Vattenkraft och fiskvandring – olika lösningar för olika utmaningar

Den inbyggda reglerkraften blir allt viktigare

Vattenkraft är den viktigaste formen av fossilfri elproduktion i Sverige och Norden. I dag står den för närmare hälften av landets elproduktion och bidrar därmed till såväl stabil elförsörjning som att Sverige ska klara klimatmålen. Men produktionen av el är kopplat till konsumtionen. För att inte ha vare sig för lite el, eller ett ohanterligt överskott, så har energisystemet en inbyggd reglerkraft som blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft (som också är viktigt för att kunna nå klimatmålen) byggs ut.

Dammar är en förutsättning

Vattenkraftens reglerkraft förutsätter magasinering av vatten i dammar. Dessa dammar kan även utgöra viktiga vattentäkter, samt har inneburit att sjöar tillkommit som gett attraktiva boendelägen, möjligheter till rekreation samt vackra landskap som uppskattas av såväl boende som turister. Men dammar och kraftverk kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Även flodpärlmusslor och andra djurarter kan påverkas av vattenkraften.

Fortum har som mål att minska sin miljö- och klimatpåverkan, och samtidigt säkerställa att samhället fungerar genom att producera el och andra tjänster som är förutsättningar för vår moderna och framtida värld. Vi arbetar ständigt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Då varje plats är unik krävs bedömningar av de lokala förutsättningarna. Och alla åtgärder för att främja biologisk mångfald ska vila på god vetenskaplig grund.

 

Rätt åtgärd på rätt plats

Exempel på sådant vi tar med i bedömningen av vilken – om någon – åtgärd som är bäst lämpad för en specifik plats, är vilken nytta som kan uppnås för biologisk mångfald lokalt/vinster i lokala naturvärden, konsekvenser för fossilfri elproduktion, samt konsekvenser för energisystemets viktiga funktioner som reglerkapacitet eller lagring. Vidare tas i bedömningen med konsekvenser för andra samhällsviktiga bidrag som dricksvattentäkter, översvämningsskydd, rekreationssjöar och närboende etc. Allt detta vägs mot varandra när en bedömning görs om en åtgärd ska genomföras eller ej.

Bedömningen av nyttan är det första steget

I den allmänna debatten beskrivs ofta så kallade fiskvägar – lösningar för att vandrande fisk ska kunna passera dammar eller kraftverk längs ett vattendrag – som något som skulle skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Dock måste nyttan med en fiskväg eller annan åtgärd först vara tydligt innan en eventuell insats övervägs. Inblandade parter bör vara överens om vad som önskas uppnås i ett visst område. Till exempel kan fria vandringsvägar för att åstadkomma naturlig reproduktion för en viss fiskpopulation kräva andra lösningar än om syftet är att förbättra fisket i berört område. Vidare kan en åtgärd som gynnar vandringsfisk få konsekvenser för annat djurliv, och tvärtom.

Olika faktorer spelar in

Det finns med andra ord ingen universallösning – allt är beroende av de lokala förutsättningarna. Många olika faktorer spelar i slutänden in för hur fisk- och annat djurliv kommer att utvecklas i de berörda vattnen kring dammar och kraftverk. Det kan också, även efter att någon form av fiskvandringslösning skapats, krävas aktiv förvaltning av fisket under lång tid för att säkerställa att fiskpopulationen blir tillräckligt stark för att kunna nyttjas i ett framtida fiske.

För att beskriva frågans komplexitet presenterar vi här olika sorters fiskevårdsåtgärder , varav Fortum använt eller använder flera. Utöver detta gör Fortum insatser för biologisk mångfald inom olika miljöprojekt.

Våra vattenkraftverk och fiskvandringslösningar

Hydro power

Upptäck våra vattenkraftverk

Hitta mer information om några av våra svenska kraftverk.

Se våra kraftverk här