, såsom exempelvis kreditupplysningsföretag, banker, elnätsbolag, logistikföretag och marknadsföringspartners.

För vilka ändamål behandlar Fortum dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är:

 • Hantering av kundrelationer och undersökningar av kundnöjdhet
  Behandling för detta ändamål sker för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder och till exempel tillhandahålla kundservice via telefon, e-post och våra digitala kanaler. Vi hanterar eventuella klagomål från kunder genom att samla information och förbereda svar. Vi kommunicerar med kunder via e-post, telefon och våra digitala kanaler angående våra kundrelationer. 
 • Hantering av avtal och produkter, tillhandahållande av service samt rapportering av förbrukning
  Vi behöver avtal med alla våra kunder för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden. Därför samlar vi in och behandlar personuppgifter i syfte att skapa och hantera avtal samt leverera våra produkter och tjänster. Vi kommunicerar med våra kunder, till exempel genom avtalsrelaterade meddelanden.  Vi uppdaterar våra kunduppgifter och samlar in uppgifter om kundernas förbrukning och tillhörande tjänster så att vi kan erbjuda kunderna bästa möjliga lösningar.
 • Fakturering och indrivning av skulder
  Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera våra kunder för deras energiförbrukning liksom för våra produkter, varor eller tjänster. Vi skapar fakturor baserat på kunduppgifterna, avtalsinformation och information om levererad energi/varor/tjänster. Vi hanterar betalningar från våra kunder, svarar på förfrågningar om ändringar och arkiverar fakturor och avtal.
 • Försäljning, marknadsföring samt utveckling av produkter och tjänster
  För att vi ska kunna kommunicera med våra befintliga kunder om våra tjänster, nya produkter eller andra relaterade frågor kontaktar vi kunder via bl.a.  e-post, sms och andra automatiska system, när vi skickar ut nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden. För möjliga nya kunder behandlar vi personuppgifter som vi får in via undersökningar och aktiviteter online, vid evenemang och så vidare. 
 • Rapportering till myndigheter m.fl.
  Vi är ibland skyldiga att rapportera vissa personuppgifter till myndigheter, såsom Skatteverket.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi förlitar oss på flera rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter:

Ditt särskilda och frivilliga samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke som juridisk grund för behandlingen av dina data, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst,

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan oss och dig eller nödvändigt för att ingå sådant avtal,

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara vissa data under en viss tid) och/eller att fastställa, genomdriva eller försvara Fortum mot rättsliga anspråk eller krav

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, vilka överväger den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter (s.k. intresseavvägning). Våra berättigade intressen vid sådana behandlingar är att:

 • Bedriva kostnadseffektiv och relevant näringsverksamhet
 • Utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt, inklusive återkoppling av kund och kundundersökningar
 • Upprätthålla korrekta, relevanta och enhetliga register och uppgifter
 • Erhålla betalning för utförda eller levererade produkter och tjänster
 • Tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till kunder
 • Tillhandahålla relevant och effektiv direktmarknadsföring i förhållande till befintliga kunder, inklusive profilering och segmentering i marknadsföringssyfte (se ytterligare information nedan) 

Hur behandlar vi dina uppgifter i marknadsföringssyfte?

Inom Fortum värdesätter vi en effektiv och transparent marknadsföring gentemot dig som kund hos oss. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster samt för att bibehålla en god kundkontakt.

Du kommer i varje marknadskommunikation från oss ges möjlighet att motsätta dig och tacka nej till fortsatta utskick.

Vi kommer t.ex. att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik och utvärdera, utveckla och informera dig om våra tjänster och produkter. Du kan exempelvis få månatliga nyhetsbrev eller generell information om kundförmåner, om du inte aktivt motsatt dig sådan kommunikation. Vi kan också skicka dig riktade erbjudanden baserat på dina inköp, ditt tjänste-/produktinnehav och/eller ditt beteende i kommunikationen med oss. Sådana riktade erbjudanden syftar till att erbjuda dig relevanta erbjudanden för produkter och tjänster som vi tror att du är intresserad av. Riktade erbjudanden förutsätter att vi delar in våra kunder i olika grupper (s.k. segmentering eller profilering) utifrån dina interaktioner med oss.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan fatta beslut som rör dig via automatiserat beslutsfattande, till exempel automatiska kreditkontroller, som kan påverka din möjlighet att använda våra tjänster. Vi använder automatiserade beslut i syfte ha effektiva, digitala, förutsebara och rättssäkra besluts- och affärsprocesser. Vi kommer normalt att ge dig mera detaljerad och specifik information om sådana automatiserade beslutsprocesser i samband med att ansöknings-/beslutsprocessen inleds, inklusive information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av behandlingen.

Såvida ett automatiserat beslutsfattande inte är nödvändigt för att teckna eller genomföra ett avtal mellan dig och oss, så kommer vi inhämta ditt samtycke till ett automatiserade beslutsfattande i förväg.

Om vi har fattat ett beslut om dig som bygger helt på en automatiserad process och detta beslut har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad och enskild bedömning. Detta gäller under förutsättning att  vi inte kan påvisa för dig att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss.

Mer information om hur vi använder automatiska beslutsprocesser finns i PDF-filen Integritetspolicy i sin helhet - privatkund. 

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att vi måste spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid för detta ändamål. Exempelvis måste vi spara uppgifter som utgör räkenskapsinformation i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078), samt att s.k. mätdata (inklusive energiförbrukning och produktionsdata) måste sparas i tio år enligt ellagen (1997:857).

När det inte finns särskilda lagkrav som anger viss lagringstid, så sparar vi uppgifterna så länge vi behöver för det aktuella ändamålet. I allmänhet lagras dina personuppgifter under hela kundrelationen och, i syfte att försöka återvärva dig som kund, under en period om 12 månader efter att kundrelationen har upphört.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man. Enheter och bolag som tillhör Fortum-koncernen kan behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom Fortum-koncernen i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också externa parter för att hjälpa oss behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar personuppgiftsbiträden ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • Tjänsteleverantörer, till exempel utskriftstjänster och installationspartners.
 • IT-tjänsteleverantörer.
 • Försäljnings- och marknadsföringspartners

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål (d.v.s. som inte är personuppgiftsbiträden). Sådana mottagare inkluderar:

 • Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning
 • Nordea – i syfte att genomföra betalningar.
 • Post Nord – i syfte att skicka ut fakturor och andra utskick.
 • Bring City Mail - i syfte att skicka ut fakturor och andra utskick.

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.

Överför Fortum personuppgifter till tredje land?

Fortum kan i undantagsfall komma att överföra eller behandla dina personuppgifter utanför EU eller EES. För sådana överföringar eller behandlingar utanför EU eller EES använder Fortum lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med befintliga dataskyddslagar, till exempel de standardavtalsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen. Om du önskar en kopia av eller mera information om standardavtalsklausulerna och Fortums överföring/behandling av personuppgifter utanför EU/EES kan du kontakta Fortums Dataskyddsombud, kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy.

Hur skyddar Fortum personuppgifter?

Fortum vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vilka åtgärder och vilken säkerhetsnivå som tillämpas avgörs efter en noggrann bedömning av de risker som den aktuella behandlingen medför.

De säkerhetsåtgärder som vi använder kan omfatta behörighetsstyrning, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, , användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personal rörande skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Hantering av cookies och dina rättigheter

Hur hanterar vi personuppgifter från cookies och liknande tekniker?

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan Fortum samla in data om dina enheter via cookies och andra spårningstekniker.

Cookies är en liten textfil som vi använder för att bl.a. identifiera och räkna de webbläsare och enheter som besöker våra webbplatser. Denna information kan sedan användas av oss eller tredje part i marknadsföringssyfte.

Vår användning av cookies skiljer sig åt beroende på vilken av Fortums webbplatser som du besöker. Du kan få närmare information om vilka cookies vi använder på en viss webbplats genom att läsa den särskilda informationen om cookies på den aktuella webbplatsen. Läs om cookies på fortum.se här.

Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Du har som registrerad ett antal rättigheter enligt lag:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och ytterligare information om behandlingen.
 • Rätt till rättelse– Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.
 • Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om
  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas,
  • du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för Fortum att behandla uppgifterna,
  • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller
  • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistikändamål.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändning mot behandlingen. Vi kommer då att göra en ny intresseavvägning och kommer endast fortsätta behandlingen, trots din invändning, om vi kan påvisa tvingande berättigade intressen som överväger dina intressen.
 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då kommer vi därefter inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.
 • Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslut - Om vi har fattat ett beslut om dig som bygger helt på en automatiserad process och beslutet har rättsliga följder eller annars i betydande grad påverkar dig, kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad och enskild bedömning. Detta gäller om vi inte kan påvisa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att klaga till tillsynsmyndighetenDu har rätt att klaga till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.
  Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss via någon av nedan angivna kontaktvägar.

Förändringar av vårt integritetspolicy och kontaktinformation

Förändringar av vårt integritetspolicy

Fortum förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy, exempelvis om tillämplig lagstiftning ändras eller om vi förändrar våra tjänster på ett sätt som påverkar vår behandling av dina personuppgifter.

Information om eventuella ändringar eller tillägg meddelas dig på lämpligt sätt beroende på ändringarnas omfattning och betydelse för dig som registrerad. Uppdaterad information kan t.ex. lämnas per e-post, via Mitt Fortum, i samband med annan kommunikation med dig, på vår webbplats eller via annan lämplig kanal.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på följande adress:
Fortum
Integritet
115 77 Stockholm

Kontakta integritetsteamet via detta formulär

Observera att vi inte kommer att hantera begäran om tillgång till personuppgifter via epost. Vänligen logga in på detta formulär med Bank ID för att få registerutdrag.