Koldioxidavskiljning är nästa steg i kampen mot klimatförändringarna

Varför är det viktigt att fånga upp koldioxid?

För att verkligen göra skillnad och nå FN:s klimatmål behöver vi inte bara begränsa koldioxidutsläppen utan även ta bort koldioxid från atmosfären permanent. Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) har pekats ut som ett effektivt sätt att bekämpa klimatförändringarna. Kombinerat med alla andra åtgärder ger det oss en chans att hinna stoppa klimatförändringarna i tid.

Hur fungerar det?

Tanken bakom CCS är enkel: koldioxiden från exempelvis industriutsläpp fångas upp i rökgasen innan den släpps ut i luften. Sedan lagras den under marken på ett så stort djup att den övergår till vätskeform. Den CCS-teknologi som Fortum använder är skapad för att fungera för industrier med väldigt stora koldioxidutsläpp – vilket innebär att vi med denna teknologi kan skapa effekt som gör stor skillnad.

Oslo - visar vägen med modern teknik

Fortums energiåtervinningsanläggning i Oslo har satt som mål att bli världens första koldioxidneutrala energiåtervinningsanläggning. CCS- tekniken som testas här kan fånga upp till 400 000 ton koldioxid om året, vilket motsvarar utsläppen från 60 000 bilar. Anläggningen tar hand om över 400 000 ton avfall per år och använder värmen som uppstår vid förbränningen för att producera el, fjärrvärme och kyla till Oslo.

Fångar upp 90% av koldioxiden

CCS-projektet i Oslo kan fånga upp 90 % av koldioxiden som finns i rökgaserna. När koldioxiden fångats upp förvaras den tillfälligt i trycktankar på anläggningen. Därefter hämtas den, transporteras utsläppsfritt till hamnen och skeppas ut på Nordsjön. Koldioxiden pumpas ned och lagras under havsbotten långt ute till havs där den övergår till vätskeform och kan lagras permanent helt utan påverkan på omgivande miljö.

Framtidens koldioxidavskiljning och lagring

Utsläpp och föroreningar hör till vår tids största problem och en stor bidragande orsak är omfattande förbränning av avfall. CCS-projektet i Oslo är ett av de första projekten där koldioxid i utsläpp fångas upp fysiskt och lagras permanent.

Intresset för koldioxidavskiljning och lagring är stort i Skandinavien och över hela världen. Vi är övertygade om att CCS-tekniken kommer att spela en viktig roll i kampen mot klimatförändringar relaterade till koldioxidutsläpp.

Läs mer om projektet för koldioxidavskiljning och lagring