Public Affairs

Syftet med vårt arbete inom Public Affairs är att skapa kontakter med olika aktörer i samhället, inom alla de affärsområden och länder där Fortum är aktiva. Vi understöder en framgångsrik utveckling och implementering av Fortums strategi, både genom att sammanställa och bedöma information kopplad till framtida lagstiftning, och genom proaktiv, konstruktiv och öppen lobbyverksamhet i de länder där vi har verksamheter.

Energy market data
Marknadsdrivna

Vi förespråkar marknadsbaserade lösningar för att driva den nödvändiga förändringen av energisystemet.

Climate and resources
Låga koldioxidutsläpp

Vi tror på ett framtida energisystem med betydligt lägre utsläpp, högre resurseffektivitet och en högre andel kraftproduktion baserad på förnybart.

Local projects
Kundorienterade

För oss står kunderna i centrum och vi engagerar dem för att driva förändringen mot en renare värld.

Vänner tittar i skyltfönster
Parkerade bilar i Oslo

Konkurrenskraftig affärsmiljö

Vi vill se ett balanserat tillvägagångssätt vid utveckling av policys, reglering och beskattning, för att undvika överdrivna ökningar av fasta kostnader för energiproduktion, som har en negativ effekt på konkurrenskraften. Generellt bör alla policybeslut vara i linje med energi- och klimatpolitiska mål.

Telefon på bord med text och siffror i bakgrunden

Regelverk som stödjer energiövergången och ny teknik

Vi vill se att utvecklingen av regelverket ska underlätta en smidig övergång till det nya, flexibla energisystemet. Regler och principer kring olika aktörers roller på den flexibla servicemarknaden eller principer kring beskattning av energilagring bör förtydligas. Inom EU bör regelverket vara enhetligt.

Vindkraftverk som snurrar mot en blå himmel

Konkurrenskraftig elektricitet- och värmemarknad och effektiv utsläppshandel

Vi vill se utveckling av elektricitetsmarknaden baserad på konkurrens, lika villkor mellan olika tekniker och en stark klimatpolitik med EU:s ETS som ett nyckelverktyg för utfasning av fossila bränslen.

Vår uppförandekod

Fortums uppförandekod– ligger som grund för hur vi arbetar i alla länder där vi har verksamheter. Utan undantag förväntas alla Fortums medarbetare följa vår uppförandekod. Som företag erbjuder vi vår expertis i energifrågor till beslutsfattare och organisationer.

Vi följer till fullo alla lagar och bestämmelser om samverkan med statstjänstemän och politiska beslutsfattare på olika nivåer. Vi stödjer inte politiska partier, enskilda politiker eller andra politiska organisationer, vare sig direkt eller indirekt. Vi finansierar inte heller kampanjer för partier eller kandidater.

Riktlinjer för påverkansarbete

Fortums etiska riktlinjer för påverkansarbete definierar principer för Fortums påverkansarbete och hantering av externa intressentrelationer inom alla funktioner och affärsområden.

Transparens som princip är utgångspunkten för all verksamhet inom Fortum. Riktlinjerna gäller påverkansarbete och hantering av externa intressentrelationer i alla länder där Fortum verkar, de kompletterar lokala regler och bestämmelser. Riktlinjerna bygger på Fortums värderingar och kompletterar koncernens Uppförandekod.

Vill du veta mer om Public affairs?

Kontaktpersoner

Jens Bjöörn

Tel: +46702984125
jens [punktum] bjoorn [snabel-a] fortum [punktum] com

Anton Steen

Tel: +46702446942
anton [punktum] steen [snabel-a] fortum [punktum] com