Pollinatörer vid Avestaforsen

Sexfläckig bastardvärmare - © Calluna AB

Under sommaren 2021 har Fortum tillsammans med naturmiljökonsulter från Calluna inventerat växter och insekter runt Avesta vattenkraftverk vid Dalälven. Vi har genomfört flera åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.

Naturvårdsbränning

Projektet inleddes i maj 2021 med en naturvårdsbränning tillsammans med Avesta kommun och Södra Dalarnas Räddningstjänst. Naturvårdsbränning är en planerad och kontrollerad brand i naturen som gynnar områdets biologiska mångfald. För att kunna utvärdera effekten av bränningen och för att föreslå bra naturvårdsåtgärder undersöktes vilka växter, fjärilar och vildbin som fanns i området. Vi inventerade åtta olika områden inom den brända ytan och lika många inom ett kontrollområde.

Flera rödlistade växter

Vid provområdena hittade vi flera rödlistade växtarter som stortimjan och kritsuga. Vi hittade även andra växter som backnejlika, blodnäva, backglim, vägtistel och pimpinell, alla vanliga i torra miljöer som sand eller kalkrika marker. Vi hittade också mycket av åkervädd, rödklint, kärringtand och åkertistel, samt fläckvis av liten blåklocka och gråfibbla; alla växter med särskild betydelse för vildbin och fjärilar.

Bättre livsvillkor för fjärilar, vildbin och insekter

Med hjälp av håvning kunde vi se att det fanns, förutom vildbin, flera intressanta fjärilar som sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare samt mindre blåvinge i området. För att göra området ännu mer intressant för vildbin och andra insekter skapade vi i november 2021 boplatser för insekterna. Eftersom de flesta vildbin inte bygger sina bon i håligheterna i trä utan gräver sina bon i sand, lade vi en sandbädd i slänten i det soliga söderläget, nära de växter de gillar. Dessutom röjdes det undan ett antal sälgträd som gör att insekterna kommer åt blommorna lättare. Träden får ligga kvar som faunadepåer och på så sätt skapa nya bostäder för fler insekter.

Inventeringen visar att området runt Avesta kraftverk har många viktiga växter och insekter. Under 2022 har Avesta kommun tillsammans med Fortum fått ett bidrag från Länsstyrelsenför att ytterligare förbättra områdets biologiska mångfald. Vi planerar bland annat att genomföra slåtter och bygga fler boplatser för vildbin (pollinerare) för att gynna och bevara artrikedomen här – samtidigt som kraftverket fortsätter med fossilfri produktion av el i många år till.

Projektledare:

Katarina Erelöf, miljösamordnare

Tillbaka till Miljöredovisningen