Så fungerar vattenkraften

Vattenkraften är det äldsta, och tillsammans med kärnkraft det största energislaget i Norden. Vattenkraften står för cirka 40 procent av elproduktionen i Norden och är grunden i vårt elsystem. Det finns idag drygt 2000 vattenkraftverk i Sverige och hela 80 procent av vattenkraftproduktionen står kraftverken i Norrland för. Fortum driver 124 vattenkraftverk i Sverige och Finland som alla bidrar till omställningen till en förnybar framtid.

så funkar vattenkraft
Lanforsen

Nordens största energislag

Jukka Revell, Manager Co-Owned Hydro, är bland annat ansvarig för vattenkraftverken som Fortum är delägare i samt för Vattenregleringsföretagen

- Vattenkraften är en otroligt viktig kraftkälla både för Fortum men också Sverige. Vattenkraften står för en så stor del av den totala elproduktionen. Det finns också så många fördelar med vattenkraften, som att den är flexibel, reglerbar och självklart förnybar, säger Jukka Revell.

I Sverige har vi många älvar med stora vattenmängder och landskap med höjdskillnader som skapar god fallhöjd för vattnet. Det gör att Sverige har extra goda förutsättningar för att producera el med vattenkraft och att vattenkraft inte behövts konstrueras på konstgjord väg, utan i stor utsträckning har vi kunnat använda oss av de vattenmängder och fallhöjder som finns naturligt.

Lär dig mer om hur man reglerar vattenkraften här (på engelska):

Regulate a river

En pålitlig energikälla

Vattenkraften är en fossilfri förnybar energikälla som dessutom är pålitlig eftersom den går att reglera och lagra. Vattenkraft utvinns genom att strömmande vatten leds via passager och sätter fart på en eller flera vattenturbiner (en slags propellrar) och därigenom genereras energi med hjälp av en generator. Energin omvandlas sen till el. Driften orsakar inga koldioxidutsläpp och vattnet går tillbaka till älven efter att ha lämnat turbinen.

Vattenkraftverkets dammar fungerar som en slags energireservoar där förmågan att producera el kan lagras. Dammarna gör att det går att lagra vattenkraften för att användas senare och producera el en dag när behovet är större. När kraftbehovet ökar eller när väderförhållandena inte är gynnsamma för vind och sol krävs mer produktionskapacitet.

Se filmen (på engelska) om hur vattenkraften fungerar som ett jättebatteri:

Hydro as a battery

Vattenmagasin som batterier

För att hantera vädervariationen mellan olika årstider används stora vattenmagasin som fungerar som batterier, samtidigt som vattenkraftverkens inbyggda flexibilitet hanterar variationer ner på sekundnivå. Tack vare att vattenkraften är så flexibel kan Sverige satsa på andra produktionsformer som också är förnybara men inte lika flexibla eller stabila, så som vind- och solkraft.

Vill du veta mer om hur flexibel vattenkraften är, se filmen (på engelska):

Hydro Flexibility

Automatiserad drift

Vattenkraften går också att reglera så att elkvaliteten genomgående håller samma stabila nivå i hela elnätet, och undviker strömavbrott. Därför håller elnätet hela tiden 50 Hertz. Skulle det uppstå en störning kan vattenkraften snabbt reglera frekvensen tillbaka till 50 Hertz.

Förr i tiden hanterades driften av kraftverken av människor fysiskt på plats. Dammluckor skulle öppnas, knappar skulle tryckas på och spakar dras i. Nu sköts driften till stor del automatiserad.

- Vi har driftcentraler både i Sverige och i Finland. I Stockholm sköts alla vattenkraftverk från en och samma driftcentral, vilket ökar säkerheten vid själva kraftverket men också säkerställer övervakning och driften generellt. Skulle det hända något i Sverige kan driftcentralen i Finland ”ta över” och vice versa, säger Jukka Revell. Driften går dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt.

Vill du veta mer om frekvensreglering, se filmen (på engelska):

Frequency regulation

Fortums miljöansvar

Även om vattenkraften är fossilfri och bra ur klimatsynpunkt så sker det ofta en lokal miljöpåverkan. Det naturliga vattenflödet kan störas eftersom man kontrollerar det. Det kan påverka exempelvis det lokala fiskbeståndets vandring.

Men Fortum arbetar ständigt med att försöka lösa detta bland annat genom innovativa lösningar åt fiskarna att ta sig fram på. För Fortum är det av allra största vikt att rätt åtgärder sätts in på rätt plats för att uppnå de önskade resultaten.

Environmental friendly

Miljö­arbete inom vatten­kraft

Power to gas

Vattenregleringsföretagen

Hydro power

Mer om vattenkraft

Vatten­kraft – förnybar och fossilfri energi i Sverige och Norden